VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 22 kwietnia 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 37 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Instruktaż ogólny w zakresie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników 17.02.2003 Autor : inspekcjapracy
Praca Zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Jeżeli specjalne kwalifikacje nie są wymagane (np. sprzątanie), niezbędne jest posiadanie przez pracownika umiejętności koniecznych do właściwego wykonywania pracy. Za dopuszczenie do pracy pracownika posiadającego wymagane kwalifikacje lub umiejętności odpowiedzialność ponosi pracodawca. On też odpowiada za to, aby zatrudniony przy danej pracy pracownik posiadał dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp.
Szkolenie pracownika
Program instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników został określony w rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 ze zm.).
Instruktaż ogólny przechodzą, przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie pracy, wszyscy nowo zatrudniani pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu.
WAŻNE! Instruktaż prowadzą pracownicy służby bhp lub inni pracownicy posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia takiego instruktażu.
Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy i w innych źródłach prawa oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Nowo zatrudniony pracownik powinien być również zapoznany z podstawowymi przepisami w zakresie zapobiegania pożarom oraz postępowania w przypadku powstania pożaru.
Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia program instruktażu ogólnego powinien wyglądać tak jak w przykładowym omówieniu zakresu przedmiotowego instruktażu ogólnego.
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
W tym punkcie szkolenia następuje zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i pojęciami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć przepisy zawarte w Dziale X Kodeksu pracy oraz przepisy szczegółowe zamieszczone w aktach prawnych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy, natomiast przez zasady bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć zasady pozaprawne, wynikające z techniki i doświadczenia życiowego, których przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo i higiena pracy.
Poznać warto też dyrektywy Unii Europejskiej Dyrektywa jest aktem prawnym, który ma charakter wiążący i może być adresowany do wszystkich albo do niektórych państw członkowskich.
Podstawowym aktem Wspólnot Europejskich z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników jest Dyrektywa Rady nr 89/391/EEC w sprawie wprowadzenia środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, zwana „dyrektywą ramową”.
Dyrektywa ta zawiera ogólne zasady: zapobiegania ryzyku zawodowemu, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, eliminacji czynników wypadkowych i ryzyka, informowania, konsultacji, współuczestnictwa pracowników i ich przedstawicieli w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ogólne wskazania dotyczące wdrażania tych zasad.
Obowiązki i uprawnienia podmiotów
W tym punkcie prowadzący szkolenie powinien omówić z uczestnikami obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika w zakresie bhp (art. 94, 100, 207, 210 Kodeksu pracy).
Dobrze by było, by prowadzący wykład przytaczał i powoływał się na bogate w tym zakresie orzecznictwo sądowe.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
Kolejnym punktem szkolenia jest omówienie zakresu odpowiedzialności, którą mogą ponieść zarówno pracownicy, jak i pracodawcy w przypadku naruszenia zasad bhp. W tym miejscu najczęściej omawia się art. 104 Kodeksu pracy – Regulamin pracy, art. 108 Kodeksu pracy – Odpowiedzialność porządkowa pracowników oraz art. 109 – 113 Kodeksu pracy – Kary porządkowe za naruszenie obowiązków pracownika wynikające z regulaminu pracy.
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
Następna część instruktażu ogólnego dotyczy najczęściej zapoznania pracownika z obiektami zakładu oraz przyległym terenem.
Pracownik powinien wiedzieć, gdzie w zakładzie pracy znajdują się i jak są wyposażone:
• drogi komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
• pomieszczenia pracy,
• pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnie, umywalnie, jadalnie, palarnie, w.c.).
• pomieszczenia higieny osobistej kobiet.
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
W tym miejscu pracownicy powinni zostać zapoznani z definicją wypadku przy pracy oraz z wypadkami zrównanymi z wypadkami przy pracy (wypadek w drodze z domu do pracy i z pracy do domu). Dla urozmaicenia wykładu można przytoczyć tu orzecznictwo sądowe. Trzeba wspomnieć również o chorobach zawodowych i czynnikach mogących je wywołać.
Wykładowca powinien scharakteryzować i omówić między innymi przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Przyczyny zewnętrzne jako czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracownika to np.: urazy na skutek działania temperatur lub wskutek działania maszyn, urządzeń lub narzędzi pracy, działania prądu elektrycznego, wstrząsów, dźwigania ciężarów.
Występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy: oświetlenie, hałas, temperatury, pyły, promieniowanie, gazy, pary i inne.
