VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 56 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Praca emerytów i rencistów cz.IV 25.01.2003 Autor : dolubzpracy
Emeryci i Renciści Zatrudnianie i ubezpieczanie emerytów i rencistów
Wśród wielu umów przewidzianych w kodeksie cywilnym, najszersze zastosowanie jako podstawa świadczenia pracy i wykonywania usług na rzecz innych podmiotów mają umowy zlecenia (art. 734-751), umowy o dzieło (art. 627-646) i umowy agencyjne (art. 758-764) wymienionego kodeksu (dalej: k.c.).


Umowa zlecenia

Treścią umowy zlecenia jest wykonanie lub wykonywanie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia, podobnie jak najszerzej znana umowa o pracę, jest umową starannego działania. Strony mogą uzgodnić jej nieodpłatność oraz korzystanie przy jej wykonywaniu z pomocy osób trzecich. Umowę zlecenia od umowy o pracę najłatwiej odróżnić po tym, że nie stwarza ona między stronami stosunku zależności, czyli czynności nią objęte nie są wykonywane pod kierownictwem zlecającego. Do umowy zlecenia nie mają ponadto zastosowania przepisy o podporządkowaniu się poleceniom pracodawcy, regulaminach, urlopach, terminie i sposobach wypłaty wynagrodzenia itp. Ograniczenie tej swobody może wynikać jedynie z wyraźnych zapisów w zawartej umowie.

Przykładowe umowy zlecenia to umowy:

z wysoko kwalifikowanym lekarzem konsultantem, który ma się stawić w spółdzielni tylko wówczas, gdy zajdzie taka potrzeba (nie jest związany wyznaczonym czasem pozostawania w dyspozycji tej spółdzielni),

z radcą prawnym o zajmowanie się wydzieloną grupą spraw, np. obsługą spraw pracowniczych, dochodzeniem tzw. trudnych wierzytelności, bez określania czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy,

z rachmistrzem, ankieterem wykonującym swoje czynności bez kierownictwa i bez określenia czasu pracy konkretnie wskazanymi godzinami,

z lekarzem lub pielęgniarką o sprawowanie opieki nad chorym po operacji.


Umowa zlecenia może być odpłatna lub bezpłatna (ta druga występuje rzadko). Jeżeli wykonywanie zlecenia jest odpłatne, to zleceniodawca powinien zapłacić zleceniobiorcy umówione wynagrodzenie. Zapłata powinna nastąpić dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że strony umowy zlecenia zawrą w niej odmienne postanowienia w tym względzie albo taki termin zapłaty wynika z przepisów szczególnych (art. 735 i 744 k.c.).

Jeśli wykonanie zlecenia wymaga poniesienia pewnych wydatków, dający zlecenie powinien dać jego wykonawcy zaliczkę (jej wysokość określają strony umowy) i zwrócić wydatki, które ten poniósł, uwzględniając przy tym odsetki ustawowe. Ponadto zleceniodawca powinien zwolnić wykonującego zlecenie z długu, jeśli ten zaciągnął w imieniu własnym zobowiązanie w celu właściwego wykonania usługi (art. 742 i 743 k.c.).

Podstawowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest natomiast wykonanie zlecenia, do którego się zobowiązał (art. 734 k.c.). Musi on także informować zlecającego wykonanie usługi o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy złożyć stosowne sprawozdanie. Podczas wykonywania zlecenia nie wolno mu używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zlecającego. Jeśli zatrzyma jakieś pieniądze, wykraczające ponad kwotę niezbędną do wykonania zlecenia, powinien zapłacić zleceniodawcy odsetki ustawowe. Powinien ponadto wydać dającemu zlecenie wszystko, co uzyskał dla niego przy wykonywaniu zawartej umowy, nawet jeśli dokonał tego w swoim imieniu (art. 740 k.c.).

Kodeks cywilny przewiduje, że umowa zlecenia może ustać przez wygaśnięcie lub przez jej rozwiązanie. Umowa ta wygasa w przypadku:wykonania zlecenia,

śmierci zleceniobiorcy,

utraty przez zleceniobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych.


W dwóch ostatnich przypadkach umowa nie wygaśnie, jeśli jej treść zawiera w tej kwestii odmienne postanowienia (art. 748 k.c.).

