VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 31 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 32 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Odpady.Zmiany w ustawie o odpadach Autor : odpady
Ochrona Środowiska Zmiany, które weszły w życie w lutym br., objęły nie tylko przepisy o opakowaniach i opłacie produktowej
Przepisy o opakowaniach


ale też ustawę o odpadach.
Ustawa o odpadachWprowadziła je tzw. ustawa czyszcząca (DzU z 2003 r. nr 7, poz.78). Wyjaśniają one sporo ważnych dla przedsiębiorców, a dotychczas niejasno zapisanych kwestii.

Istotne zmiany znalazły się już w słowniczku do ustawy. Uściślono np., co to jest recykling termiczny. Nowe przepisy wyjaśniają, że nie jest nim termiczne przekształcanie odpadów (czyli np. odzyskiwanie biogazu z kompostowanych śmieci). Prowadzący firmy usługowe, zajmujące się np. sprzątaniem czy pracami budowlanymi, muszą koniecznie zwrócić uwagę na jeszcze jedno uściślenie (w pkt 22 słowniczka do ustawy o odpadach).

Wyjaśniono jednoznacznie, że wytwórcą odpadów powstających przy świadczeniu usług w zakresie budowy, remontu, rozbiórki, czyszczenia zbiorników bądź urządzeń, sprzątania, konserwacji oraz napraw jest firma wykonująca usługę. Wobec tego to właśnie na usługodawcę spadają wszelkie obowiązki związane z posiadaniem odpadów - chyba że w umowie o świadczenie usług strony wyraźnie zastrzegą inaczej. Trzeba o tym pamiętać przy zawieraniu umów, bowiem unieszkodliwianie odpadów (przy niektórych rodzajach prac, np. remontach, powstaje ich bardzo dużo) jest kosztowne.

Wniosek do wojewody

Artykuł 13 ust. 4 ustawy o odpadach mówiący, że wojewoda może pozwolić na spalenie odpadów w innych miejscach, jeśli niemożliwe jest ich unieszkodliwienie w przeznaczonych do tego celu urządzeniach (instalacjach), został uzupełniony o ust. 4a. Określa on dokładnie, co musi zawierać wniosek o umożliwienie spalania odpadów poza obiektami służącymi do tego celu. Trzeba w nim określić, jak długo decyzja wojewody miałaby obowiązywać oraz podać:

rodzaj odpadów, a niekiedy także ich skład chemiczny i właściwości,

ilość do unieszkodliwienia w ciągu roku,

miejsce unieszkodliwienia,

szczegółowy opis metod unieszkodliwienia odpadów.
- Przed nowelizacją także wymagano od nas takich informacji - mówi Jarosław Liwski, prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami. - Praktyka znalazła odzwierciedlenie w ustawie.

Budżet wspomoże?

Nowe przepisy dopuszczają finansowanie ze środków publicznych niektórych inwestycji służących do unieszkodliwiania odpadów (np. spalarni czy obiektów służących segregacji śmieci). Sposób oraz warunki finansowania tego rodzaju przedsięwzięć określi rozporządzenie.

- Nie bardzo wierzę, żeby ten przepis coś poprawił, skoro w budżecie nie ma pieniędzy na ten cel - mówi Jacek Kaznowski, dyrektor spalarni odpadów na warszawskim Targówku.

Jednak zdaniem Kaznowskiego przyczyną trudności związanych z budową nowoczesnych obiektów zajmujących się przeróbką odpadów jest nie tylko brak pieniędzy, ale też to, że utylizacja odpadów w nowoczesnych obiektach jest droższa niż tradycyjne złożenie ich na składowisku.

- Nie spodziewamy się pieniędzy od państwa, bo na taką działalność przy obecnym stanie państwowej kasy ich po prostu nie będzie, już raczej będziemy szukać pomocy z funduszy unijnych - mówi Jarosław Liwski.

