VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 42 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

PRAWO/PRAWO PRACY: Art 211 Kodeksu pracy p.1 Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Autor : God
BHP  PRZEPISY

Art. 211 Kodeksu pracy .p.1 mówi że,


 W szczególności pracownik jest zobowiazany :  Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Co sie kryje pod pojęciem przepisy wszyscy wiedzą jak nazwa wskazuje przepisy.


Ale co mięści się w pojęciu zasady bhp tego akty prawne ani przepisy nie precyzują - A wieco co chodzi ?


Przez zasady bhp rozumie się ustalone przez  praktykę reguły postępowania, których stosowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, a w sytuacjach nieuregulowanych przepisami w ogóle je zapewnić. W poniższym komentarzu przybliżono problematykę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, odnosząc się do ich źródeł, praktycznego zastosowania czy konsekwencji ich naruszenia.


Pojęcie zasad bhpPrzez zasady bhp rozumie się wypracowane przez praktykę reguły postępowania, których stosowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, a w sytuacjach nieuregulowanych przepisami w ogóle je zapewnić. Zasady bhp nie zostały skodyfikowane w żadnym akcie prawnym. Wynikają one z:

· doświadczenia życiowego i zawodowego,

· przesłanek naukowo - technicznych,

· najnowszych zdobyczy nauki,

· logicznego rozumowania,

· zdrowego rozsądku, którym zawsze powinna kierować się osoba biorąca udział w procesach pracy.

Należy wiedzieć, że zasady bhp wpisują się co do istoty, treści i charakteru w zasady powszechnie uznawane przez społeczeństwo takie jak:

· zasada wyższej konieczności,

· zasada szczególnej ostrożności w obliczu zagrożenia,

· zasada ograniczonego zaufania,

· zasada asekuracji,

· zasada kompetencji i odpowiedzialności,

· zasada ograniczenia zagrożeń w procesie przygotowawczym.

Zasady te znalazły swoje odzwierciedlenie w niektórych obowiązujących przepisach. Oto niektóre przykłady.

Asekuracja to w języku potocznym zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed czymś (np. niebezpieczeństwem). Z pojęciem tym spotykamy się w różnych dziedzinach działalności człowieka. Ma ono szczególne znaczenie w gimnastyce oraz we wspinaczce wysokogórskiej (działania prowadzące do minimalizacji skutków odpadnięcia od ściany). W ekonomii mówimy o ubezpieczeniu, o zapewnieniu ubezpieczonemu odszkodowania za poniesione przez niego straty, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub klęską żywiołową.

Zasada asekuracji ma również zastosowanie w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Między innymi art. 225 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. określa, że pracodawca jest obowiązany zapewnić aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Rozwinięcie tej zasady będzie widoczne w działaniach pracodawców. Obowiązująca od dnia 18 stycznia 2009 r. nowelizacja wprowadziła zmianę do art. 225 § 2 k.p. oraz uchyliła rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288), nakazując pracodawcy ustalanie wykazu prac, które mogą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, po konsultacjach z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Zasada wyższej konieczności najczęściej nazywana jest stanem wyższej konieczności. Jest to termin stosowany w prawie karnym i polega na poświęceniu jednego dobra w celu ratowania drugiego w momencie bezpośredniego niebezpieczeństwa, a dobro ratowane przedstawia wartość wyższą niż dobro poświęcane. Zasadę wyższej konieczności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy wyraża art. 210 k.p. W treści tego przepisu przenikają się tak naprawdę dwie zasady: szczególnej ostrożności w obliczu zagrożenia i wyższej konieczności. Odnośnie do zasady wyższej konieczności, art. 210 k.p. stanowi, że w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Zasadę ograniczonego zaufania możemy zaliczyć do podstawowych instytucji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z nią nie należy bezkrytycznie wierzyć, iż inny uczestnik ruchu drogowego zawsze zachowa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wykona nieprzewidzianego manewru grożącego kolizją lub zmuszającego do wykonania manewru mogącego zakończyć się wypadkiem. Przykładami takich manewrów są niespodziewane zmiany pasa ruchu, gwałtowne zatrzymanie się bez sygnalizowania takiego zamiaru, wyprzedzanie lub wymijanie bez wymaganego odstępu od wymijanego lub wyprzedzanego pojazdu.

