VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 36 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Ewidencjonowanie i dokumentowanie czasu pracy Autor : kodekspracy
Prawo Pracy NOWELIZACJA Obecność pracownika w pracy powinna być udokumentowana. Realizacja tego obowiązku przybiera różne formy. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu listy obecności lub karty zegarowe (magnetyczne). Mimo postępu technologicznego i coraz częstszego stosowania wspomnianych kart, doniosłą rolę nadal pełni lista obecności w formie papierowej.

Przed rozpoczęciem dnia pracy druk ten (lista obecności) powinien być wyłożony w ogólnie dostępnym i znanym pracownikom miejscu. Po przyjściu do pracy pracownik powinien podpisać listę. O określonej godzinie jest ona zabierana przez pracodawcę lub upoważnioną osobę, która swoim podpisem potwierdza zgodność dokonanych w niej zapisów ze stanem faktycznym. Po zakończeniu miesiąca na podstawie listy następuje podsumowanie nieobecności pracownika w tym okresie.

Nieobecności powinny być odpowiednio udokumentowane. Zgodnie z par. 3 rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r., dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność są:

zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,

decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,

oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez niego osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

imienne wezwanie pracownika, wystosowane przez właściwy organ, zawierające adnotację potwierdzającą fakt stawienia się pracownika na to wezwanie,

oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Zgodnie z art. 1041 par. 1 pkt 9 k.p., przyjęty u danego pracodawcy sposób usprawiedliwiania nieobecności i potwierdzania pobytu w pracy powinien być ustalony w regulaminie pracy.

Lista obecności jest wykorzystywana w różnego rodzaju sprawozdawczości związanej z wykorzystaniem czasu pracy oraz przy realizacji obowiązku prowadzenia przez pracodawcę ewidencji. Obowiązek taki wynika z art. 12911 k.p. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy określa par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286). W myśl tego przepisu pracodawca zakłada i prowadzi dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym:

pracę w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych,

dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Ponadto w stosunku do pracowników młodocianych należy także uwzględnić czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ Na żądanie pracownika ewidencja czasu pracy musi być mu udostępniona.
Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

Dokumentacja pracownicza powinna być chroniona przed uszkodzeniem, zdekompletowaniem czy zniszczeniem. W każdej firmie powinny zostać ustalone wewnętrzne zasady archiwizowania akt pracowniczych.

W zależności od rodzaju nośnika dokumentacji (teczka, segregator, dyskietka czy dysk twardy) należy odpowiednio oznakować akta właściwymi symbolami i cyframi. Dokumenty powinny być ponumerowane w układzie chronologicznym. Na początku akt powinien znajdować się wykaz zawartych dokumentów z przyporządkowaniem kolejnych numerów albo rodzajów i numerów. Wszystkie akta przechowywane w danej komórce organizacyjnej lub archiwum zakładowym powinny być spisane w rejestrze akt.

Każdy pojedynczy dokument do czasu załatwienia sprawy powinien być przechowywany w teczce o przykładowym oznaczeniu „Sprawy do załatwienia”, a każdy gotowy dokument należy umieścić w zbiorze dokumentów o nazwie ogólnej „Akta” – pogrupowanych rodzajowo i chronologicznie.

Akta po skompletowaniu, oznakowaniu i ponumerowaniu, już nieużywane, ale objęte rejestrem, należy przenieść do zakładowego archiwum. Warunki długotrwałego przechowywania w archiwum zakładowym muszą zapewniać nie tylko łatwy dostęp do pojedynczych akt i do każdego dokumentu w aktach, ale również skuteczne zabezpieczenie przed zniszczeniem (np. pogryzieniem przez szkodniki, pożarem, zawilgoceniem, zalaniem) lub ich utratą (w wyniku kradzieży).

Zarządzanie czasem pracy

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy często miewają poczucie, że wszystko wali im się na głowę i że nie zdążą z wykonaniem powierzonych im zadań nawet wtedy, gdy doba będzie miała 48 godzin.

Jednym słowem poczucie frustracji i zagubienia. W takich sytuacjach należy szybko reagować i tak przeorganizować swój czas pracy, żeby móc znaleźć jeszcze chwilę na relaks i odpoczynek. Pomocne w tym mogą okazać się nowoczesne terminarze i metody zarządzania czasem pracy. Pozwolą one na planowanie celów nie tylko w perspektywie krótko-, ale i długodystansowej, a tym samym na maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu. Takie planowanie własnego czasu pracy, jak i innych pracowników może oczywiście powodować poczucie przytłoczenia nawałem obowiązków i swoistym „zrobotyzowaniem” własnych działań. Warto zatem zastanowić się, czy nie lepiej skoncentrować się nie na ilości przepracowanego czasu, ale na jej jakości. Zamiast więc robić więcej rzeczy w krótkim czasie, należy spróbować skoncentrować się na rzeczach właściwych.

Po pierwsze, określmy swoje cele i dążenia. Znając je, łatwiej będziemy mogli określić swoją rolę, a tym samym skuteczniej dysponować ograniczoną ilością czasu. Następnie musimy do każdej z tych ról dobrać cel. Wykonując jakieś zadanie, bardzo często kierujemy się kryterium pilności. O tym, że jest to mało efektywne, wiedzą wszyscy, niestety, równie często jest to nieuniknione. Dlatego planujmy swój czas w ten sposób, że załatwiajmy sprawy ważne, ale niekoniecznie pilne. Ważne i pilne są najczęściej sytuacje kryzysowe. Tymczasem jeśli przez pewien czas będziemy wykonywali sprawy ważne, ale niekoniecznie pilne, to okaże się, że w końcu to, co stanie się pilne, jest już wykonane. Większą część dnia pracownikom zajmują zazwyczaj sprawy pilne, ale niekoniecznie ważne, takie jak mało istotne telefony, korespondencja, zwykłe rutynowe zajęcia.

Czasami samo planowanie nie wystarczy. To, że nasz terminarz jest uporządkowany i szczelnie pozapisywany, nie znaczy jeszcze, że nasz czas został zorganizowany doskonale. Co zatem zrobić,by plany te były bardziej elastyczne. Może warto w naszym terminarzu dokonać podziału na zadania terminowe (zapisywane pod określoną godziną) i priorytety dnia. Są to zadania ważne, ale niezbyt pilne. Powinno to pozwolić na bardziej efektywne gospodarowanie czasem pracy.

Planując czas pracy, nie należy zapominać o odpoczynku i doskonaleniu swoich umiejętności.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,78826189041138 sekund.