VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 43 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Rządowy Projekt Nowelizacji Kodeksu Pracy Autor : bhpekspert
Prawo Pracy NOWELIZACJA Rządowy Projekt Nowelizacji Kodeksu Pracy Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, przez wprowadzenie zapisu stanowiącego, iż nie jest dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę, przy zachowaniu niezmienionych warunków wykonywania pracy (praca określonego rodzaju wykonywana na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego) umową cywilnoprawną. Wprowadzenie nowego rodzaju umowy terminowej, czyli umowy zawieranej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika np. z powodu długotrwałej choroby. Zniesienie ograniczeń w zawieraniu umów na czas określony - zawieszenie stosowania art. 251 k.p. do czasu wejścia do Unii Europejskiej. Wprowadzenie zasady, iż dni na poszukiwanie pracy nie będą przysługiwały pracownikowi, który sam składa wypowiedzenie (sam wymiar zwolnienia nie zmieniłby się). Ograniczenie obowiązku wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w ustalonej wielkości tylko do pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. U pozostałych pracodawców wysokość tych należności określać ma układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę. Zwolnienie małych firm, zatrudniających do 20 pracowników, z obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagradzania, z tym że pracodawca, który nie będzie miał obowiązku ustalenia regulaminu pracy, obowiązany będzie do wydania obwieszczenia informującego o: * obowiązujących normach czasu pracy, * terminach dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, * porze nocnej * terminie, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia. Zniesienie wymogu wydawania świadectwa pracy; jeżeli ten sam pracodawca nawiązuje niezwłocznie stosunek pracy z tym samym pracownikiem, takie świadectwo mogłoby być wydawane na żądanie pracownika. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy:. * z 3 do 4 miesięcy (podstawowego okresu rozliczeniowego), * do 6 miesięcy (w budownictwie, rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia lub osób, a także przy wykonywaniu prac użytecznych społecznie lub służących zaspokajaniu codziennych potrzeb ludności), * do 12 miesięcy, jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy. Umożliwienie stosowania przerywanego czasu pracy dla innych niż kierowcy grup zawodowych. Proponuje się zachowanie dotychczasowych przesłanek wprowadzania przerywanego czasu pracy (rodzaj pracy lub jej organizacja), jak i gwarancji związanych ze stosowaniem tego systemu czasu pracy (jedna przerwa, nie wliczana do czasu pracy, opłacana na poziomie połowy wynagrodzenia za przestój), przerwa nie dłuższa niż 5 godzin. Możliwość wprowadzenia niepłatnych, trwających maksymalnie 60 minut przerw w pracy na spożycie posiłku, wprowadzenie takiej przerwy byłoby możliwe tylko w drodze układu zbiorowego, a więc za zgodą związków zawodowych. Upowszechnienie zadaniowego czasu pracy (możliwość wprowadzenie tego szczególnego systemu czasu pracy także wówczas, gdy jest to uzasadnione wykonywaniem pracy poza zakładem pracy). Ograniczenie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, ewidencja ma być prowadzona jedynie w zakresie koniecznym do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń związanych z jego pracą. Obniżenie dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dodatek 50-procentowy przysługiwać ma za pierwsze 4 (obecnie 2) godziny pracy nadliczbowej na dobę. Za pracę w nocnych godzinach nadliczbowych w niedziele lub święta proponuje się wynagrodzenie w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Wprowadzenie możliwości zastąpienia dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej ryczałtem (w przypadku stałego wykonywania pracy w porze nocnej poza zakładem pracy). Objęcie zasadą proporcjonalności urlopu przysługującego pracownikowi w razie podjęcia pracy u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą Możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego w dniach ustawowo wolnych od pracy, które dla pracownika są dniami pracy (u pracodawców, u których jest wykonywana dozwolona praca także w niedziele i święta). Możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, pracownik urlopu ten zobowiązany będzie go wykorzystać. Możliwość udzielenia pracownikowi za jego zgodą urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej między tymi samymi stronami (zamiast wypłaty ekwiwalentu). Zniesienie obowiązku sporządzania planów urlopów. Zastąpienie obowiązku zawiadomienia przez pracodawcę rozpoczynającego działalność właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności - obowiązkiem przekazania obu wspomnianym organom nadzoru wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru poświadczającego rejestrację oraz prowadzony rodzaj działalności. Zniesienie obowiązku poddawania wstępnym badaniom lekarskim pracowników zatrudnianych u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy lub na stanowZniesienie obowiązku ponownego przeszkolenia w zakresie bhp pracowników zatrudnianych u tego samego pracodawcy na tym samym stanowiskuisku o takich samych warunkach pracy. Podwyższenie z 10 do 50 progu zatrudnienia, od którego ma być wymagane tworzenie służby bhp. Pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników będą mogli powierzyć wykonywanie zadań służby bhp albo specjalistom spoza zakładu pracy, albo własnym pracownikom. Podwyższenie z 50 do 100 progu zatrudnienia, od którego ma być wymagane powoływania komisji bhp. Jednocześnie proponuje się, żeby w firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników, o ile jest to uzasadnione występującymi zagrożeniami zawodowymi, na wniosek zakładowej organizacji związkowej taka komisja też mogłaby być powoływana. Ograniczenie czasu stosowania układu zbiorowego pracy po jego rozwiązaniu do 6 miesięcy. Wprowadzenie zasady, iż tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie tylko do przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Zmiana definicji (kryterium ilościowego) zwolnienia grupowego, zwolnieniem takim byłoby zwolnienie co najmniej (przy spełnieniu innych przesłanek określonych w ustawie): * 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, * 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, * 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników. Skrócenie terminów obowiązujących w procedurze grupowego zwolnienia: * z 45 do 30 dni terminu na zawiadomienie organizacji związkowej oraz urzędu pracy o zamierzonym przeprowadzeniu grupowego zwolnienia oraz * z 30 do 20 dni terminu na zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi Uzależnienie wysokości odprawy pieniężnej od zakładowego stażu pracy, odprawa ta przysługiwałaby w wysokości: * jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata, * dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 i więcej lat jednak nie więcej niż 8 lat, * trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat Odebranie prawa do odprawy pieniężnej pracownikom pobierającym w czasie zatrudnienia emeryturę lub rentę, niezależnie od tego, w jakim wymiarze byli zatrudnieni. Zwolnienie z obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych małych przedsiębiorstw np. zatrudniających mniej niż 50 pracowników (obecnie 20).

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,2255210876465 sekund.