VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 31 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Prawo budowlane po nowelizacji Autor : bhpekspert
BHP  PRZEPISY Usprawnienia w procedurach budowlanych

11 lipca bieżącego roku wchodzi w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw, której celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur budowlanych. Rozszerza ona katalog prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a organy udzielające pozwolenia na budowę zobowiązuje do wydania decyzji w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W przeciwnym razie organ odpowiedzialny za opóźnienia zapłaci karę 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ograniczono też udział osób trzecich w procedurach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wstrzymanie budowy na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora.

Ustawa wprowadza też wiele innych zmian, m.in. obowiązkowe kontrole niektórych obiektów przed oddaniem ich do użytku; w określonych przypadkach umożliwia też zalegalizowanie samowoli budowlanej.

W opracowaniu zamieszczamy jednolity tekst ustawy Prawo budowlane, w którym zostały uwzględnione najnowsze zmiany. Komentarz do znowelizowanych przepisów przygotował Robert Dziwiński – zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego.
Uproszczone postępowanie, legalizacja samowoli

Podstawowym celem nowelizacji prawa budowlanego (dalej p.b.) było uproszczenie procesu budowlanego, co zostało osiągnięte m.in. przez zdefiniowanie interesu prawnego osób trzecich w postępowaniu o pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie.

Uproszczenie procedur

Do ustawy wprowadzona została definicja obszaru oddziaływania obiektu. Określa się go na podstawie przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości (przepisy przeciwpożarowe, przepisy z zakresu ochrony środowiska, warunki techniczne dotyczące różnych obiektów etc.).

Jeżeli z przepisów tych wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu (w tym w zabudowie) sąsiedniej nieruchomości, to wówczas nieruchomość ta znajduje się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu, a właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu, zarządcy) tej nieruchomości przysługuje przymiot strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Stronami w tym postępowaniu mogą być jedynie inwestor oraz ww. osoby.

Ponadto na etapie postępowania o pozwolenie na budowę wyłączono działanie przepisu art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego, wskutek czego organizacje społeczne zostały pozbawione prawa uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony – ale tylko w tym postępowaniu. Organizacje te mogą skutecznie realizować swoje cele statutowe na etapie przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kiedy to następuje przesądzenie, gdzie i jaka inwestycja ma być realizowana. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe uprawnienia tych organizacji do uczestnictwa na prawach strony w każdym stadium przygotowania inwestycji były raz – nadużywane, dwa – nieuzasadnione.

Podobnie – na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wprowadza się zasadę, że stroną w tym postępowaniu jest wyłącznie inwestor. Wynika to z faktu, że brak jest podstaw do uznania, iż ktokolwiek inny poza inwestorem może posiadać interes prawny w sprawie użytkowania obiektu budowlanego, a zatem korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie podlegało odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego. Przepis ma na celu przyspieszenie postępowania w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Rozszerzeniu ulega katalog obiektów i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zawarty w art. 29 p.b. Przepis ten dotyczy wyjątków od generalnej zasady przyjętej w ustawie, nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jako warunku niezbędnego do legalności ich wykonywania, i zawiera katalog zamknięty budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Katalog ten obejmuje obiekty i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania i znikomym wpływie na otoczenie zarówno architektoniczne, jak i środowisko naturalne. Celem rozszerzenia tego katalogu jest liberalizacja wymagań i skrócenie drogi do uzyskania prawa legalnego wykonania robót budowlanych, m.in. w zakresie nowych kategorii obiektów budowlanych (art. 29 ust. 1 p.b.) i robót budowlanych (art. 29 ust. 2 p.b.).

Doprecyzowano również wymagania formalne związane ze zgłoszeniami wykonywania obiektów i robót budowlanych, co pozwoli w przyszłości uniknąć nieprawidłowości w działaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej, przyjmujących zgłoszenia.

Ważne

Zaproponowano również istotne ułatwienie proceduralne, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, polegające na wprowadzeniu oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Dzięki tej zmianie inwestor nie będzie zmuszony dołączać do wniosku o pozwolenie na budowę wypisów z księgi wieczystej, aktów notarialnych określających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do prawa budowlanego został też wprowadzony nowy art. 35a, stanowiący lex specialis w stosunku do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wniesienia – wraz ze skargą do NSA na decyzję o pozwoleniu na budowę – wniosku o wstrzymanie wykonania tej decyzji, sąd wstrzymanie to będzie mógł uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora, wynikających z przerwania budowy. Wysokość kaucji będzie ustalał sąd (do kaucji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń) i będzie ona podlegała zwrotowi skarżącemu, w przypadku uznania skargi za słuszną, bądź też przekazywana inwestorowi – w razie oddalenia skargi – na zaspokojenie jego roszczeń wynikających z przerwania budowy. Omawiany przepis powinien zracjonalizować zachowania procesowe stron postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę.