Na końcu tej części wykładu omówione mogą być zagrożenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub reagowania pracownika, w tym nieprzestrzegania zasad dyscypliny pracy obowiązującej w zakładzie oraz na stanowisku pracy.
Obsługa urządzeń technicznych oraz transport wewnątrzzakładowy
Omówienie zasad bhp związanych z obsługą urządzeń znajdujących się na stanowisku instruowanego, tj.: budowa maszyn i innych urządzeń technicznych (w tym narzędzia pracy), zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz uwzględniające zasady ergonomii (dostosowanie stanowiska pracy do właściwości psychofizycznych człowieka). Stosowanie odpowiednich do rodzaju i poziomu zagrożeń środków zapobiegających wypadkom i chorobom związanym z pracą, a w szczególności: osłony ruchomych części maszyn i urządzeń, wyłączniki urządzeń ochronnych, zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotów i materiałów, zabezpieczenia przy pracach na wysokości itp.
Omówienie transportu wewnątrzzakładowego: środki transportu ręcznego, wózki jezdne – mechaniczne i elektryczne.
Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach wewnątrzzakładowych.
Środki ochrony indywidualnej
Omówienie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej na podstawie art. 2376 § 1 Kodeksu pracy, o obowiązku dostarczenia pracownikom bezpłatnie środków ochrony indywidualnej, wykonujących pracę w narażeniu na działanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Zaznajomienie pracownika o właściwym sposobie używania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i być oznaczane tym znakiem.
Omówienie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego na podstawie art. 2377 § 1 Kodeksu pracy o obowiązku dostarczenia pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach.
Omówienie regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (tabela norm), obowiązującego w danym zakładzie pracy w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista
Omówienie zasad przydziału środków czystości w zakładzie pracy oraz w odniesieniu do stanowiska instruowanego. Środki do zapewnienia higieny osobistej (mydło lub inne środki do mycia, ręczniki itp.) powinny być dostarczane w ilościach niezbędnych do utrzymania higieny osobistej. Rodzaj i ilość tych środków zależna jest od stopnia brudzenia podczas wykonywania określonej pracy. Regulamin zakładowy określa szczegółowe zasady przydziału środków czystości dla poszczególnych stanowisk pracy.
WAŻNE! Kodeks pracy nie przewiduje możliwości wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za środki higieny osobistej.
Na podstawie art. 233 Kodeksu pracy pracodawca obowiązany jest do zapewnienia pracownikom środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków – udzielenia informacji pracownikowi o usytuowaniu punktów pierwszej pomocy oraz apteczki.
Profilaktyczna opieka lekarska
Omówienie uregulowań kodeksowych dotyczących obowiązkowych badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, oraz zagadnień związanych z profilaktyką zdrowotną (art. 229 i 226 k.p). Artykuł 226 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Informacja powinna dotyczyć rodzaju czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych z uwzględnieniem ich częstotliwości i skutków, a także o niezbędnych do zastosowania środkach ochrony przed występującymi przy danej pracy zagrożeniami.
Omówienie zasad opieki lekarskiej w stosunku do stanowiska instruowanego.
Ochrona przeciwpożarowa
Przyczyny powstawania pożaru – środki produkcji, materiały i ciecze łatwopalne, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, materiały i sprzęt biurowy, urządzenia elektryczne, drogi komunikacyjne (meble, wykładziny podłogowe, podwieszone sufity, boazerie), instalacje elektryczne, wentylacyjne, grzewcze.
Czynnik ludzki: palenie tytoniu poza miejscami wydzielonymi.
Rodzaje sprzętu gaśniczego i sposób posługiwania się nim – podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice (proszkowa, śniegowa, pianowa), koce gaśnicze, hydranty wewnętrzne, hydronetki wodne.
Omówienie instrukcji obsługi wymienionego sprzętu gaśniczego.
Zasady postępowania w razie pożaru – systemy alarmowe, telefony, instrukcja na wypadek powstania pożaru, schemat dróg ewakuacyjnych, znaki ewakuacyjne, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego.
Pomoc przedlekarska w razie wypadku
Postępowanie powypadkowe – ustalenie miejsca zdarzenia, okoliczności i przyczyny wypadku, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dokonanie oceny stanu poszkodowanego. Omówienie zasad postępowania w przypadkach: porażenia prądem elektrycznym, oparzenia cieplnego i chemicznego, krwotoków, wstrząśnienia mózgu, omdlenia, ran, złamania kości zamkniętego i otwartego, odmrożenia, udaru cieplnego, obrażeń wewnętrznych, zatrucia.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,5273518562317 sekund.