Definicje zasad bhp

Żaden przepis nie zawiera definicji zasad bhp. Z definicjami o różnej treści możemy zetknąć się w literaturze specjalistycznej. Oto niektóre z nich:

1) Nieokreślone przez żaden przepis prawny, ale aprobowane przez pracodawcę i osoby kierujące pracownikami, reguły i procedury bezpiecznego postępowania wynikające z doświadczenia życiowego i przesłanek naukowo – technicznych.

2) Nie unormowane prawem reguły wynikające z doświadczenia życiowego, rozwoju techniki i logicznego rozumowania, których przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy.

3) Pozaprawne normy postępowania, które są akceptowane przez pracowników nadzoru (mistrzów, kierowników, brygadzistów).

4) Nie pisane literą prawa regulacje, stanowiące o faktycznym bezpieczeństwie pracowników podczas wykonywania czynności pracowniczych.


 Przykłady aktów prawnych, nakładających obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 Kodeks pracy

      Zgodnie z art. 207 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń. Przepis art. 207 § 3 k.p. stanowi, że pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

     Zgodnie z art. 211 k.p. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

      Stosownie do art. 212 k.p. osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

      Zgodnie z art. 2374 § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Przepis § 2 tego artykułu stanowi, iż pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Zgodnie zaś z § 3 pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  3.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

       Zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p., pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

      Przepis § 41 ust. 2 r.b.h.p. stanowi, iż instrukcje, o których mowa w § 41 ust. 1 r.b.h.p., powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

     Zgodnie z § 2 załącznika nr 1 do r.b.h.p. „Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa" pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.


  3.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

      Zgodnie z § 10 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) pracodawca, u którego wykonywane są prace związane z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych, ze zmiennym środkiem ciężkości i innych, które z powodu ich masy, kształtu lub właściwości mogą spowodować zagrożenie wypadkowe, określa w wydanej zgodnie z art. 2374 § 2 k.p. instrukcji szczegółowe zasady bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu takich przedmiotów. Instrukcja ta powinna określać w szczególności sposoby postępowania przy przemieszczaniu tych przedmiotów.


  4. Komentarz


     W obowiązujących aktach prawnych, ustawodawca wyszedł z założenia, że konieczne jest rzeczywiste zabezpieczenie pracownika przed ewentualnymi „szkodliwościami”, jakie mogą wystąpić w zakładzie oraz na poszczególnych stanowiskach pracy. Zabezpieczenia te nie mogą być zastąpione np. zakazami lub nakazami, wymuszającymi określone zachowania pracowników. Studiując k.p. oraz inne akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, najczęściej skupiamy uwagę na konkretnych postanowieniach określających rozwiązania w badanym obszarze. Intencja ustawodawcy jest dla nas zrozumiała i oczywista – wprowadzone przez niego rozwiązania są obowiązujące i nie mogą być zmienione przez pracodawcę. Ustawodawca stawia nas w mniej komfortowej sytuacji, gdy wymagania dotyczące bhp przedstawia ogólnikowo (np. „zapewnić likwidację zagrożeń", „zapewnić właściwą organizację pracy" itp.). Realizacja tych obowiązków poprzez stanowienie nowych przepisów nie zawsze jest możliwa ze względu na różnorodność technologicznych procesów pracy. Jednakże brak przepisów nie zwalnia pracodawców i osób kierujących pracownikami od obowiązku podejmowania środków mających na celu ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do tworzenia wewnętrznych regulacji na bazie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy do ich przestrzegania. O obowiązku tym informują nas m.in. przedstawione wyżej akty prawne. Należy zauważyć, że w przepisach k.p. zawarta jest przede wszystkim generalna zasada organizowania wszelkiej pracy w taki sposób, aby zatrudnieni przy niej pracownicy mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. O tym, jakie warunki mają być spełnione przy poszczególnych czynnościach i procesach technologicznych pracy informują nas liczne przepisy wykonawcze. Są to m.in. przepisy dotyczące stosowania maszyn, urządzeń, substancji trujących, warunków dozoru technicznego, prawa budowlanego, wodnego i górniczego.

