VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 12 sierpnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 13 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: BHP PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

    123456789   >

Autor : God dnia 14-05-2013 - 18:26 | 28757 raz(y) oglądano.
PRAWO/PRAWO PRACY : Art 211 Kodeksu pracy p.1 Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP PRZEPISY

Art. 211 Kodeksu pracy .p.1 mówi że,


 W szczególności pracownik jest zobowiazany :  Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Co sie kryje pod pojęciem przepisy wszyscy wiedzą jak nazwa wskazuje przepisy.


Ale co mięści się w pojęciu zasady bhp tego akty prawne ani przepisy nie precyzują - A wieco co chodzi ?
Autor : God dnia 19-08-2011 - 16:04 | 14555 raz(y) oglądano.
BHP : BHP- Chemikalia w firmie pod szczególnym nadzorem
BHP PRZEPISY

BHP BHP BHP Warsztaty samochodowe, laboratoria czy magazyny to tylko niektóre miejsca, w których pracownicy mogą stykać się z substancjami i preparatami chemicznymi. Ich pracodawcy mają w związku z tym wiele obowiązków


Uwaga! Pracownikom i byłym pracownikom dane z karty i rejestru trzeba udostępnić, jeśli wystąpią o to na piśmie.


Ryzyko wymaga oceny


Badania i pomiary wykorzystuje się przy obowiązkowej ocenie ryzyka. Sporządzając taki dokument dotyczący chemikaliów, pracodawca uwzględnia:


- niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;


- otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności te zawarte w karcie charakterystyki. Jeśli są niewystarczające, obowiązkiem pracodawcy jest uzyskanie dodatkowej informacji od dostawcy lub z innych dostępnych źródeł. Chodzi o to, by ocena ryzyka została prawidłowo przeprowadzona;


- rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;


- wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;


- wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;


- efekty działań zapobiegawczych;


- wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;


- warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.


– W dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego pracodawca powinien w szczególności uwzględnić opis ocenianego stanowiska pracy, w tym stosowane maszyny, narzędzia i materiały, wykonywane zadania, niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki, stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz osoby, które dane prace wykonują – mówi Sylwia Oziembło-Brzykczy z Państwowej Inspekcji Pracy.


– Także wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka dla każdego z czynników środowiska pracy i datę wykonania takiej oceny.


W sytuacjach gdy występuje narażenie na kilka czynników chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie czynniki chemiczne łącznie. Ocena ryzyka zawodowego musi zawierać ocenę także tych rodzajów prac, w czasie których może wystąpić istotny wzrost narażenia.


Szczególnie dotyczy to remontów i napraw urządzeń oraz innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników. Także wówczas, gdy podjęto wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze.


 BHP - Wyniki oceny ryzyka zawodowego pracodawca udostępnia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.


Czasami jedna ocena nie wystarczy. Ponownego przyjrzenia się ryzyku wymaga m.in. zmiana w składzie czynnika chemicznego albo w procesie technologicznym – wynika to wprost z kodeksu pracy.


Takie działanie może też być konieczne, gdy wnioskuje o to lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną (a uzasadnia to ocena zdrowia pracowników) lub zmieniła się wiedza na ten temat. Ponadto powtórna ocena jest niezbędna, gdy pracodawca rozpoczyna nową działalność i stosuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie.


Bez informacji ani rusz


Przy pracy z chemikaliami ważny jest także dostęp pracowników do przystępnie sporządzonych instrukcji dotyczących postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia. – Należy zapewnić stały dostęp do tych dokumentów – wyjaśnia Sylwia Oziembło-Brzykczy.


– Pracowników zatrudnionych przy magazynowaniu takich chemikaliów koniecznie należy też zapoznać z instrukcją magazynowania. Pracownikom i ich przedstawicielom trzeba także udostępnić informacje zawarte w kartach charakterystyki tych niebezpiecznych substancji lub mieszanin, które stosują i na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.


BHP -Ważna profilaktyka


Czasem nie da się wykluczyć czy nawet znacząco ograniczyć narażenia pracowników na nadmierne stężenia substancji toksycznych.