Artykuł 747 kodeksu stanowi, że jeśli dający zlecenie umrze lub utraci zdolność do czynności prawnych, to umowa nie wygaśnie, chyba że zawiera w tej kwestii odmienne postanowienia. W tej sytuacji zleceniobiorca powinien dalej wykonywać zlecenie, gdyby okazało się, że przerwa w wykonywaniu czynności wymienionych w umowie mogłaby przynieść szkodę zleceniodawcy. Powinno to trwać do momentu, aż spadkobiorca (w razie śmierci zleceniodawcy) lub jego przedstawiciel ustawowy (w razie utraty przez zleceniodawcę zdolności do czynności prawnych) nie podejmą innych decyzji.

W art. 746 kodeks uregulował sprawę ustania umowy zlecenia przez jej wypowiedzenie. Uprawnienia do wypowiedzenia tej umowy z ważnych powodów nie można zrzec się z góry. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu może złożyć każda ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli wypowiedzenia dokonuje zleceniodawca i czyni to z ważnego powodu, powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki oraz zapłacić odpowiednią część wynagrodzenia, oczywiście o ile zlecenie było odpłatne. Jeżeli wykonawca umowy złożył oświadczenie o wypowiedzeniu bez ważnych powodów, powinien ponadto naprawić zleceniobiorcy wyrządzoną szkodę. Obowiązek naprawienia szkody ciąży również na przyjmującym zlecenie, który wypowiedział odpłatną umowę bez ważnych powodów (art. 746 k.c.).

Następujące rodzaje roszczeń z umowy zlecenia przedawniają się z upływem 2 lat (art. 751 k.c.):

roszczenia o wynagrodzenie i zwrot wydatków przysługujące osobom, które trudnią się stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa czynnościami danego rodzaju, oraz roszczenie z tytułu zaliczek udzielonych takim wykonawcom,

roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom prowadzącym placówki przeznaczone specjalnie do tego celu.

Umowa agencyjna

Przez taką umowę przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizję) do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania takich umów w jego imieniu. Jest to umowa o świadczenie usług, przy której ryzyko niepowodzenia działań ponosi agent. Może on bowiem – w takim przypadku – żądać prowizji tylko wówczas, gdy niepowodzenie działań nastąpiło z przyczyn leżących po stronie dającego zlecenie.
Wprawdzie różnice między umową agencyjną a umową o pracę są bardziej dostrzegalne niż w przypadku umowy o dzieło lub umowy zlecenia, to jednak i tu występują wątpliwości. Jeżeli zamawiający szczegółowo określi w umowie czas, miejsce i sposób pośredniczenia przy zawieraniu umów lub wprowadzi do umowy agencyjnej obowiązek podlegania poleceniom pracodawcy (podporządkowanie pracownicze), to można przyjąć, że mimo innej nazwy jest to umowa o pracę.


Umowa cywilna z własnym pracownikiem

Prawo dopuszcza zawarcie umowy cywilnej z osobą zatrudnioną już na podstawie umowy o pracę, przy spełnieniu dwóch warunków:


umowa cywilna (o dzieło, zlecenia, agencyjna) musi obejmować inne czynności niż wynikające z umowy o pracę,

umowa cywilna musi spełniać kryteria pozwalające zaliczyć ją do umów cywilnych (wcześniej przez nas omówione).


Dlatego na przykład można zawrzeć umowę o dzieło (pomalowanie biura, naprawę samochodu służbowego itp.) z osobą wykonującą na podstawie umowy o pracę obowiązki księgowego, ale naruszeniem prawa będzie zawarcie umowy cywilnej o sprzątanie dodatkowych powierzchni z własną sprzątaczką.


Prawo pracy a umowy cywilne

Prawo pracy nie reguluje wszystkich aspektów świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak i w podstawowym źródle prawa pracy, czyli w kodeksie pracy (k.p.) znajdują się normy odnoszące się pośrednio do tych umów. Przepis art. 22 kodeksu, zwłaszcza par. 11 zapewnia osobie świadczącej odpłatnie pracę na rzecz innego podmiotu, pod jego kierownictwem, uznanie zatrudnienia za stosunek pracy, niezależnie od nazwy umowy zawartej przez strony. Nowy par. 12 tego artykułu wyraźnie zakazuje zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu dotychczasowych warunków wykonywania pracy. Natomiast art. 304 k.p. zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim osobom fizycznym wykonującym swoje zadania w jego zakładzie pracy, niezależnie od podstawy prawnej łączącej właściciela zakładu pracy z wykonawcą.