      Weźmy dla przykładu treść art. 207 § 2 k.p., który zobowiązuje pracodawcę do ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Oznacza to również zobowiązanie do odpowiedniego wykorzystania i zastosowania tych osiągnięć w procesach technologicznych, w których wykorzystuje się maszyny i inne urządzenia techniczne oraz do zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjno – technicznych. Należy mieć świadomość, że przepisy konkretyzują ogólny obowiązek pracodawcy. Jednakże suma tych obowiązków nie wyczerpuje obowiązku przewidzianego w art. 207 k.p. i pozostałych przepisach działu dziesiątego k.p., jak również przepisach wykonawczych, gdyż pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania nie tylko przepisów, ale i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzenie takiego obowiązku oznacza, że pracodawca powinien stosować także nie ujęte w przepisach zasady, jakie w danych okolicznościach są niezbędne dla zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników.

     Kodeks pracy oraz wiele aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie posługują się określeniami przepisy bhp oraz zasady bhp. Są to więc dwie różne kategorie prawne, chociaż w treści przepisów występują one zazwyczaj nierozłącznie. Należy zauważyć, że kategorie te wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a ich procentowy udział w strukturze bezpieczeństwa pracy zmienia się wraz z:

· konkretyzacją lub uogólnianiem przepisów,

· wprowadzaniem osiągnięć naukowych do procesów technologicznych (procesów pracy),

· zastosowaniem nowych rozwiązań organizacyjno – technicznych,

· udoskonaleniem środków ochronnych, np. ochron zbiorowych,

· identyfikacją nowych zagrożeń w środowisku pracy,

· postępem w dziedzinie przygotowania stanowisk pracy,

· umiejętnym nauczaniem i przygotowaniem pracowników, wyrobieniem w nich nawyków do bezpiecznych zachowań.

      Procesy te prowadzą do zmian w przepisach, które zazwyczaj tracą moc, a odpowiedzialność za realizację zadań bhp przerzucana jest na pracodawcę; on sam ma za zadanie uregulować tę problematykę swoimi wewnętrznymi przepisami lub zasadami. Szczególnie dało się to zauważyć w okresie transformacji ustrojowej, kiedy uchylono wiele aktów prawnych, głównie wykonawczych, w innych zaś dokonano licznych zmian, idących w kierunku uogólnienia ich treści. Jednocześnie obserwujemy odwrotny proces, kiedy wypracowane latami przez pracowników, osoby kierujące pracownikami, pracowników służby bhp oraz kadry naukowo - techniczne zasady bhp podnoszone są do rangi obowiązku, odnajdując swoje miejsce w przepisach. Wiadomo, że przepis jest aktem późniejszym w stosunku do działalności człowieka i jego życia. Można domniemywać, że zasady pojawiają się (są ustalane) wcześniej, zanim taki przepis powstanie. To one, w pewnym stopniu, są przesłanką do opracowania przepisu - one zmieniają się w przepis. Jednocześnie występuje proces odwrotny - przepisy tracą swoją moc na rzecz zasad. Toteż wypracowane w dotychczasowej praktyce zasady bezpieczeństwa, podobnie jak przepisy, nie są czymś stałym i niezmiennym. Podlegają one ciągłym zmianom – ewoluują. Konkludując można powiedzieć, że materia ta jest żywa i zmienna. Dlatego ważnym jest, aby uczestnicy procesów pracy ciągle doskonalili swoje umiejętności w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy w zgodzie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i technicznymi.