Należy wówczas podjąć próbę zmian w procesach technologicznych, tak by mniej szkodliwych oparów unosiło się nad stanowiskiem pracy lub by pracownik mógł uniknąć bezpośredniego kontaktu z chemikaliami i np. doprowadzić do automatyzacji i hermetyzacji procesów. Można także sięgnąć po takie środki jak rotacja pracowników czy skrócony czas pracy na najbardziej narażonych stanowiskach.
Autor : God dnia 19-08-2011 - 15:34 | 23425 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP-Soczewki i okulary należą się bez PIT
BHP PRZEPISY

Pracującym przy komputerze przysługuje ekwiwalent za okulary korekcyjne. Świadczenie jest zwolnione z podatku i pomniejsza przychód pracodawcy


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zwolnione z podatku są świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty przysługujące na podstawie przepisów o BHP.


Warunkiem zastosowania preferencji jest ustalenie, na podstawie ustawy lub przepisów wykonawczych, zasad przyznawania tych świadczeń. Regulacje obowiązków firmy wobec pracownika używającego monitora ekranowego znajdują się w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej (DzU z 1998 r. nr 148, poz. 973).
Autor : God dnia 07-10-2009 - 10:38 | 8221 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP Na składowisku odpadów
BHP PRZEPISY

Osobom sortującym odpady ręcznie należy zapewnić właściwe urządzenia sanitarne. Są to szatnie przepustowe, umywalnie, natryski, toalety i jadalnie.


Nowe, obowiązujące od 6 października 2009  rozporządzeniew sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami określają m.in. środki zapewniające bezpieczeństwo indywidualne pracowników, zasady wyznaczania stref zagrożonych pożarem i wybuchem oraz obsługi pojazdow i urządzeń służących do transportowania odpadów, a także ogólne wymagania, jakie powinien spełniać teren zakładu pracy.
Autor : God dnia 22-04-2009 - 15:17 | 5482 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP przy ręcznych pracach transportowych
BHP PRZEPISY

BHP przy ręcznych pracach transportowych


22 kwietnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 56, poz. 462).


Celem zmiany jest całkowite uwzględnienie postanowień dyrektywy 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ładunków w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 386).


Dookreślono ogólne zasady obowiązujące przy organizowaniu ręcznych prac transportowych - § 7 niniejszego rozporządzenia.


Doprecyzowano obowiązek zapewnienia wystarczającej przestrzeni (w płaszczyźnie pionowej i poziomej) umożliwiającej zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy.


Określono, że niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m.


Dookreślono dopuszczalną masę ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni. Doprecyzowano, że masa ta, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg - na wózku 2-kołowym oraz 450 kg - na wózku 3- lub 4-kołowym.


Natomiast przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 250 kg - na wózku 2-kołowym oraz 350 kg - na wózku 3- lub 4-kołowym.


(|213 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 08-02-2009 - 10:15 | 6652 raz(y) oglądano.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : Firmy będą musiały wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Nie będą to jednak inspektorzy ochrony przeciwpożarowej.
BHP PRZEPISY Każdy pracodawca zostanie zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za działania w zakresie zwalczania pożarowe w i ewakuacji pracowników. Osoby te nie będą musiały jednak legitymować się co najmniej średnim wykształceniem i ukończonym szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejResort podkreśla, że ze względu na konieczność jak najszybszego uchwalenia tych zmian przesłał je już do Komisji Przyjazne Państwo.Autor : God dnia 01-11-2008 - 06:38 | 6802 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : GÓRNICTWO DYREKTYWY GÓRNICZE
BHP PRZEPISY GÓRNICTWOAutor : God dnia 17-08-2008 - 13:22 | 13148 raz(y) oglądano.
FIRMA : Zatrudnij na wsi kilka osób, a dostaniesz zastrzyk pieniędzy
BHP PRZEPISY

Za kilka dni wejdzie w życie rozporządzenie, dzięki któremu nawet 300 tys. zł dotacji dostanie ten, kto utworzy nową firmę i co najmniej pięć stanowisk pracy


 


 
Autor : God dnia 03-08-2008 - 20:49 | 9011 raz(y) oglądano.
Wypadki samochodowe : Za cierpienie psychiczne można żądać pieniędzy
BHP PRZEPISY

Od dziś 1 sierpnia 2008 rodzina zmarłego poszkodowanego w wypadku może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli za cierpienie psychiczne związane z utratą bliskiej osoby.W Polsce wypadkach samochodowych ginie rocznie około 6 tys. osób, sporo ludzi też ponosi śmierć w innych okolicznościach, zawinionych przez inne osoby. Do tej pory rodzina zmarłego mogła dochodzić z tytułu ubezpieczenia OC wyłącznie odszkodowania za straty materialne, np. wtedy, gdy pogorszyła się ich sytuacja po śmierci poszkodowanego. Dzisiaj weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego, umożliwiająca wypłatę zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci bliskich.