Obowiązkowe kontrole

W nowelizacji przewidziano też kary finansowe dla organu, który w terminie dwóch miesięcy nie wydał decyzji w sprawie pozwolenia na budowę (500 zł za każdy dzień zwłoki wnoszone do budżetu państwa). Powinno to wpłynąć w sposób znaczący na poprawę pracy organów administracji publicznej i terminowość rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę.

Zmieniony przepis artykułu 83 p.b., porządkuje zakres właściwości organów nadzoru budowlanego, przez wyraźne wskazanie, iż cały przebieg procesu budowlanego nadzorowany jest przez jeden organ (omówienie w komentarzu).

Dotyczy niektórych obiektów. Obecnie organy nadzoru budowlanego dokonują kontroli budów w sposób wybiórczy z własnej inicjatywy, bądź też (najczęściej) w wyniku interwencji stron postępowania lub osób trzecich. Tym samym sprawdzeniem objęta jest tylko część inwestycji, co w konsekwencji nie daje gwarancji zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego w stosunku do wszystkich inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę. Należy zwrócić uwagę, że działania organów nadzoru budowlanego w praktyce sprowadzają się do reagowania na przypadki naruszenia prawa podczas budowy – są to zatem działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Skuteczniejszą metodą zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego byłoby stworzenie systemu działań prewencyjnych, minimalizujących możliwość wystąpienia przypadków naruszenia prawa w trakcie tego procesu. Kierując się tymi przesłankami rząd zaproponował wprowadzenie obowiązkowych kontroli na etapie zakończenia budowy, którymi to kontrolami miały być objęte wszystkie obiekty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia na budowę. Każdy inwestor miałby wówczas świadomość i pewność, że jego budowa na pewno będzie podlegała sprawdzeniu przez nadzór budowlany, przez co będzie niemożliwe ukrycie faktu złamania prawa. Zakładano, że wprowadzenie obowiązkowych kontroli budów pozwoliłoby wyeliminować lub przynajmniej znacząco ograniczyć przypadki naruszania prawa w trakcie budowy, w tym zwłaszcza przepisów techniczno-budowlanych, jak również wyeliminować lub przynajmniej znacząco ograniczyć przypadki dokonywania odstępstw od warunków pozwolenia na budowę i projektu budowlanego.

Sejm dokonał jednak istotnych modyfikacji w przedłożeniu rządowym, ograniczając obowiązek kontroli jedynie do wybranych grup obiektów. Kontroli takiej podlegać będą jedynie obiekty, w stosunku do których nałożony został obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie (prawo nakładania takiego obowiązku przysługuje organom administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę – art. 36 ust. 1 pkt 6 p.b., jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska) bądź też zostały wymienione w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, jako podlegające obowiązkowej kontroli (art. 54 ust. 3 p.b.). Z uwagi na fakt, że rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane, nie jest możliwe w tej chwili precyzyjne wskazanie obiektów podlegających obowiązkowej kontroli.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie może się również pojawić w wyniku postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego (art. 50 i 51 p.b.), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Konsekwencją tego będzie również powstanie obowiązku poddania obiektu kontroli po zakończeniu budowy.

Wprowadza się zatem zasadę (art. 59a oraz art. 59b ust. 1 p.b.), że obiekt budowlany, należący do ww. grup, przed oddaniem do użytkowania musi być objęty kontrolą organu nadzoru budowlanego. Celem tej kontroli jest zbadanie, w zakresie ściśle określonym ustawą (art. 59a ust. 2 p.b.) zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami pozwolenia na budowę.

Ważne

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia warunków pozwolenia na budowę, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) (art. 59f ust. 1 p.b.).

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzono tym samym szeroki zakres uznania inspektora nadzoru budowlanego, dokonującego kontroli obiektu. Wysokość kar będzie zróżnicowana w zależności od kategorii obiektu i jego wielkości (patrz załącznik do ustawy) oraz od wysokości stawki opłaty (jeden z elementów służących obliczeniu wysokości kary) ustalonej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych (art. 59f ust. 5 p.b.). Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy (art. 59f ust. 6 p.b.), aktualnie wysokość tej stawki nie może przekroczyć 3445 zł.

