VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 55 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: Autor : kierowcy
Praca Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Zmiany wprowadzone w nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z 2.2.1996 r.) do art. 53 KP mają charakter redakcyjny. Istotniejsze są modyfikacje ustanowione w ustawie z 3.2.1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 16, poz. 77). Stanowiły one konsekwencję nowej reguły wprowadzonej do art. 92 KP, w myśl której za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia chyba że u danego pracodawcy wprowadzono wyższe wynagrodzenie z te-go tytułu. Zmiany polegające na posłużeniu się w art. 53 KP formułą "okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku", należy uznać za podyktowane względami informacyjnymi, a nie merytorycznymi. Zważyć bowiem należy, iż w myśl art. 14 ustawy z 14.12.1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 ze zm.) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

Okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego są zróżnicowane i dlatego odmienne są także okresy nieobecności w pracy, pozwalające na rozwiązanie stosunku pracy w trybie omawianego przepisu, w przypadku choroby pracownika, sprawowania opieki na dzieckiem oraz odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną. Należy w szczególności zwrócić uwagę na to, że okres pobierania zasiłku z powodu choroby może być przedłużony przedłużony o dalsze trzy miesiące, jeżeli leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przedłużenie okresu pobierania zasiłku chorobowego powoduje automatyczne przedłużenie okresu, po upływie którego można z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 KP. W postępowaniu o przywrócenie do pracy pracownika zwolnionego z niej bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 lit. b KP, wskutek choroby trwającej dłużej niż okres pobierania zasiłku chorobowego, sąd pracy jest związany decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ustalenia prawa pracownika do tego zasiłku. Przed wyczerpaniem postępowania, przewidzianego do ustalenia tego uprawnienia w trybie ustawy z 17.12.1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 ze zm.), przedwczesne jest roszczenie o przywrócenie do pracy oparte na ich naruszeniu. Od treści decyzji ZUS, ustalającej długość okresu pobierania zasiłku chorobowego, zależy bowiem stwierdzenie przesłanki faktycznej, której istnienie współdecyduje o tym, czy pracodawca dokonał rozwiązania umowy o pracę zgodnie z art. 53 § 1 lit. b KP (uchwała z 28.8.1975 r., I PZP 31/75, OSNCP z. 4/1976, poz. 83, OSPiKA z. 7-8/1976, poz. 137 z apr. gl. J. Brola). Jeżeli nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 KP, a później pracownik uzyskał przedłużenie okresu pobierania zasiłku chorobowego, to takie rozwiązanie umowy należy uznać za naruszające przepisy prawa pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeni nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (art. 53 § 2 KP). Po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyn nieobecności również nie może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy (art. 53 § 3 KP). Przyznanie pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego bezpośrednio po wyczerpaniu zasiłku chorobowego dowodzi, że pracownik ten nie odzyskał zdolności do pracy, co uzasadnia rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 KP. Stawienie się pracownika w zakładzie pracy i zgłoszenie gotowości do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego nie wywołuje skutku przewidzianego w art. 53 § 5 KP (wyrok z 9.9.1997 r., II UKN 219/97, OSNAPiUS Nr 13/1998, poz. 402). Do okresu zatrudnienia przewidzianego w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b KP nie wlicza się okresu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy także w przypadku przejścia pracownika do następnego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców (uchwała z 20.5.1977 r., I PZP 18/77, OSNCP z. 11/1977, poz. 210). Do tego okresu jednakże wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów, nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 11 w związku z art. 53 § 4 KP). Zgodnie z art. 52 § 3 w zw. z art. 53 § 4 KP pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy w trybie art. 53 KP, po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy (por. zasady omówione w pkt 3.4.; odnośnie do formy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika i roszczeń związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę w tym trybie - patrz odpowiednio pkt 3.2. i 3.7.).