 
Autor : God dnia 08-05-2008 - 06:00 | 3806 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : SYSTEM REACH
BHP PRZEPISY
System REACH


System REACH – pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.
 

(|48 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 02-01-2008 - 10:48 | 6520 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe Przepisy
BHP PRZEPISY Nowe przepisy

(Czytaj więcej... 'Nowe Przepisy' |7 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 14-11-2007 - 16:02 | 5833 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : NAJNOWSZE AKTY PRAWNE
BHP PRZEPISY NAJNOWSZE AKTY PRAWNEAutor : God dnia 08-11-2007 - 14:11 | 23680 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : OD 24/11/2007 zmiana rozporz.szkolenia BHP
BHP PRZEPISY  

BHP


24 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 24 października 2007r. Nr 196, poz. 1420.

Autor : God dnia 20-10-2007 - 11:04 | 6135 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Od 10.08.2007 Studia podyplomowe tylko na uczelniach
BHP PRZEPISY

Nowe prawo Od 10.08.2007 jednostki badawczo-rozwojowe nie będą już prowadzić studiów podyplomowych. Ich pracownicy nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora.


Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza wchodząca dziś w życie ustawa z 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. nr 134, poz. 934), to umożliwienie prowadzenia tym jednostkom działalności gospodarczej. Jednocześnie nowelizacja zabrania jednostkom badawczo-rozwojowym (jbr) organizowania studiów podyplomowych.
Autor : Prawo dnia 09-09-2007 - 16:20 | 27201 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Telepracownicy mają już swoje prawa
BHP PRZEPISY

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy określającą zasady świadczenia telepracy. Dotychczas ta forma aktywności zawodowej nie była regulowana odrębnymi przepisami. Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik przekazuje tą drogą wyniki swojej pracy. Strony stosunku pracy będą mogły ustalić, że chodzi o tę właśnie formę zatrudnienia, bezpośrednio przy zawieraniu umowy o pracę. Będą też mogły odpowiednio modyfikować warunki zatrudnienia, które już trwa. Pracodawca nie będzie mógł w trybie wypowiedzenia zmieniającego narzucić pracownikowi pracy poza siedzibą firmy. Zakazane ma być także czasowe przeniesienie do takiej pracy tylko ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy. Zmiana warunków zatrudnienia może być przeprowadzona na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.
Autor : God dnia 05-08-2007 - 13:10 | 13828 raz(y) oglądano.
Służba BHP : Projekt zmian do kodeksu pracy opracowany przez Ministerstwo Pracy w spr służby bhp
BHP PRZEPISY
Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w pracy obciążać będą wyłącznie pracodawców. Zewnętrzne służby bhp będzie mogła zatrudnić tylko firma, w której pracuje do 100 osób.

zmiana prawa Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy i ewakuację załogi w sytuacji zagrożenia, ponoszenie pełnych kosztów wdrażania przepisów i zasad bhp w miejscu pracy, ustalenie prac, które wymagają asekuracji drugiej osoby - to niektóre nowe obowiązki pracodawców, jakie wynikają z projektu zmiany kodeksu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację, gdyż chce dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Resort ostrzega, że jeśli nowe przepisy nie wejdą szybko w życie, Polsce grozą pozwy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.


