VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

BHP: BHP- Chemikalia w firmie pod szczególnym nadzorem Autor : God
BHP  PRZEPISY

BHP BHP BHP Warsztaty samochodowe, laboratoria czy magazyny to tylko niektóre miejsca, w których pracownicy mogą stykać się z substancjami i preparatami chemicznymi. Ich pracodawcy mają w związku z tym wiele obowiązków


Uwaga! Pracownikom i byłym pracownikom dane z karty i rejestru trzeba udostępnić, jeśli wystąpią o to na piśmie.


Ryzyko wymaga oceny


Badania i pomiary wykorzystuje się przy obowiązkowej ocenie ryzyka. Sporządzając taki dokument dotyczący chemikaliów, pracodawca uwzględnia:


- niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;


- otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności te zawarte w karcie charakterystyki. Jeśli są niewystarczające, obowiązkiem pracodawcy jest uzyskanie dodatkowej informacji od dostawcy lub z innych dostępnych źródeł. Chodzi o to, by ocena ryzyka została prawidłowo przeprowadzona;


- rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;


- wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;


- wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;


- efekty działań zapobiegawczych;


- wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;


- warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.


– W dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego pracodawca powinien w szczególności uwzględnić opis ocenianego stanowiska pracy, w tym stosowane maszyny, narzędzia i materiały, wykonywane zadania, niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki, stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz osoby, które dane prace wykonują – mówi Sylwia Oziembło-Brzykczy z Państwowej Inspekcji Pracy.


– Także wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka dla każdego z czynników środowiska pracy i datę wykonania takiej oceny.


W sytuacjach gdy występuje narażenie na kilka czynników chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie czynniki chemiczne łącznie. Ocena ryzyka zawodowego musi zawierać ocenę także tych rodzajów prac, w czasie których może wystąpić istotny wzrost narażenia.


Szczególnie dotyczy to remontów i napraw urządzeń oraz innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników. Także wówczas, gdy podjęto wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze.


 BHP - Wyniki oceny ryzyka zawodowego pracodawca udostępnia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.


Czasami jedna ocena nie wystarczy. Ponownego przyjrzenia się ryzyku wymaga m.in. zmiana w składzie czynnika chemicznego albo w procesie technologicznym – wynika to wprost z kodeksu pracy.


Takie działanie może też być konieczne, gdy wnioskuje o to lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną (a uzasadnia to ocena zdrowia pracowników) lub zmieniła się wiedza na ten temat. Ponadto powtórna ocena jest niezbędna, gdy pracodawca rozpoczyna nową działalność i stosuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie.


Bez informacji ani rusz


Przy pracy z chemikaliami ważny jest także dostęp pracowników do przystępnie sporządzonych instrukcji dotyczących postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia. – Należy zapewnić stały dostęp do tych dokumentów – wyjaśnia Sylwia Oziembło-Brzykczy.


– Pracowników zatrudnionych przy magazynowaniu takich chemikaliów koniecznie należy też zapoznać z instrukcją magazynowania. Pracownikom i ich przedstawicielom trzeba także udostępnić informacje zawarte w kartach charakterystyki tych niebezpiecznych substancji lub mieszanin, które stosują i na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.


BHP -Ważna profilaktyka


Czasem nie da się wykluczyć czy nawet znacząco ograniczyć narażenia pracowników na nadmierne stężenia substancji toksycznych.


Należy wówczas podjąć próbę zmian w procesach technologicznych, tak by mniej szkodliwych oparów unosiło się nad stanowiskiem pracy lub by pracownik mógł uniknąć bezpośredniego kontaktu z chemikaliami i np. doprowadzić do automatyzacji i hermetyzacji procesów. Można także sięgnąć po takie środki jak rotacja pracowników czy skrócony czas pracy na najbardziej narażonych stanowiskach.


BHP BHP Warsztaty samochodowe, laboratoria czy magazyny to tylko niektóre miejsca, w których pracownicy mogą stykać się z substancjami i preparatami chemicznymi. Ich pracodawcy mają w związku z tym wiele obowiązków


Zadbać trzeba też o przestrzeganie zasad bhp przez pracowników czy odpowiednią częstotliwość badań lekarskich i respektowanie ich wyników. Zazwyczaj nie obędzie się też bez stosowania środków ochrony indywidualnej (np. maski, rękawice, fartuchy) czy zbiorowej (np. wentylacja). Trzeba ponadto wprowadzić takie zabezpieczenia, by szkodliwe substancje nie przedostawały się do innych działów firmy.


BHP W razie awarii


Jeżeli któryś ze stosowanych czynników chemicznych stwarza zagrożenie wypadkiem lub awarią, pracodawca musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewniające maksimum bezpieczeństwa. Obejmują one m.in. powtarzane okresowo ćwiczenia ratownicze. Zadbać trzeba też o to, by w miejscu pracy znajdowała się jak najmniejsza ilość substancji palnych czy grożących wybuchem.