      Prawidłowe zrozumienie pojęcia „zasady bhp”, przyswojenie tej problematyki przez pracowników wszystkich szczebli zarządzania, nabiera coraz większego znaczenia w obliczu obowiązywania przepisów coraz mniej precyzyjnych, bardziej ogólnych. Jak wspomniałem wielki postęp w tym zakresie nastąpił w okresie transformacji ustrojowej, w czasie której dostosowywano nasze przepisy do prawa Unii Europejskiej. W szczególności sprawa dotyczy wdrażania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, których jednym z elementów jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W systemie tym istotną rolę odgrywa ocena ryzyka zawodowego, a w nim identyfikacja zagrożeń, która wymusza na nas umiejętność ich identyfikacji, ale też prawidłowego określania działań profilaktycznych do każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Wśród działań profilaktycznych dominować będą zasady bhp.

      Nie ujęte w przepisach zasady, które w konkretnej sytuacji są konieczne dla ochrony zdrowia i życia pracowników będą przedmiotem wewnętrznych regulacji w zakładzie pracy - zazwyczaj instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, zwyczajowo zwanych instrukcjami stanowiskowymi. W zakładach pracy mamy do czynienia z tworzeniem zasad bhp, które jako pozaprawne regulacje pracodawcy mają za zadanie stworzyć taki klimat pracy, w którym istnieje faktyczna ochrona pracownika przed zagrożeniami i nieoczekiwanymi sytuacjami niebezpiecznymi. Należy jednocześnie podkreślić, że tak naprawdę na szczeblu zakładu pracy żaden podział zasad bhp nie wchodzi w rachubę, gdyż nie ma takiej potrzeby. Tam zasady powinny być skonkretyzowane tak, aby po przedstawieniu ich pracownikowi dawały mu drogowskaz bezpiecznego postępowania i zachowania. Muszą być przedstawione w sposób prosty, zrozumiały i czytelny dla pracownika.

  5. W jakich dokumentach zakładowych można znaleźć zasady bhp?

              Zasady bhp stanowią treść:

· instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,

· działań profilaktycznych ujętych w ocenie ryzyka zawodowego, realizowanych przez zakład pracy oraz przez samych pracowników,

· instrukcji techniczno – konstrukcyjnych maszyn i urządzeń w części dotyczącej ich bezpiecznego użytkowania,

· kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, w części dotyczącej ich magazynowania i bezpiecznego wykorzystania w procesie produkcji,

· szczegółowych programów szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bhp.

             Znajomość zasad bhp jest niezbędna przy:

· tworzeniu instrukcji bhp,

· ocenie ryzyka zawodowego,

· prowadzeniu szkoleń w dziedzinie bhp, w szczególności instruktażu stanowiskowego,

· badaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,

· tworzeniu stanowisk pracy,

· doborze środków indywidualnej ochrony, odzieży ochronnej i roboczej,

· przemieszczaniu się środkami transportowymi,

· ręcznym transporcie materiałów (ciężarów),

· na placu budowy, w warsztacie itp.


  6. Stosowanie zasad bhp

      Zasady bhp stosuje się zawsze, gdy dana kwestia nie została uregulowana przepisami bhp. Ponadto przepisy bhp wprowadzają pewne standardy typowe w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników i innych osób podlegających ochronie. W sytuacjach nietypowych zaś, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w procesach pracy, może się okazać konieczne stosowanie zasad bhp, gdyż samo przestrzeganie przepisów bhp czasem jest niewystarczające. Dlatego też zasady bhp znalazły swoje miejsce w treści instrukcji bhp. Instrukcja bhp, obiegowo nazywana instrukcją stanowiskową lub instrukcją bezpiecznej pracy, dotyczy stanowiska pracy i jest drogowskazem pracownika w zakresie jego bezpiecznego postępowania na stanowisku pracy. Mówi ona jak należy bezpiecznie wykonywać czynności pracownicze w poszczególnych etapach produkcji (pracy). Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp, dotyczące:

· stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

· obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

· udzielania pierwszej pomocy.