Autor : God dnia 09-07-2007 - 00:00 | 7317 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
BHP PRZEPISY

Czego dotyczy zmiana: Nowelizacja ustawy systemowej, wprowadzona ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ma na celu zapewnienie współdziałania systemów teleinformatycznych w zakresie wymiany informacji w formie elektronicznej między ZUS a innymi organami administracji publicznej w Polsce, a także pomiędzy urzędami w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
Autor : Prawo dnia 06-07-2007 - 14:59 | 8723 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zmiany w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
BHP PRZEPISY

Wchodzi w życie 1 lipca 2007

Czego dotyczy zmiana: W celu usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych ustawodawca nałożył na pracodawcę użytkownika obowiązek
Autor : God dnia 20-06-2007 - 23:20 | 8096 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : 21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330).W celu zapewnienia spójności prze
BHP PRZEPISY
21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenieMinistra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330).W celu zapewnienia spójności przepisów w obowiązujących aktach prawnych nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące: procesów pracy, organizacji stanowisk pracy, ochrony przed hałasem, prac szczególnie niebezpiecznych, pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 Tekst jednolity


Nowe RozporządzenieTekst ujednolicony w pdf  w kolorze zielonym wprowadzone zmiany
Autor : God dnia 15-06-2007 - 06:45 | 9230 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Firmy muszą bardziej dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy
BHP PRZEPISY
Firma  musi tworzyć u siebie więcej pokoi do wypoczynku. Pracownikom będziesz też udzielać upoważnień na wstęp do miejsc niebezpiecznych oraz odpowiednio ich instruować.


Nowości te i kilka innych wprowadza obowiązująca od czwartku, 21 czerwca, nowela z 2 marca bieżącego roku (DzU nr 49, poz. 330). Modyfikuje ona rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Nowe przepisy nie przysparzają pracodawcom nowych obowiązków, lecz precyzują i poszerzają dotychczasowe. Wymuszają na firmach większą skrupulatność i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na własnym podwórku.


firma_a_1-1.F.jpg


Karta oceny ryzyka zawodowego

Autor : God dnia 08-06-2007 - 07:42 | 5640 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : AKTUALNOŚCI NOWOŚCI PRZEPISY
BHP PRZEPISY Aktualności NOWOŚCI PRZEPISY Prawa PracyAutor : God dnia 30-05-2007 - 06:52 | 4039 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Projekt:Ustawa o zmianie ustawy o -Kodeks pracy
BHP PRZEPISY
 • Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o - Kodeks pracy - projekt ze stycznia 2007 r. wraz z uzasadnieniem (plik pdf, 375 kb)

 • (|28 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : gabriela dnia 29-05-2007 - 05:36 | 18685 raz(y) oglądano.
  Prawo Budowlane : ZANIM ROZPOCZNIESZ DZIAŁALNOŚĆ W NOWEJ SIEDZIBIE
  BHP PRZEPISY
  Oddajemy budynek firmy do użytku

  Nie wystarczy, że przedsiębiorcy uda się przebrnąć przez formalności związane z uzyskaniem pozwolenia budowlanego i samą budową swojej firmy, by mógł zaczynać działalność. Zanim się wprowadzi do obiektu, musi jeszcze uzyskać pozwolenie na użytkowanie

  W obecnie wydawanych pozwoleniach budowlanych przedsiębiorca nie znajdzie już sformułowania, że użytkowanie może rozpocząć po uzyskaniu na nie pozwolenia. Będzie tam tylko informacja o tym, jakie grupy obiektów wymagają takiego pozwolenia. Sam musi się zorientować, czy ten obowiązek go dotyczy. Zazwyczaj okaże się, że tak. Nawet wtedy, gdy buduje niewielki warsztat, sklep czy tylko dobudowuje parking przy coraz bardziej obleganej kawiarni.
  Autor : God dnia 22-04-2007 - 08:47 | 15101 raz(y) oglądano.
  Państwowa Inspekcja : Nowa Ustawa o PIP
  BHP PRZEPISY

  Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy


  Firmy wyzyskujące zatrudnionych będą dyscyplinowane wysokimi grzywnami i częstszymi kontrolami. Grozi to im już od 1 lipca