Podstawową cechą umów o pracę jest zobowiązanie pracownika do jej świadczenia na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a nie sama nazwa zawartej umowy (art. 22 k.p.). Nie istnieją jednak jasne i sztywne granice między tymi umowami a umowami cywilnoprawnymi o świadczenie pracy. Co więcej, można uznać, że znacząca część czynności może być wykonana, po spełnieniu pewnych warunków, na podstawie jednego lub drugiego rodzaju umów.

Zamieszczone dalej wzory umów zlecenia mogą być wykorzystane po zaadaptowaniu do konkretnych warunków oraz ustaleń zawartych między zleceniodawcą i zleceniobiorcą.


Wzór nr 1


Umowa zlecenia
zawarta w dniu................ w............
między dającym zlecenia..........., zamieszkałym (mającym siedzibę) w........, nazywanym dalej Zleceniodawcą, a przyjmującym zlecenie.............., zamieszkałym (mającym siedzibę) w............, zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

Pkt 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do czynienia zakupów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.................................. (określenie przedmiotu zakupów)

Pkt 2

W celu wykonania zlecenia Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy kwotę................. złotych (słownie....................... złotych).

Pkt 3

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę (udziela mu pełnomocnictwa) do zawierania umów zakupu, o których mowa w pkt. 1.

Pkt 4

Z tytułu wykonania niniejszego zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości.................... złotych (słownie............ złotych).

Pkt 5

Umowa zostaje zawarta na czas......................

Pkt 6

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę................... (ustalony przez strony okres wypowiedzenia umowy)..................................

Pkt 7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Pkt 8

Umowa została sporządzona w ................. jednobrzmiących egzemplarzach, po........... dla każdej ze stron.
.................. ....................
(Zleceniodawca) (Zleceniobiorca)

Wzór 2


Umowa zlecenia
zawarta w dniu....................... w.......................... między dającym zlecenie .............. z siedzibą w............................, reprezentowanym przez............ nazywanym dalej Zleceniodawcą, a przyjmującym zlecenie.............. z siedzibą w................, reprezentowanym przez............., nazywanym dalej Zleceniobiorcą.

Pkt 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania następujących czynności dla Zleceniodawcy:...........................
zakup budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych (biura i placówki handlowe),

zlecenia wybranym przez Zleceniodawcę podmiotom przeprowadzenia adaptacji zakupionego budynku dla wymienionych celów,

zawierania umów najmu lokali w tym budynku,

prowadzenia wszelkich spraw przed władzami i sądami związanych ze zleconymi czynnościami.


Pkt 2

Wymagane pełnomocnictwo dla nabycia nieruchomości, sporządzone w sposób wymagany prawem, Zleceniobiorca otrzyma w dniu podpisania umowy zlecenia.

Pkt 3

Zlecone czynności Zleceniobiorca powinien wykonać w okresie............... od dnia podpisania umowy.

Pkt 4

Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawiania Zleceniodawcy informacji z wykonywanych czynności w terminie.... oraz dokonywania rozliczeń w banku............ Należności będą pokrywane przez ten bank na zasadzie odrębnego porozumienia zawartego przez Zleceniodawcę z bankiem. Zleceniodawca otrzyma dokument tego porozumienia przy podpisaniu niniejszej umowy i jest zobowiązany przestrzegać jego postanowień przy wykonywaniu zlecenia, a więc zawieraniu umów i dokonywaniu innych czynności, zapłaty należności itd.

Pkt 5

Zleceniobiorca przy wykonywaniu zlecenia jest uprawniony do korzystania z porad i opinii rzeczoznawców wskazanych przez Zleceniodawcę. Koszty z tym związane będą wliczone do wydatków związanych z wykonaniem umowy.

Pkt 6

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.

Pkt 7

Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie na zasadach ustalonych w odrębnym porozumieniu.

Pkt 8

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Pkt 9

Zmiany ustaleń zawartych w tej umowie wymagają formy pisemnej.

Pkt 10

Wszystkie opłaty związane z wykonywaniem niniejszej umowy stanowią koszty wykonania tego zlecenia i zostaną zapłacone przez Zleceniodawcę na podstawie rachunków przedstawionych przez Zleceniobiorcę.

