VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 24 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 37 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl


Dodano:  wtorek, 24 listopada 2020

odsłon: 

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Autor: Jan1
| Data: 20.07.02, 19:07

Jak zaoszczędzić na bezpieczeństwie?

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie (lub firmom) zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie.

Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności. "Korzystanie z usług firm zewnętrznych pozwala przedsiębiorstwu na skoncentrowanie się na najistotniejszych zadaniach i realizacji priorytetowych celów, związanych z zasadniczą sferą jego działalności, decydującej o jego pozycji. Dzięki minimalizacji wydatków, spowodowanych koniecznością prowadzenia działań nie związanych z podstawowymi funkcjami i celami firmy, umożliwia znaczne obniżenie kosztów własnych. Jako rozwiązanie wspomagające realizację strategii najwyższej jakości, jest naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy - firma outsourcingowa pracuje wtedy, gdy pojawia się konkretne zadanie do wykonania. Dzięki temu firma korzystająca z usług outsourcingu może utrzymać optymalną liczbę etatów, jednocześnie zapewniając sobie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

Zarówno wielkie koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, rozwijając się i rozbudowując struktury, koncentrują się na swoich zasadniczych, strategicznych celach, powierzając wykonywanie zadań pomocniczych firmom świadczącym usługi outsourcingowe. Wg Harvard Business Review outsourcing jest największym odkryciem ostatnich 75 lat. Dotychczas traktowany jako jedno z narzędzi biznesu, outsourcing zaczyna wyznaczać nowy kierunek rozwoju gospodarczego, stając się fundamentem przemian całej współczesnej ekonomii. Dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki, która rewolucjonizuje nasze myślenie o kryteriach i kategoriach efektywnego i nowoczesnego zarządzania, dysponując profesjonalnymi narzędziami, specjalistycznym oprogramowaniem, rozbudowaną infrastrukturą oraz sprawdzonymi i skutecznymi metodami działania, gdzie każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści odnoszą wszyscy. W jaki sposób? W typowej transakcji kupna-sprzedaży dostawca jest zainteresowany przede wszystkim własnym zyskiem, a nie ograniczaniem wydatków kupującego. Outsourcing buduje między kupującym a sprzedającym (w tym przypadku sprzedającym usługi zewnętrzne) nowy rodzaj relacji - relację partnerską. Podobnie, jak w typowej transakcji, zleceniodawca określa tu żądane rezultaty, zaś zleceniobiorca stara się sprostać jego wymaganiom. Ale tym, co różni transakcję kupna-sprzedaży od kontraktu outsourcingowego jest stosunek do finansowych aspektów współpracy. Kontrakt outsourcingowy zakłada zainteresowanie obu partnerów racjonalnym ograniczeniem kosztów oraz optymalizacją procesów świadczenia usług, wymiany towarów czy informacji. Tworzy to zupełnie nowy model więzi pomiędzy firmami - partnerstwo strategiczne, oparte na długofalowej, wzajemnej współpracy, której celem jest maksymalizacja zysków obu stron. Długoterminowe kontrakty outsourcingowe dają obu partnerom gwarancję stałości i zaufania, a wysoka jakość i profesjonalizm usług, świadczonych przez wyspecjalizowane firmy outsourcingowe, zapewnia sprawność obsługi i doskonałą realizację wyznaczonych przez zleceniodawcę zadań. Outsourcing to nowe oblicze biznesu, w którym wielkie i małe firmy stają się równorzędnymi partnerami.

Zastosowania

Podstawę podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług firm outsourcingowych stanowi precyzyjna i dogłębna analiza funkcjonowania firmy, pozwalająca określić tzw. „core business” - istotę i jądro jej aktywności. Dla każdej firmy - zwłaszcza działającej w warunkach wysokiej konkurencyjności - najważniejsza jest koncentracja na strategii służącej realizowaniu jej podstawowych celów. Jeżeli czynności związane z funkcjami ubocznymi pochłaniają zbyt wiele zasobów ludzkich i finansowych, warto zastanowić się, czy zlecenie ich firmie lub firmom zewnętrznym nie jest przypadkiem wariantem korzystniejszym... Zasada jest jedna - ważne działania i funkcje o znaczeniu strategicznym muszą pozostać pod bezpośrednią kontrolą firmy. Całą resztę możemy powierzyć organizacjom i przedsiębiorstwom outsourcingowym. Firmy outsourcingowe służą zwykle pomocą i profesjonalnym doradztwem w definiowaniu zakresu outsourcingu. Klient może wybrać outsourcing pełny lub selektywny. Outsourcing pełny oznacza objęcie przez firmę zewnętrzną całego zakresu usług, związanych z danym obszarem działalności. Może to być organizacja i nadzorowanie struktur związanych z prowadzeniem i przesyłaniem dokumentacji, obsługa klienta, prowadzenie księgowości, rozliczanie podatków, ale także ochrona, catering lub... bezpieczeństwo pracy. Jeśli klient życzy sobie skorzystać z outsourcingu selektywnego, dokonuje wyboru obszarów objętych umową. Pozwala to na maksymalne dopasowanie usług przedsiębiorstwa zewnętrznego do aktualnych potrzeb firmy i wybranie najkorzystniejszej opcji spośród oferowanych przez zleceniobiorcę wariantów. Najpowszechniejsze obecnie obszary zastosowania outsourcingu związane są z tymi dziedzinami i technologiami, które wymagają przy wdrożeniu sporych nakładów finansowych. To, co dla organizacji zlecającej stanowi tylko koszt, dla firmy outsourcingowej oznaczać musi także zysk. Ta naturalna zasada wymusza podnoszenie efektywności procesów, które, ze względu na brak właściwego warsztatu i konieczność zbytniego absorbowania zasobów ludzkich i finansowych firmy, nie mogłyby być odpowiednio kontrolowane przez zleceniodawcę. Dotyczy to także procesów na tyle kosztownych, że inwestowanie w nie zostaje znacznie ograniczone przez uwarunkowania wewnętrznej polityki finansowej firmy. Outsourcing jest tutaj idealnym rozwiązaniem, które pozwala znacząco podnieść jakość świadczonych usług, bez konieczności samodzielnego tworzenia struktur, wymagających sporych nakładów i obciążania firmy dodatkowymi zadaniami. Daje gwarancję korzystania z usług doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których zatrudnienie na etat byłoby zbyt kosztowne. Ponadto specjaliści z przedsiębiorstwa outsourcingowego korzystają ze sprzętu, oprogramowania, baz danych oraz całego know-how i wszelkich zasobów, dostępnych w firmie zewnętrznej. Ryzyko związane z ich starzeniem się ponosi firma outsourcingowa, na którą spadają wszelkie koszty, związane z jej modernizacją.