Obowiązki przedsiębiorców

Sporo zmian wprowadzono w najistotniejszych chyba dla przedsiębiorców przepisach, mówiących o obowiązkach posiadaczy odpadów. I tak zmieniły się obowiązki wytwórców odpadów określone w art. 17. Obecnie wytwórca odpadów musi:

uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - jeżeli wytwarza powyżej 100 kg tych odpadów rocznie,

przedkładać informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi - jeżeli wytwarza rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 t odpadów innych niż niebezpieczne.
Jeżeli odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji (czym jest instalacja, wyjaśniono w słowniczku do ustawy Prawo ochrony środowiska - DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zm.), to konieczne jest uzyskanie pozwolenia na ich wytwarzanie, o ile rocznie odpadów niebezpiecznych jest więcej niż tona, a innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton. Z tym że z obowiązku uzyskiwania pozwoleń czy przedkładania informacji zwolnieni są posiadacze pozwolenia zintegrowanego.

Przypominamy, że art. 17 (podobnie jak i kilku innych przepisów ustawy) nie stosuje się do odpadów komunalnych. Nie znaczy to, że w tym przypadku nie potrzeba żadnych pozwoleń czy decyzji. Sprawy te reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (DzU z 1996 r. nr 132, poz. 622 ze zm.), zmieniona tą samą ustawą czyszczącą.

Więcej zwolnień

Prawdopodobnie więcej przedsiębiorców będzie mogło liczyć na zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów (kto musi mieć takie zezwolenia, mówi art. 26 ustawy o odpadach). Stanie się tak, jeśli minister gospodarki wyda rozporządzenie określające rodzaje odpadów, których odzysk lub unieszkodliwianie nie wymaga zezwoleń na taką działalność (art. 33 ust. 4a).

Obecnie we wniosku o zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 27) nie trzeba wskazywać sposobu i środków transportu odpadów, a w samym zezwoleniu - określać warunków transportu.

- Wcale nie jestem przekonany, czy to dobra zmiana - mówi Jarosław Liwski. - Do tej pory musieliśmy podawać, jakimi pojazdami jeździmy, jakie odpady wozimy, bardzo dokładnie byliśmy sprawdzani przez inspektorów transportu drogowego. Obawiam się, że teraz łatwiej będzie obejść przepisy i wozić odpady niedostosowanym do tego pojazdem.

Do niedawna zezwolenie na unieszkodliwianie lub odzysk można było wydać po sprawdzeniu przez inspektora ochrony środowiska służących temu urządzeń. Obecnie inspektor nie musi sprawdzać tych instalacji, które spełniają wymagania art. 76 prawa ochrony środowiska (zgodnie z nim obiekt budowlany lub instalacja nie mogą być oddane do użytku, jeżeli nie spełniają określonych ustawą wymagań ochrony środowiska).

Zmiany dotyczą również kwestii związanych z rejestrem posiadaczy odpadów (prowadzonym przez starostę). Przed nowelizacją wykreślenie firmy z rejestru było praktycznie niemożliwe. Tę lukę w przepisach wypełniono, dodając w art. 33 ust. 5a. Skreślenie z rejestru może nastąpić na wniosek posiadacza odpadów lub gdy upłynie termin wstrzymania działalności, określony w stosownej decyzji. W tej sprawie starosta wydaje decyzję.

W komputerze i krócej

Nowelizacja umożliwiła prowadzenie ewidencji odpadów w systemie komputerowym. Zezwolono też na poświadczanie podpisem elektronicznym dokumentów ewidencji odpadów, czyli kart ewidencji odpadów prowadzonych odrębnie dla każdego odpadu oraz kart przekazania odpadów.

Na posiadaczy odpadów, a także wytwórców komunalnych osadów ściekowych nałożono obowiązek przekazywania zbiorczych zestawień odpadów również marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce zbierania odpadów.