Pkt 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................... ......................
(Zleceniodawca) (Zleceniobiorca)Umowa o dzieło

Umowa o dzieło, uregulowana w art. 627-646 kodeksu cywilnego, jest typową umową rezultatu. W takiej umowie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a strona zamawiająca do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem takiej umowy może być stworzenie czegoś (zbudowanie domu, napisanie książki, namalowanie obrazu itp.), naprawa, remont, konserwacja, np. samochodu, instalacji w budynku, przepisanie tekstu na maszynie, zrobienie fotografii, oczyszczenie odzieży itp.

Umowa o dzieło przypomina regulowaną przez kodeks pracy umowę na czas wykonywania określonej pracy. Jednak między umową o dzieło a umową o pracę występuje wiele istotnych różnic, po których można je poznać. I tak:
przy umowie o dzieło wynagrodzenie należy się w zasadzie za osiągnięty rezultat (wykonane dzieło), a nie za samo świadczenie pracy,

przyjmujący zamówienie jest związany warunkami umowy o dzieło, ale nie podlega poleceniom zamawiającego co do miejsca i sposobu wykonania dzieła,

jeżeli nie wynika to wyraźnie z umowy, to przyjmujący zamówienie nie musi dzieła wykonać osobiście, natomiast istotnym warunkiem umowy na czas wykonywania określonej pracy jest osobiste świadczenie pracy,

umowa o dzieło może być zawarta również z osobą prawną, umowa o pracę tylko z osobą fizyczną.


Wzory umów o dzieło

Wzór jest dostosowany do sytuacji. gdy zamawiający jest podmiotem gospodarczym, a wykonawca osobą fizyczną. Z umowami takimi mamy z reguły do czynienia w przypadku mało skomplikowanych i o niewielkim znaczeniu gospodarczym usług. Może to być np. naprawa biurka, komputera, malowanie mieszkania czy napisanie podręcznika. Sytuacja ta powoduje, iż wzór umowy jest dość prosty i nie zawiera bardzo szczegółowych postanowień, które regulowały wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy. Tak jak w przypadku wszystkich umów, strony są związane nie tylko postanowieniami umowy, lecz i przepisami kodeksu cywilnego.


Umowa pomiędzy podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną


Umowa o dzieło
Zawarta w dniu............... w..............................
pomiędzy:............................................
z siedzibą w....................................
przy ul.........................................
zwanym w umowie Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1................................................
2.............................. a..........................
zamieszkałym w.......................................
przy ul......................................... zwanym dalej Wykonawcą

par. 1.

Zamawiający zamawia wykonanie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające
na: ..............................

par. 2.

1. Do wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy na jego żądanie wszelkie niezbędne materiały i narzędzia.
2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć się z otrzymanych materiałów, których nie zużył do wykonania dzieła. Zwrot i rozliczenie nastąpi najpóźniej w dniu wydania dzieła.

par. 3.

Termin rozpoczęcia wykonania dzieła strony ustaliły na dzień......................, natomiast termin zakończenia dzieła ustalony jest na dzień..........................

par. 4.

Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie zamawiającego.

par. 5.

Wykonawcy przysługuje za wykonanie dzieła wynagrodzenie w wysokości................. zł
(słownie:...........................................................................). Z wynagrodzenia tego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.

par. 6.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w siedzibie Zamawiającego w terminie............. dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę.

par. 7.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

par. 8.

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

par. 9.

Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygnie Sąd Rejonowy w.................................................

par. 10.

Umowa została spisana w................. jednobrzmiących egzemplarzach po............ dla każdej ze stron.

........................... ...........................
Zamawiający WykonawcaUmowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi


Umowa o dzieło
Zawarta w dniu....................... w....................
pomiędzy:...............................
z siedzibą w......................................
przy ul..................................
Zwanym w umowie Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1............................................................... 2............................................ a z siedzibą w................................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez............................ legitymującym się dowodem osobistym nr........................... wystawionym przez.........................

par. 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 1.................................. 2.......................................... na zamówienie Zamawiającego.

par. 2.

1. Wykonawca otrzyma następujące narzędzia i materiały niezbędne do wykonania dzieła:.....................................
2. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanych materiałów i narzędzi. Te, których nie zużył, odda najpóźniej w chwili odebrania dzieła przez Zamawiającego.

par. 3.

Wykonanie dzieła nastąpi w okresie od dnia............................ do dnia.........................

par. 4.