Jak to się robi?

Powodzenie umowy outsourcingowej w znacznej mierze zależy od jej fazy początkowej. Powierzenie firmie outsourcingowej całości zadań, związanych z daną sferą działalności firmy-zleceniodawcy, wymaga przede wszystkim obustronnego zaufania. Gwarancją powodzenia jest także maksymalnie precyzyjne określenie przez zleceniodawcę rodzaju i zakresu usług, jakie świadczyć ma przedsiębiorstwo outsourcingowe. Outsourcing powinien być wdrażany etapami i wszystkie one powinny zostać bardzo dokładnie opisane w umowie. Jest to ważne także z innego względu - umowa taka jest zwykle długookresowa i wiąże ze sobą firmy na wiele lat.

Główne cechy umowy outsourcingowej to:

umowa długookresowa stała,

jednorazowe wynagrodzenie za przygotowanie koncepcji oraz opracowanie i zestawienie systemów,

wynagrodzenie stałe zryczałtowane lub proporcjonalne do zmiennego wolumenu,

płatności regulowane w ratach miesięcznych,

wynagrodzenie dodatkowe za każdą godzinę przepracowaną ponad limit lub za wolumen przetworzony ponad zadeklarowany limit dzienny lub miesięczny.

Co ważne, w Polsce nie ma odrębnych przepisów regulujących tę sferę gospodarki. W momencie, kiedy np. pracownik nie ma zapewnionego dostępu do środków ochrony indywidualnej i ulega wypadkowi, odpowiedzialność ponosi jego pracodawca. W takim przypadku dostępna jest pełna paleta uregulowań prawnych. Firma korzystająca z usług outsourcingu w zakresie BHP może zrezygnować z zatrudniania behapowca.

Chociaż outsourcing powszechnie uważany jest za wynalazek XX wieku, jego elementy odnaleźć można znacznie wcześniej. Za pewną formę outsourcingu można uznać, na przykład powierzanie zakonom przez władców państw europejskich organizacji struktur edukacyjnych. Z całą pewnością korzystał z outsourcingu Napoleon, który zlecał prywatnym firmom dostawy amunicji na pola bitew oraz zbieranie rannych. W połowie lat 40. XX wieku zaledwie 20% wartości dodanej przeciętnej amerykańskiej firmy produkcyjnej pochodziło od zewnętrznego partnera. Obecnie wskaźnik ten wynosi 60%. Pół wieku po Fordzie, R. Perrot zaczął kupować od dużych, skomputeryzowanych firm niewykorzystane moce obliczeniowe, by następnie sprzedać je firmom nie posiadającym własnych komputerów. Szacuje się, że globalne wydatki na outsourcing w roku 2001 osiągnęły 318 miliardów USD. Obecnie ponad 90% organizacji gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności outsourcing przynajmniej w jednej dziedzinie.

W branży BHP popularność outsourcingu stale rośnie.Pracodawcy nie ponoszą już kosztów zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników służb bhp. Nie ponoszą również kosztów zatrudnienia etatowych pracowników ochrony środowiska, gdyż umowy outsourcingowe obejmują również zagadnienia z zarządzaniem ochrona środowiska. Firma świadcząca usługi outsourcingu w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem pracy zazwyczaj ma wgląd w wewnętrzną dokumentację zleceniodawcy, a umowa pomiędzy kontrahentami może być zawarta na dowolny okres czasu.

Oferta naszej Firmy BHP-EKSPERT Agencja Usług BHP i Organizacji Kursów Dokształacania Zawodowego obejmuje :

1.Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy

2.Profesjonalne szkolenia w zakresie BHP

3.Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i

technicznej ochrony pracy

4.Sporządzanie raportów dotyczących

bezpieczeństwa pracy w zakładzie

5.Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów

pracy, procedur i innych zleconych

6.Opracowywanie analiz ryzyka zawodowego

7.Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków

przy pracy, protokoły powypadkowe

8.Organizacja i przeprowadznie badań czynników

szkodliwych

9.Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych z

higieny

10.Wykonywanie usług w zakresie ochrony

środowiska

11.Wykonywanie usług w zakresie prowadzenia

działu personalnego i usług księgowych.

Obejmować może oprócz usług jak powyżej także przygotowanie odpowiedniej odzieży, jej wynajem wraz z czyszczeniem i naprawą a także inne w zależności od potrzeb zleceniodawcy.


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1145210266113 sekund.