- Rozumiem, że urzędnicy chcą wiedzieć, ile jakich odpadów powstaje na ich terenie - mówi Jarosław Liwski. - Nie wierzę jednak, że będą mieli czas i środki, by to weryfikować. Moim zdaniem to tylko dodatkowa biurokracja.

Kolejną ważną dla przedsiębiorców zmianą jest skrócenie z dwóch miesięcy do trzydziestu dni terminu, w którym należy przedłożyć wojewodzie lub staroście informację dotyczącą wytwarzanych odpadów (art. 24 ustawy). Uściślono także, że trzeba dostarczyć ją w trzech egzemplarzach.

Pozbyć się bubli

W ustawie - w art. 4 ust. 1a - znalazł się też nowy przepis mówiący o tym, że posiadacze odpadów zobowiązani są do pozbywania się substancji i przedmiotów niespełniających wymagań technicznych. Dokładnie o jakie rodzaje substancji i przedmiotów chodzi, wynikać będzie z rozporządzeń, do których wydawania zostali upoważnieni ministrowie gospodarki, transportu, rolnictwa oraz zdrowia. Przygotowując listy takich odpadów, ministrowie wezmą pod uwagę: wymagania ochrony środowiska i dóbr kultury, bezpieczeństwo użytkowania oraz ewentualne zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Zdaniem praktyków zajmujących się odpadami przepis ten może pozostać martwy. Trudno bowiem będzie wyegzekwować jego przestrzeganie.

Niezbędne kwalifikacje

Nowelizacja wyjaśniła także wątpliwości związane z kwalifikacjami kierowników spalarni. Z dotychczasowych przepisów można było wnioskować, że kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wymagane są jedynie dla kierowników spalarni odpadów niebezpiecznych.

Nowe przepisy wyraźnie mówią o kierownikach wszystkich spalarni (także innych instalacji, w których są przekształcane termicznie odpady niebezpieczne) oraz kierownikach składowisk. Kierownicy już istniejących obiektów muszą uzyskać świadectwo kwalifikacji do 30 czerwca 2004 r. (wynika to ze znowelizownego art. 34 ustawy wprowadzającej prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach oraz zmieniającą niektóre ustawy, DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085 ze zm.). Kierownicy nowo otwieranych obiektów powinni od razu posiadać takie uprawnienia. Świadectwa wydaje wojewoda.

Import inaczej

Zmieniły się również przepisy dotyczące sprowadzania odpadów z zagranicy. Obecnie wydanie zezwolenia na import odpadów innych niż niebezpieczne nie jest już uzależnione od uznania urzędnika. Można je uzyskać, gdy:

odpady są przeznaczone do odzysku w kraju lub za granicą (nie można ich jednak wykorzystywać jako paliwa lub jako inne środki wytwarzania energii oraz rozprowadzać na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub rekultywacji),

na terenie kraju nie ma lub jest za mało odpadów nadających się do tego rodzaju odzysku tak jak odpady sprowadzane,

odpady przywiezione z zagranicy oraz sposób ich odzysku w kraju nie spowodują wzrostu zagrożenia środowiska i nie zwiększą masy składowanych odpadów.
Główny inspektor ochrony środowiska może jednak uzależnić wydanie zezwolenia od przedstawienia przez importera ekspertyzy co do spełnienia tych warunków. Obowiązkowo trzeba też wskazać przejście graniczne, przez które wjadą odpady. Trasę ich przewozu oraz rodzaj transportu i opakowania podaje się tylko dla odpadów niebezpiecznych.

Zmieniony załącznik

Zajmujący się odpadami powinni też zwrócić uwagę na zmianę przepisów dotyczących szczegółowych zasad gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów. Chodzi o oleje niezdatne do regeneracji oraz o baterie i akumulatory. Zmienił się także załącznik nr 4 do ustawy o odpadach, podający właściwości odpadów uznawanych za niebezpieczne (jakie są to odpady, mówi niezmieniony art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach).

Źródło:Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,79989194869995 sekund.