Zamawiający odbierze dzieło w siedzibie Wykonawcy i w jego też obecności sporządzony zostanie protokół przekazania dzieła.

par. 5.

Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

par. 6.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dzieło w wysokości................. zł, które płatne będzie w ciągu.................... dni od momentu odbioru dzieła.

par. 7.

W wypadku wystąpienia wad w dziele, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą to Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu.................... dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznaczać będzie zgodę na reklamację.

par. 8.

1. W razie niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości........... proc. wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia zwłoki dłuższej niż..................... dni, Zamawiający może odstąpić od umowy.

par. 9.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

par. 10.

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

par. 11.

Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygnie sąd rejonowy w.....................
.......................................

par. 12.

Umowa została spisana w.......... egzemplarzach, po........... dla każdej ze stron.

.................................. .....................
Zamawiający WykonawcaUmowa o osobiste wykonanie dzieła

Niniejsza umowa różni się od innych umów tylko kilkoma punktami:

podstawowym jest fakt, iż Wykonawca musi osobiście wykonać dzieło,

drugim jest to, iż Wykonawca musi dostarczyć dzieło do siedziby Zamawiającego,

kolejnym jest to, iż prawo rękojmi przysługuje przez okres 4 lat.

Umowa o dzieło

Zawarta w dniu.....................................
w...............................
pomiędzy:....................................
z siedzibą w..........................................................
przy ul....................................................................
zwanym w umowie Zamawiającym, w imieniu którego działają:
1.................................................... 2....................................................... a............................................................
z siedzibą w.................................
przy ul................... zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr...... zwanym dalej Wykonawcą.

par. 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:....................................

par. 2.

1. Do wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy w terminie do dnia........... następujące materiały i narzędzia........................................
2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć się z otrzymanych materiałów oraz narzędzi i zwrócić te materiały, których nie zużył do wykonania dzieła. Zwrot i rozliczenie nastąpi najpóźniej w dniu wydania dzieła.

par. 3.

Termin rozpoczęcia wykonania dzieła strony ustaliły na dzień........................ natomiast termin zakończenia dzieła ustalony jest na dzień................................................

par. 4.

1. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy dzieło własnym transportem.

par. 5.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
2. W przypadku naruszenia ust. 1 zamawiający może od umowy odstąpić.

par. 6.

1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie dzieła wynagrodzenie w wysokości......................... zł
(słownie...........................).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w siedzibie Zamawiającego w terminie............. dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę.

par. 7.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy przekroczy ................... dni.

par. 8.

w przypadku niewykonania dzieła przez Wykonawcę jest on obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości............. proc. uzgodnionego dzieła.

par. 9.

1. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości............ proc. uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy............ dni, zamawiający może od umowy odstąpić z zachowaniem prawa do kary umownej.

par. 10.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania przewyższającego karę umowną w przypadkach, o których mowa w par. 8 i 9.

par. 11.

Wykonawca przenosi na zamawiającego majątkowe prawo autorskie do wykonania dzieła.

par. 12.

Strony ustalają, że Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła w okresie.......................................................... od jego odbioru.

par. 13.

Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

par. 14.

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

par. 15.

Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygnie sąd rejonowy w............................................

par. 16.

Umowa została spisana w............... jednobrzmiących egzemplarzach po.............. dla każdej ze stron.

................ ......................
Zamawiający Wykonawca

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach cywilnoprawnych

Zasady ubezpieczania osób wykonujących umowy zlecenia oraz pozostałych umów cywilnych zostały uregulowane w przepisach ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (zob. podstawa prawna) oraz w przepisach ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (zob. podstawa prawna). Szerzej te zasady przedstawiliśmy w specjalnym dodatku do „GP” nr 188 i 198/2002. Tu przypomnijmy tylko, że czas trwania umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie ma żadnego wpływu na obowiązek ubezpieczeń społecznych. Jeżeli umowa została zawarta z osobą, która musi podlegać ubezpieczeniom społecznym (np. z własnym pracownikiem, z osobą, która nie ma żadnego innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń itp.), to nawet gdy umowa została zawarta np. na dzień, dwa lub pięć, to powstaje obowiązek ubezpieczenia.