     Instrukcje powinny określać:

· czynności do wykonywania przed rozpoczęciem pracy,

· zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

· czynności do wykonania po jej zakończeniu,

· zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

     Należy wiedzieć, że instrukcje bhp opracowują osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy działów). Powinny być one skonsultowane ze służbą bhp. Sporządzone instrukcje nie są niezmienne. Wraz z rozwojem nauki i techniki, zmianami technologii oraz warunków pracy, wreszcie w związku ze wzbogaceniem naszego doświadczenia życiowego treść instrukcji bhp powinna być uzupełniana i dostosowywana do nowych warunków lub okoliczności, jakie niesie ze sobą praktyka. Jeżeli wprowadzamy zmiany do instrukcji bhp, zawsze należy zapoznać z nimi pracownika obsługującego daną maszynę czy urządzenie techniczne. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie zmiany muszą być sygnalizowane pracownikowi, gdyż mogą uchronić go od wypadku, a kierownictwo zakładu pracy od kłopotów zarówno prawnych, jak i finansowych.

Olbrzymią potrzebą, a nawet koniecznością jest znajomość zasad bhp przez prowadzących szkolenia bhp (pracowników służby bhp, osoby kierujące pracownikami oraz wykładowców). Osoby te powinny uświadamiać pracownikom potrzebę bezpiecznej pracy, zgodnej z zasadami bhp określonymi w instrukcjach bhp, w ocenie ryzyka zawodowego i innych procedurach oraz regulacjach obowiązujących w zakładzie pracy. Dotyczy to w szczególności nowo przyjmowanych pracowników. Dobrze przeprowadzony instruktaż daje pewność i wiarę w to, że zachowanie pracownika na jego stanowisku będzie bezpieczne. Jednocześnie należy pamiętać, że starsi stażem pracownicy zapominają o bezpieczeństwie pracy, o właściwych zachowaniach i wpadają w rutynę. Rodzi to niebezpieczeństwo nowych zagrożeń, które możemy nazwać „przejawami negatywnych motywacji do wymogów bezpieczeństwa pracy”. W związku z tym należy pamiętać o okresowych szkoleniach starszych stażem pracowników i przypominaniu im o obowiązujących procedurach i zasadach bhp.


 
7. Zasady bhp a kultura bezpieczeństwa


      Przekazując pracownikom wiedzę z różnych obszarów bhp, dbamy również o ich kulturę bezpieczeństwa i kulturę osobistą. Są to niezbędne elementy w każdym obszarze działalności zakładu pracy. Wysoką kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie powinno charakteryzować poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, obowiązujące w codziennych czynnościach pracowniczych. Pracownicy powinni:

· przejawiać postawę aktywnej i ciągłej troski o bezpieczeństwo swoje i innych,

· osobiście angażować się w proces identyfikacji zagrożeń oraz reagować na niebezpieczne zachowania w miejscu pracy, a także podejmować działania korekcyjne.

     Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wymaga stałej koncentracji uwagi nie tylko na zachowaniach pracowników, ale również na środowisku fizycznym pracy (technologii, wyposażeniu, procedurach) oraz indywidualnych cechach pracowników (umiejętnościach, predyspozycjach, kwalifikacjach i doświadczeniu). Aby skutecznie kształtować i utrzymywać na wysokim poziomie kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy należy kierować się niżej wymienionymi praktykami organizacyjnymi, które w większości pokrywają się, a nawet wynikają z przepisów k.p. Będą to:

1) zaangażowanie kierownictwa. Wyrażanie przez kierowników i nadzór osobistego zainteresowania, zaangażowania oraz troski o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Uwzględnianie spraw bhp w polityce przedsiębiorstwa, przy planowaniu oraz wdrażaniu zmian organizacyjnych, technologicznych i personalnych.

2) otwarta i szczera komunikacja. Konsultowanie z pracownikami zagadnień bhp. Rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochronnych oraz wszelkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy. Ustalenie jasnych granic między "błędem" (którego zgłoszenie nie powoduje negatywnych konsekwencji) a "winą" pracownika.

3) partycypacja pracowników. Wykorzystywanie wiedzy, możliwości i doświadczenia jednostek. Zachęcanie wszystkich pracowników do przedstawiania własnych opinii i sugestii dotyczących bhp. Angażowanie pracowników w opracowywanie wewnętrznych standardów i dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, np. udział pracowników w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

4) edukacja w zakresie bhp. Szkolenia bhp i szkolenia zawodowe, obejmujące ćwiczenie umiejętności praktycznych dostosowane do specyfiki pracy i aktualnych potrzeb pracowników.