Samowola budowlana. Nowela ustawy wprowadziła ponadto zmianę przepisów regulujących sprawy samowoli budowlanych, polegających na budowie obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (art. 48 i n. p.b.). Celem zmian jest umożliwienie odstąpienia od obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego samowolnie wybudowanego, który swym istnieniem nie narusza przepisów. Jednak aby organ nadzoru budowlanego mógł zalegalizować samowolnie wzniesiony obiekt, konieczne jest przedstawienie przez inwestora dokumentów pozwalających ocenić, czy istnieje możliwość legalizacji (zaświadczenie organu gminy o zgodności obiektu z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami), a także wniesienie opłaty legalizacyjnej. Wysokość opłaty i sposób jej naliczania zostały uregulowane w ustawie. Jest to pięćdziesięciokrotność kary, o której mowa w przepisach dotyczących obowiązkowych kontroli. Nie przewiduje się jednak automatycznej legalizacji samowoli budowlanej. Niespełnienie przez inwestora któregokolwiek z ustawowych warunków legalizacji powoduje orzeczenie nakazu rozbiórki.

Przebieg procesu budowlanego

W związku z licznymi przypadkami ignorowania przez inwestorów nakazu wstrzymania budowy dodano nowy artykuł 50a p.b., umożliwiający wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części albo doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego w przypadkach wykonywania robót budowlanych, pomimo postanowienia o ich wstrzymaniu.

Zmieniono również treść artykułów 50 oraz 51 p.b., ustalając, iż w przypadku robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, pozwolenie na wznowienie wstrzymanych robót budowlanych może być wydane po spełnieniu przez inwestora określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem lub po sporządzeniu i przedłożeniu projektu budowlanego zamiennego. Regulacja ta jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez zainteresowane środowiska. Niestety w przepisach tych (podobnie jak i w przepisach dotyczących obowiązkowych kontroli) znalazły się pewne niekonsekwencje legislacyjne, które w przyszłości powinny zostać usunięte.

Przepisy końcowe

Ustawą nowelizującą dokonano również odpowiednich zmian w ustawach:

1) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – określenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego w sprawach dotyczących nieruchomości lub obiektów budowlanych, według miejsca położenia tej nieruchomości lub obiektu, a nie tak jak obecnie, według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego,

2) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w związku ze zmianą definicji terenu zamkniętego – art. 3 pkt 15 Prawa budowlanego,

3) Prawo energetyczne – dostosowanie do wyrażonej w art. 34 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego zasady, że na etapie projektu budowlanego wystarczające jest oświadczenie właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw i możliwości przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci,

4) o broni i amunicji – usunięcie błędu legislacyjnego polegającego na podwójnej regulacji w sprawie pozwoleń na użytkowanie strzelnic,

5) o systemie oceny zgodności – uznanie wszystkich organów nadzoru budowlanego (PINB, WINB oraz GINB) za organy wyspecjalizowane w rozumieniu przepisów tej ustawy. Dotychczas, zgodnie z art. 38 ust. 4 pkt 5 ustawy o systemie oceny zgodności, organem takim, w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu, był wyłącznie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W art. 7 ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw zawarto przepisy przejściowe związane z wejściem w życie ustawy Prawo budowlane.

Generalną zasadą jest, że postępowania wszczęte powinny być kontynuowane na podstawie przepisów dotychczasowych natomiast w stosunku do samowoli budowlanej będą miały zastosowanie przepisy znowelizowane, jeśli postępowanie to nie zostało zakończone decyzją ostateczną przed wejściem w życie nowelizacji. Ponadto, zgodnie z zasadą niedziałania prawa wstecz, wprowadzono zasadę, że obowiązkowe kontrole dotyczyć będą jedynie obiektów, na które wydano pozwolenie na budowę po wejściu w życie ustawy.

Ponadto w art. 9 ustawy wprowadzono późniejszy, w stosunku do reszty przepisów ustawy, termin wejścia w życie przepisów dotyczących przeprowadzania obowiązkowych kontroli. Obowiązkowe kontrole rozpoczną się z dniem 1 stycznia 2004 r. i dotyczyć będą, przy poszanowaniu zasady wyrażonej w art. 7, obiektów budowlanych, których budowa nie została zakończona przed tą datą.

Źródło: Gazeta Prawna 16-18 maja 2003 r.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,86265683174133 sekund.