VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 31 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRA Autor : prawo
Pracodawca i Pracownik Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest w polskim prawie bardzo szeroka – może to być odpowiedzialność karna, administracyjna, służbowa.
Szczególną kategorię pracowników stanowią tzw. osoby kierujące pracownikami. To właśnie dla tej grupy pracowniczej przewidziano w art. 212 Kodeksu pracy szczególne obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Za osobę kierującą pracownikami należy uznać pracownika, który kieruje, organizuje lub nadzoruje pracę w stosunku do choćby jednego podległego mu pracownika. W zakładach pracy mogą to być stanowiska: brygadzisty, mistrza, lidera, głównego specjalisty, kierownika lub dyrektora.
Analizując przepisy Kodeksu pracy możemy dojść do wniosku, że osoba kierująca pracownikami ma po pracodawcy najwięcej obowiązków z zakresu bhp.
Dzieje się tak dlatego, iż osoba ta musi przestrzegać przepisów z zakresu bhp określonych w art. 212 Kodeksu pracy – adresowanych do osób kierujących pracownikami oraz przepisów określonych w art. 211 Kodeksu pracy przewidzianych dla pracowników, ponieważ osoba ta kierując pracownikami jest równocześnie pracownikiem.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp
Ponieważ w gospodarce rynkowej głównym celem działalności wszystkich pracodawców jest osiągnięcie jak najwyższego zysku, często dochodzi do nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. Dzieje się tak dlatego, że przestrzeganie przepisów bhp pociąga za sobą zawsze nakłady – koszty ponoszone na ich wykonanie. Aby zmusić pracodawców oraz pracowników celowo nie przestrzegających przepisów bhp do realizacji ustalonych przepisów i zasad bhp, ustawodawca przewidział sankcje dla osób ich nie przestrzegających.
Sankcje te można podzielić w ramach trzech rodzajów odpowiedzialności:
• służbowej,
• karno-administracyjnej,
• karnej.
Odpowiedzialność służbowa
W ramach odpowiedzialności służbowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bhp pracodawca może, w myśl art. 108 Kodeksu pracy, ukarać pracownika karą upomnienia, nagany, karą pieniężną.
Kara upomnienia i nagany musi być stosowana w formie pisemnej. Kara ta może być powiązana z zabraniem pracownikowi ruchomych części wynagrodzenia, np. premii uznaniowej.
Kara pieniężna za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączny wymiar kar w miesiącu nie może przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 pkt 1–3, tj. następujących należności:
• sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
• sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
• zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.
Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy kara nie może być zastosowana:
• po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego,
• po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
Ważnym i niezbędnym elementem jest również fakt, że przed zastosowaniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika, o czym stanowi art. 109 § 2 Kodeksu pracy.
Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu, przewidzianego w art. 109 § 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
O każdej zastosowanej karze w ramach odpowiedzialności służbowej pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie.
Zgodnie z art. 110 Kodeksu pracy w piśmie pracodawca ma obowiązek wskazać:
• rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
• datę dopuszczenia się przez pracownika naruszenia obowiązków pracowniczych, oraz
• pouczyć pracownika o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia, jednocześnie składając do akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia.
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, zgodnie z art. 112 § 1 Kodeksu pracy, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.
W przypadku działania u pracodawcy organizacji związkowych pracodawca ten ma obowiązek podjąć decyzję po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej według niego kary, o czym stanowi art. 112 § 2 Kodeksu pracy.
■ Pamiętaj! W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca, zgodnie z art. 112 § 3 Kodeksu pracy, jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty pobranej z tytułu zastosowanej kary.
W myśl art. 113 § 1 Kodeksu pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.