Jeżeli umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą, która nie pozostaje z zamawiającym w stosunku pracy, to taka umowa nie wywołuje obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Obowiązek ten powstaje natomiast przy zawarciu umowy o dzieło z własnym pracownikiem. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o s.u.s. za pracownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Przyjęcie rozszerzonej definicji pracownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych powoduje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe od wspomnianych umów zawieranych po 13 stycznia 2000 r. Należy podkreślić, że ustawa nie zawiera ograniczeń co do rodzaju zawartej umowy o dzieło, co oznacza, że każda umowa o dzieło w rozumieniu art. 627 kodeksu cywilnego rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych, o ile tylko zawarta została z własnym pracodawcą lub jeżeli w jej wyniku wykonywane jest zamówione dzieło na rzecz pracodawcy przez pracownika, który w umowie zobowiązał się do wykonania dzieła.

Do umów o dzieło odnoszą się niżej zamieszczone pisma Centrali ZUS.


W związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 110, poz. 1256), Departament Dochodów i Rozliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w uzgodnieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że:
l. Stosownie do art. 9 ust. 4a powołanej ustawy, osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty wykonujące pracę tylko na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z tytułu wykonywania tych umów podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS, wyrażonym w piśmie z 21 stycznia 2000 r., znak: U. 025-9/2000, do osób tych stosuje się postanowienia art. 9 ust. 2 ustawy, zgodnie z którymi osoby te, jeżeli wykonują równocześnie kilka umów zlecenia (odpowiednio innych umów wymienionych wart. 9 ust, 4a) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy najwcześniejszej. Mogą dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu pozostałych, wszystkich lub wybranych umów lub zmienić umowę, z tytułu której podlegają ubezpieczeniom obowiązkowo.
2. Stosownie do art. 9 ust. 4b powołanej ustawy, osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zawartej z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub wykonujące pracę w ramach takiej umowy na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS, wyrażonym w piśmie z 1 lutego 2000 r., znak: U. 025-9/2000 obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w przypadku osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty nie obejmuje umów o dzieło. Dlatego, w przypadku zawarcia umowy o dzieło z pracodawcą lub wykonywania w ramach takiej umowy pracy na rzecz pracodawcy, emeryt lub rencista z tytułu umowy o dzieło nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.
3. Stosownie do art. 8 ust. 2a powołanej ustawy, za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS z 31 stycznia 2000 r., znak: U. 520-17/2000, w stosunku do przychodów osiągniętych z tytułu wykonywania tych umów, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, stosuje się zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, określone w art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pismo Centrali ZUS z 10 lutego 2000 r., znak Edn 077-19/2000.


W odpowiedzi na pismo z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ubezpieczeń sędziego, z którym zawarto umowę zlecenia lub umowę o dzieło, ZUS uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 91 par. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070) od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne.
Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski są m.in. pracownikami (z wyłączeniem prokuratorów).
Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy za pracownika, w rozumieniu powołanej ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Powyższe oznacza, ze umowa o dzieło rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych tylko w odniesieniu do osób, które dodatkowo z własnym pracodawcą zawierają umowę o dzieło lub w ramach tej umowy wykonują pracę na rzecz własnego pracodawcy.
Ze względu na fakt, że sędzia nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, zawarcie przez sędziego dodatkowo z Naczelnym Sądem Administracyjnym mowy zlecenia nie powoduje skutków, o których mowa w art. 8 ust. 2a. Umowa zlecenia nie jest bowiem zawierana z osobą będącą pracownikiem.
Tym samym z tytułu zawartej umowy zlecenia sędzia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podlega również ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli praca na podstawie tej umowy jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy. Ubezpieczenie chorobowe ma natomiast charakter dobrowolny i objęcie tym ubezpieczeniem następuje na wniosek ubezpieczonego) Płatnik składek – Naczelny Sąd Administracyjny – powinien dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń zleceniobiorcy z kodem rozpoczynającym się cyframi 04XXXX. Z takim samym kodem ubezpieczenia z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia powinien zostać sporządzony imienny raport miesięczny. Za sędziego obowiązkowe będzie zatem składanie dwóch imiennych raportów miesięcznych: z kodem tytułu 2010XX – gdzie wykazywane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu bycia sędzią oraz z kodem tytułu 04XXXX, gdzie wykazywane będą składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
W związku z tym, iż sędzia nie jest pracownikiem, zawarcie przez NSA umowy o dzieło z sędzią nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Pismo Centrali ZUS z 16 czerwca 2002 r., znak FUu 400-323/02.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,83378601074219 sekund.