Gdy do wypadku niestety dojdzie, pracodawca musi natychmiast poinformować pracowników i zapewnić im odpowiednie środki ochronne, np. maski gazowe i odzież.BHP - Co to jest karta charakterystyki


To dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować konkretna substancja lub mieszanina. Są w nim też zawarte podstawowe dane fizyko-chemiczne na ich temat.


Jest tak sporządzona, by informować o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach zapobiegania i procedurach, jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia.


Taki dokument muszą mieć wszystkie substancje i mieszaniny wprowadzane na teren UE, niezależnie od tego czy zostały wyprodukowane na miejscu czy sprowadzone.


W UE a także krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego to, co ma się znaleźć w karcie, reguluje rozporządzenie REACH (tytuł IV oraz załącznik II).


Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia i następujące punkty (ważna jest też ich kolejność):


1) identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa (producenta, wprowadzającego),


2) identyfikacja zagrożeń,


3) skład/informacja o składnikach,


4) pierwsza pomoc w razie zatrucia,


5) postępowanie w przypadku pożaru,


6) postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,


7) postępowanie z substancją lub mieszaniną i ich magazynowanie,


8) kontrola narażenia na ich oddziaływanie i środki ochrony indywidualnej,


9) właściwości fizyczne i chemiczne,


10) stabilność i reaktywność (wchodzenie w reakcje),


11) informacje toksykologiczne,


12) informacje ekologiczne,


13) postępowanie z odpadami,


14) informacje o transporcie,


15) informacje dotyczące przepisów prawnych,


16) inne informacje.


Warsztaty samochodowe, laboratoria czy magazyny to tylko niektóre miejsca, w których pracownicy mogą stykać się z substancjami i preparatami chemicznymi. Ich pracodawcy mają w związku z tym wiele obowiązków


BHP- Bez badań trudno napisać instrukcję


Pomiary substancji chemicznych służą nie tylko ocenie ryzyka zawodowego


Kto dokonuje oceny ryzyka przy narażeniu na czynniki chemiczne? Czy trzeba do tego zatrudnić eksperta z zewnątrz, czy mogą to zrobić pracownicy zatrudnieni w firmie?


Odpowiada MAREK NOŚCIUSZ prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP: Najpierw określmy, co to są czynniki chemiczne – potocznie te występujące w powietrzu na stanowisku pracy, działające na człowieka toksycznie, drażniąco, uczulająco, rakotwórczo itp. Obie drogi są możliwe.


W dużym zakładzie pracy, który ma własne służby bhp, można powołać zespół, w którym uczestniczy osoba zajmująca się bhp, pracownik z ocenianego stanowiska i jego przełożony, a czasem też lekarz zakładowy. Mniejsze zakłady zlecają zazwyczaj taką ocenę służbom zewnętrznym.


Zanim dokona się takiej oceny, trzeba poznać szkodliwość tych substancji czy mieszanin dla zdrowia. To wymaga wykonania badań i pomiarów. Komu je zlecić?


Jeżeli występują czynniki chemiczne, badania środowiska pracy wykonuje akredytowane laboratorium uznane przez Polskie Centrum Akredytacji. Niestety, badania chemiczne nie należą do tanich, przede wszystkim ze względu na koszt stosowanych do nich odczynników.


BHP - Co z takich badań wynika?


Jeśli po dokonaniu pomiarów okaże się, że np. stężenie oparów rozpuszczalnika w powietrzu jest powyżej normy, to stopień oceny ryzyka zawodowego będzie wysoki, a niski przy niewielkim stężeniu oparów. Poziom wysoki wymusza podjęcie działań naprawczych. Nie zawsze wystarczy zastosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej, np. masek przeciwpyłowych.


Potrzebne mogą okazać się zabezpieczenia zbiorcze, np. zamontowanie odpowiednich urządzeń wentylacyjnych. Bez badań nie da się też prawidłowo napisać instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji użytkowania konkretnych środków chemicznych i pracy z nimi. Przypominam, że istotne instrukcje są też podane w kartach charakterystyki poszczególnych substancji czy mieszanin.


BHP - Jakie działania lub zaniechania przyczyniają się do wypadków czy nieprawidłowości związanych ze stosowaniem chemikaliów?


Zdarza się, że karta charakterystyki czy instrukcja stosowania danego preparatu jest podana w obcym języku. Łatwo o wypadek, gdy korzystający z niego użyje choćby niewłaściwego stężenia.


Przy chemikaliach trzeba też dokładnie ustalić, jakie środki ochrony indywidualnej wybrać, żeby niebezpieczne preparaty np. nie zniszczyły rąk pracownika. Ale problemem mogą być też niewłaściwe nawyki pracowników.


Np. jedzenie w trakcie pracy w lakierniach czy zakładach meblarskich. W ten sposób niebezpieczne substancje mogą dostać się wraz z żywnością do przewodu pokarmowego.


Dlatego należy zarówno umieścić odpowiednie ostrzeżenie w instrukcji, jak i wymagać właściwych nawyków od pracowników.


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,9142599105835 sekund.