Ważny jest również fakt, że pracodawca może, z własnej inicjatywy, wcześniej uznać karę za niebyłą. Może to zrobić również na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Karę uważa się za niebyłą oraz usuwa z akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia o ukaraniu również w przypadku uwzględnienia przez pracodawcę sprzeciwu lub wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
Odpowiedzialność administracyjna
W ramach odpowiedzialności administracyjnej do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów bhp mogą być pociągani, zgodnie z art. 283 Kodeksu pracy:
• pracodawcy,
• osoby kierujące pracownikami,
• pracownicy odpowiedzialni za stan bhp.
Odpowiedzialność administracyjna dotyczy wykroczeń. W ramach tej odpowiedzialności stosowana jest kara grzywny. Do zaistnienia wykroczenia przewidzianego w art. 283 Kodeksu pracy wystarczy fakt nieprzestrzegania przepisów lub zasad bhp. Nie ma znaczenia, czy postępowanie to pociągnęło za sobą skutki w postaci narażenia zdrowia lub życia pracowników lub skutki w postaci strat materialnych, czy też nie.
Odpowiedzialność za wykroczenia dotyczy również zasad bhp, czyli pozaprawnych regulacji wynikających z techniki i doświadczenia zawodowego. Kary grzywny nakładane są przez organy państwowego nadzoru nad warunkami pracy.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł.
Jeżeli inspektor pracy uzna, że kara ta może nie być wystarczająca dla sprawcy czynu i nie pociągnie za sobą działań zmierzających do przestrzegania prawa pracy i bhp, to może złożyć wniosek do sądu o ukaranie grzywną. O wymiarze grzywny orzeka sąd. Górna granica grzywny wynieść może 5000 zł. W sprawach o wykroczenia przeciw prawom pracownika inspektorzy pracy występują w charakterze oskarżyciela publicznego.
■ Pamiętaj! Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej są uprawnieni do nakładania kar grzywny wobec osób winnych zaniedbań w przypadku naruszenia praw o ochronie zdrowia i ochronie pracy.
Odpowiedzialność karna
W ramach odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 220 § Kodeksu karnego, karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, która nie dopełniła wynikającego z nich obowiązku i naraziła przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Kara pozbawienia wolności ulega zmniejszeniu do 1 roku, jeżeli sprawca działał nieumyślnie – w myśl art. 220 § 2 Kodeksu karnego.
Przepisy art. 220 § 3 Kodeksu karnego stanowią, że sprawca nie podlega karze pozbawienia wolności, jeżeli dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 220 Kodeksu karnego może być jedynie osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie.
W większości przypadków jest to pracodawca lub osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy jednostką organizacyjną w zakładzie pracy.
Do wypełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 220 Kodeksu karnego nie wystarczy niedopełnienie obowiązku, tak jak ma to miejsce w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie.
■ Pamiętaj! Niedopełnienie podlegające odpowiedzialności karnej musi skutkować narażeniem pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo narażenia życia lub zdrowia pracownika.
Działanie to może być umyślne lub nieumyślne.
Przez winę umyślną należy rozumieć świadome dążenie do popełnienia czynu zabronionego albo przewidywanie możliwości jego popełnienia i godzenie się na to.
Wina nieumyślna występuje wówczas, gdy sprawca, nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
Ponadto, w ramach odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 221 Kodeksu karnego, karze podlegają osoby, które wbrew obowiązkowi nie zawiadamiają w terminie właściwego organu o:
• wypadku przy pracy,
• chorobie zawodowej, albo
• nie przedstawią wymaganej dokumentacji.
Kodeks karny przewiduje dla tych osób dwa rodzaje kar:
• karę grzywny do wysokości 180 stawek dziennych,
• karę pozbawienia wolności.
Jak wynika z powyższego, odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp jest w polskim prawie dość szeroko ustanowiona. Niestety, stosowanie przepisów i zasad bhp w praktyce daleko odbiega od właściwego poziomu, stąd nadal muszą pozostać w polskim ustawodawstwie przepisy zawierające sankcje służbowe, karno-administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp.
Artykuł opublikowany w: Praktyczny Poradnik Kadrowy 1/2003

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0960419178009 sekund.