VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Służba BHP: Działalność służby bhp Autor : atest94
Służba bhp Działalność służby bhp W każdym zakładzie pracy, w którym zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników, musi zostać powołana służba bezpieczeństwa i higieny pracy pełniąca funkcje doradcze i kontrolne. Do utworzenia służby bhp zobowiązany jest każdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników.

Zgodnie z art. 237/11/ § 1 Kodeksu pracy pełni ona funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy zakres działania, organizację i uprawnienia służby bhp reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704).

Liczebność służby

Liczebność służby uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, a także potencjalnego zagrożenia wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Swoboda pracodawcy przy ustalaniu liczby członków komisji jest znacznie ograniczona. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim właścicieli małych i średnich firm. Pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników zadania należące do kompetencji służby mogą powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy. W tym przypadku pracodawca ma do wyboru: zatrudnienie pracownika w ramach odrębnej umowy o pracę, przekazanie wykonywania tych zadań osobie zatrudnionej w zakładzie przy wykonywaniu innej pracy lub powierzenie zadań specjalistom spoza zakładu. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu polega na zawarciu umowy z FIRMĄ SPECJALIZUJĄCĄ SIĘ W KOMPLEKSOWEJ OBSŁUDZE W ZAKRESIE BHP.Może się to odbyć poprzez zawarcie umowy na ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY w danej firmie.

W zakładach pracy zatrudniających do 100 pracowników obowiązki służby może pełnić pracodawca.Pracodawca zatrudniajacy poniżej 100 pracowników , który postanowi zrezygnować z etatowego Inspektora BHP, będzie musiał osobiście wykonywać obowiązki służby BHP.

Aby mógł zadania te wykonywać powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje a więc, ukończony kurs podstawowy dla służb bhp. Warunek ten jest określony w

Dyrektywie 89/391/EWG

która w art.7 ust7 mówi, że : Państwa członkowskie mogą określić,zależnie od charakteru działalności i rozmiarów zakładów, kategorie zakładów w jakich pracodawca po spełnieniu wymogu jego kompetencji może sam wziąć odpowiedzialność za środki zwiększające bezpieczeństwo i poprawę zdrowia pracowników podczas pracy.

Pracodawcy zatrudniający od 100 do 600 pracowników mają obowiązek utworzyć jednoosobową lub wieloosobową komórkę do spraw bhp mogą powierzyć wykonywanie tych zadań również FIRMIE S SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE BHP. W zakładach, w których zatrudnienie przekracza 600 pracowników, powinien być zatrudniony przynajmniej 1 pracownik służby na każdych 600 pracowników. W każdym z wymienionych przypadków właściwy inspektor pracy, działając w porozumieniu z właściwym terytorialnie państwowym inspektorem sanitarnym, może nakazać pracodawcy zwiększenie liczebności służby bhp lub jej utworzenie (w zakładach liczących mniej niż 100 pracowników), jeśli stwierdzi istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służby bhp

Pracownicy służby bhp muszą spełniać odpowiednie wymagania kwalifikacyjne:

Mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach: • inspektorów, • starszych inspektorów, • specjalistów, • głównych specjalistów. Inspektorem do spraw bhp może zostać osoba z wyższym wykształceniem i co najmniej 2-letnim stażem zawodowym lub średnim wykształceniem i co najmniej 4-letnim stażem zawodowym albo osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Starszy inspektor powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy albo średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy, ewentualnie legitymować się zawodem technika bhp z co najmniej 3-letnim stażem zawodowym.

Specjalista do spraw bhp musi mieć ukończone studia wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w tym zakresie, ewentualnie wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, bądź zawód technika bhp i co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Najwyższe wymagania kwalifikacyjne przewidziane są przy ubieganiu się na stanowisko głównego specjalisty. Kandydat musi legitymować się wyższym wykształceniem o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie bhp i co najmniej 2-letnim stażem pracy w służbie bhp albo wyższym wykształceniem i co najmniej 6-letnim stażem pracy w służbie.

Dla pracowników kierujących wieloosobową komórką do spraw bhp rozporządzenie określiło minimalne wymagania kwalifikacyjne, identyczne jak dla specjalisty do spraw bhp, a dla zatrudnionych w jednoosobowej komórce, jak dla starszego inspektora. Specjaliści spoza zakładu pracy, którym można powierzyć zadania służby bhp (w zakładach zatrudniających do 100 pracowników), muszą spełniać wymagania tożsame z wymaganiami stawianymi specjalistom do spraw bhp lub posiadać minimum 3-letni staż pracy na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla specjalisty do spraw bhp musi spełnić także pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp (w zakładach zatrudniających do 100 pracowników).

WAŻNE!

Wszyscy pracownicy służby bhp, niezależnie od zajmowanego stanowiska, muszą ukończyć specjalne szkolenie w dziedzinie bhp przewidziane dla takich pracowników.

Obowiązki i uprawnienia Wyczerpujący katalog obowiązków i uprawnień przewidzianych dla służby bhp określiło ww. rozporządzenie. Oznacza to, że pracodawca nie może nałożyć innych dodatkowych zadań, nie wymienionych w przepisach rozporządzenia. Do najważniejszych uprawnień służby bhp należą uprawnienia kontrolne, a przede wszystkim: • bieżące kontrolowanie przestrzegania przepisów i norm bhp w zakładzie pracy, • okresowe (co najmniej raz w roku) sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analiz stanu bhp oraz propozycji zmian mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, • udział w przekazywaniu do użytkowania nowych obiektów budowlanych na terenie zakładu i nowych procedur technologicznych, • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

Oprócz uprawnień kontrolnych w działalności służby bhp podstawowe znaczenie mają uprawnienia opiniodawcze, do których zaliczyć można m.in.

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących przestrzegania przepisów bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, • inicjowanie na terenie zakładu pracy popularyzacji problematyki bhp i ergonomii, • współpracę z Państwową i Społeczną Inspekcją Pracy, a także z laboratoriami zajmującymi się pomiarami szkodliwych substancji w środowisku pracy. Zadaniem służby bhp jest również doradzanie pracodawcy oraz jednostkowym pracownikom w zakresie przepisów bhp i ryzyka związanego z wykonywaną pracą.

Zagrożenie wypadkiem przy pracy

Dodatkowe uprawnienia służba bhp nabywa w razie powstania istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy lub gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy. Najistotniejsze z tych uprawnień sprowadzają się do możliwości: • wstrzymania pracy urządzeń technicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników; w skrajnych przypadkach specjaliści służby bhp mogą wnioskować do pracodawcy o wstrzymanie pracy w całym zakładzie lub oddziale, • odsunięcia od stanowiska pracy pracownika, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie lub współpracowników, • wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o usunięcie istniejących zagrożeń, • występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp.

Naruszenie przepisów dotyczących służby bhp, jako naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest równoznaczne z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika orzeka właściwy sąd. Sankcją przewidzianą w tego typu sprawach jest kara grzywny. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP MOŻNA POWIERZYĆ FIRMIE SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W OBSŁUDZE BHP. FIRMA ZLECAJĄCA OBSŁUGĘ NIE PONOSI JUŻ KOSZTÓW ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP, KOSZTÓW UTRZYMANIA BIURA ,KOSZTÓW SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP. WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ARTYKULE OUTSOURCING TO SPOSÓB NA ZAOSZCZĘDZENIE PIENIĘDZY.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0100779533386 sekund.