Pracownikowi korzystającemu ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w okresie roku po zakończeniu pełnienia funkcji związkowej wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (art. 57 § 2 KP), także wówczas, gdy wyłączną przyczyną przywrócenia do pracy było naruszenie art. 53 § 1 pkt 1 w związku z art. 53 § 3 KP, przy istnieniu zgody organu związkowego na rozwiązanie umowy o pracę (uchwała z 7.11.1996 r., I PZP 20/96, OSNAPiUS Nr 14/1997, poz. 188). Artykuł 53 § 1 KP nie nakazujepracodawcy rozwiązania umowy o pracę, jeżeli zachodzą określone w tym przepisie warunki niezdolności pracownika do pracy - lecz tylko stwarza dla pracodawcy prawną możliwość takiego rozwiązania stosunku pracy, z której pracodawca może nie skorzystać (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9.10.1991 r., III APr 254/91, OSA Nr 5/1992, s. 55).

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę zgłosił swój powrót niezwłocznie po ustaniu przyczyn nieobecności (§ 5 art. 53 KP). Oznacza to obowiązek nawiązania z byłym pracownikiem stosunku pracy. W razie niewykonania tego obowiązku byłemu pracownikowi przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy oraz o odszkodowanieza okres pozostawania bez pracy od chwili zgłoszenia się do pracy w terminie określonym w powyższym przepisie. Podstawę prawną roszczenia odszkodowawczego stanowi art. 471 KC w związku z art. 300 KP. Odszkodowanie to może jednak ulec zmniejszeniu na podstawie art. 8 KP w szczególności, gdy pracownik bezczynnie oczekiwał rozstrzygnięcia sporu, zamiast czynić starania o znalezienie zatrudnienia (uchwała z 10.9.1976 r., I PZP 48/76, OSNCP z. 4/1977, poz. 65). Roszczenie o nawiązanie umowy o pracę z art. 53 § 5 KP nie powstaje, jeżeli przyczyna rozwiązania umowy z art. 53 § 1 KP (niezdolność do pracy) nadal trwa (wyrok z 9.4.1998 r., I PKN 36/98, OSNAPiUS Nr 8/1999, poz. 268; OSP z. 11/1999, poz. 205 z gl. T. Zielińskiego). Oceniając możliwości ponownego zatrudnienia pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana na podstawie art. 53 § 1 KP, należy uwzględnić zarówno okoliczności dotyczące pracodawcy, jak i tego pracownika. Orzeczenie komisji lekarskiej o nieprzydatności pracownika do pracy na stanowisku zajmowanym przed rozwiązaniem z nim umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 KP może oznaczać brak możliwości ponownego jego zatrudnienia (wyrok z 12.1.1998 r., I PKN 459/97, OSNAPiUS Nr 22/1998, poz. 656).

Patrz: E. Brzeziński, J. Wasilewski, Ochrona interesów stron stosunku pracy w orzecznictwie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, NP Nr 11-12/1984, s. 100; M. Gersdorf-Giaro, Zawarcie umowy o pracę, Warszawa 1985, s. 51; T. Zieliński, Prawo pracy - Zarys systemu, cz. II, Warszawa 1986, s. 364; T. Zieliński, gl. do wyroku z 18.10.1990 r., OSP z. 3/1992, poz. 54; M. Gersdorf, Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Warszawa 1993, s. 52; J. Iwulski, Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. ... [w:] Seminarium prawa pracy, cz. 1, Zielona Góra 1994, s. 14; S. W. Ciupa, Nowoczesna umowa o pracę, Warszawa 1996, wyd. 2, s. 171; J. Piątkowski, Wprowadzenie do nowego prawa stosunku pracy, Toruń 1996, s. 29; Kodeks pracy z komentarzem, pod red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996, s. 158-159; W. Masewicz, Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę, Warszawa 1997, s. 88 i 90; A. Wy-pych-Żywicka, Ochrona pracownika sprawującego opiekę nad chorym członkiem rodziny, PiZS Nr 6/1997, s. 30; T. Romer, Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika, PP Nr 3/1998, s. 9; M. Gersdorf, Vademe***** rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez winy pracownika, PUSiG Nr 11/1998, s. 13-14; K. W. Baran, Zbiorowe prawo pracy - zarys wykładu z kazusami, Gdańsk-Kraków 1998, s. 95; R. Sadlik, Ochrona pracy działaczy związkowych, PP Nr 4/1999, s. 19 i 22.
Źródło:Prawo Gazeta Wyborcza

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0582392215729 sekund.