5) analiza wypadków. Analiza zaistniałych wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, które miały miejsce w zakładzie pracy, badanie przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań profilaktycznych.

6) motywowanie oraz wzmacnianie bezpiecznych zachowań. Nagradzanie pracowników oraz wyrażanie aprobaty i uznania dla tych, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Promowanie zachowań bezpiecznych również poza pracą (na drodze, w domu, w podróży służbowej).

7) współpraca. Zachowanie właściwych relacji miedzy kierownictwem i pracownikami oraz atmosfera zrozumienia i zaufania miedzy pracownikami w danej komórce organizacyjnej oraz między pracownikami z różnych komórek i poziomów organizacyjnych.

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach integralną częścią zarządzania oraz elementem budowy wizerunku jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Wymiernymi efektami wysokiej kultury bezpieczeństwa są zmniejszające się wskaźniki wypadkowości (wskaźnik ciężkości oraz wskaźnik częstotliwości) oraz redukcja strat materialnych. W ostatnich latach coraz częściej mówi się również o kulturze bezpieczeństwa poza pracą - na drogach, w domu czy podczas rekreacji. Jest to szczególnie istotne w okresie, kiedy pojawiają się nowe formy zatrudnienia, a wiele przedsiębiorstw przechodzi procesy restrukturyzacji. Powoduje to m.in. dużą fluktuację kadr, zatrudnianie większej liczby pracowników kontraktowych, częste zmiany środowiska pracy, a także wykonywanie pracy poza stałą siedzibą firmy. Bezpośrednie, długofalowe oddziaływanie nadzoru na zachowania pracowników staje się zatem coraz bardziej ograniczone. Specjaliści podkreślają również, że kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa należy rozpocząć już na etapie edukacji szkolnej.


 
8. Konsekwencje naruszenia zasad bhp


      Każdy pracownik może ponieść ujemne konsekwencje z powodu naruszenia zasad bhp, bowiem przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawowy obowiązek pracownika wynikający z art. 211 k.p. Z tego przepisu wynika, że naruszenie zasad bhp jest zawsze równoznaczne z naruszeniem przepisów bhp. Za naruszanie zasad bhp pracownikowi może zostać wymierzona kara porządkowa (upomnienie, nagana, kara pieniężna). Aby pracownik poniósł ujemne konsekwencje naruszenia zasad bhp, ich treść nie może jednak budzić wątpliwości. Jeżeli na przykład przełożony nakazał pracownikom wykonywać pracę w określony sposób, a oni nie zastosowali się do jego polecenia, to można przyjąć, że naruszyli zasady bhp, pomimo że byli zapoznani z ich treścią. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku niezastosowania się pracownika do treści instrukcji obsługi maszyny, instrukcji bhp przy obsłudze tej maszyny czy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, pomimo że instrukcje te lub karty były mu udostępnione. Narusza z pewnością zasady bhp również ten pracownik, który wykonując pracę, zachował się ewidentnie wbrew zdrowemu rozsądkowi i naraził wskutek tego innego pracownika lub siebie na niebezpieczeństwo wypadku.

      Skoro naruszenie zasad bhp stanowi jednocześnie naruszenie przepisów bhp, stosownie do postanowień art. 211 k.p, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy wskutek nieprzestrzegania zasad bhp, może ponieść również ujemne konsekwencje w postaci utraty prawa do świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

      W sytuacji, gdy wynikiem naruszenia zasad bhp przez pracownika, polegającym na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych, jest zawinione wyrządzenie pracodawcy szkody, pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną, przewidzianą k.p. Najpoważniejsze konsekwencje dla takiego pracownika powstają wtedy, kiedy jego zachowanie polegające na naruszeniu zasad bhp wypełnia jednocześnie znamiona wykroczenia lub przestępstwa. W tym przypadku pracownik poniesie odpowiedzialność karną.Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,888592004776 sekund.