  Tego dnia wejdzie bowiem wżycie nowa ustawa z 13 kwietnia bieżącego roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Tydzień temu Sejm przegłosował poprawki izby wyższej do niej. Teraz czeka na podpis prezydenta. Od1 lipca przedsiębiorcy zbytnio eksploatujący personel mogą zatem mieć kłopoty ze spokojnym snem. Przestaną im się bowiem kalkulować zaległe pensje, przeterminowane urlopy pracowników, badania lekarskie czy szkolenia na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłe zlecanie nadgodzin. Obecne maksymalne 5 tys. zł grzywny za takie przewinienia nie mogło ich zachęcić do praworządności. Podwyżka do 30 tys. zł będzie zapewne skutecznym straszakiem. Ustawa planuje ograniczyć opisane patologie, windując maksymalne kary nakładane przez kontrolerów w postępowaniu mandatowym pięciokrotnie, a przez sąd - sześciokrotnie. Nie dość tego. Tym, którzy już mają wyrok i mimo wszystko nie wypłacą zaległego wynagrodzenia, sąd karny wymierzy grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Teraz taki czyn kwalifikuje się do wykroczeń.
  (Czytaj więcej... 'Nowa Ustawa o PIP' |634 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : God dnia 26-03-2007 - 06:27 | 21525 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Ogólne przepisy BHP zmiana od czerwca 2007
  BHP PRZEPISY Ogólne przepisy BHP zmiana od czerwca 2007  Autor : God dnia 20-02-2007 - 21:21 | 5878 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Kodeks pracy 2007
  BHP PRZEPISY

   


  Znowelizowany Kodeks pracy  KODEKS PRACY pdf


   


   


   


  (|14 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : god dnia 24-12-2006 - 11:36 | 21055 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Przyczyny wypadków przy pracy Nowelizacja
  BHP PRZEPISY Od 13 grudnia 2006 obowiązuje
  ROZPORZĄDZENIE
  RADY MINISTRÓW
  z dnia 23 listopada 2006 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  (Dz. U. z dnia 28 listopada 2006 r.)  Autor : god dnia 08-12-2006 - 06:46 | 31501 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Urlop macierzyński dłuższy o dwa tygodnie
  BHP PRZEPISY
  NA ZMIANACH SKORZYSTAJĄ NIE TYLKO MATKI NOWO NARODZONYCH DZIECI
  Urlop macierzyński dłuższy o dwa tygodnie

  Kobieta przebywająca obecnie na urlopie macierzyńskim posiedzi dłużej w domu z maluchem. Zastępczy rodzice zawodowi niespokrewnieni z dzieckiem w ogóle za to stracą te urlopy

  Możliwości takie stworzyła uchwalona 18 października nowela kodeksu pracy. Teraz nowela czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Planuje się, że zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  Autor : god dnia 30-11-2006 - 07:36 | 9758 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Czas pracy po 30.11.2006
  BHP PRZEPISY

  Dziś wchodzą w życie zmiany w przepisach kodeksu pracy dotyczące zasad uwzględniania świąt przy ustalaniu harmonogramu czasu pracy pracowników. Od 30 listopada pracodawca, planując rozkłady czasu pracowników, będzie musiał obniżyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin w tytułu każdego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.
  Autor : kierowcy dnia 06-10-2006 - 08:14 | 6567 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Pracodawca zapłaci większe kary!
  BHP PRZEPISY Prezydent skierował do Sejmu projekt nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jedną
  z proponowanych zmian jest podwyższenie wysokości mandatu z maksymalnej stawki 1 tys. zł do 2 tys. zł,
  zaś w przypadku pracodawców – “recydywistów” do 5 tys. zł. Natomiast sąd będzie mógł
  wymierzać grzywnę
  do 30 tys. zł,
  a nie jak teraz maksymalnie – 5 tys. zł. I to nie koniec proponowanych przez prezydenta zmian. 
  Kolejny projekt ustawy dotyczy odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę
  zarobkową. Pracodawcy uporczywie łamiący prawo będą musieli liczyć się z
  karą w wysokości nawet
  20 mln zł.
  Wprowadzenie w życie tych przepisów spowoduje wzrost znaczenia pracowników odpowiedzialnych
  za prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej w firmach, jak również podniesie poziom ich odpowiedzialności
  zawodowej.      123456789   >

  SERWIS PRACY NEXT-JOBS

  PRACA INSPEKTOR BHP

  INDIE byłem Tam w grudniu 2015


  Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


  Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


  Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

  Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

  To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
  Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
  Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
  Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
  Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
  ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
  Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

  Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
  501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


  Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


  Cookies pliki

  Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

  KATALOG SZKOLEŃ


  Jak Lato to Lato z Salezjanami

  .


  Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


  Kategorie


  Ostatnie artykuły


  POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


  Polecamy ebooki  BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

  NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
  tel.kom.(0)501-700-846
  Tworzenie strony: 1,1269958019257 sekund.