VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: BHP-Soczewki i okulary należą się bez PIT Autor : God
BHP  PRZEPISY

Pracującym przy komputerze przysługuje ekwiwalent za okulary korekcyjne. Świadczenie jest zwolnione z podatku i pomniejsza przychód pracodawcy


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zwolnione z podatku są świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty przysługujące na podstawie przepisów o BHP.


Warunkiem zastosowania preferencji jest ustalenie, na podstawie ustawy lub przepisów wykonawczych, zasad przyznawania tych świadczeń. Regulacje obowiązków firmy wobec pracownika używającego monitora ekranowego znajdują się w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej (DzU z 1998 r. nr 148, poz. 973).


Pracującym przy komputerze przysługuje ekwiwalent za okulary korekcyjne. Świadczenie jest zwolnione z podatku i pomniejsza przychód pracodawcy


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zwolnione z podatku są świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty przysługujące na podstawie przepisów o BHP.


Warunkiem zastosowania preferencji jest ustalenie, na podstawie ustawy lub przepisów wykonawczych, zasad przyznawania tych świadczeń. Regulacje obowiązków firmy wobec pracownika używającego monitora ekranowego znajdują się w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej (DzU z 1998 r. nr 148, poz. 973).


Zgodnie z nim pracodawca jest obowiązany zapewnić zatrudnionym okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w trybie profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. Obowiązek ten ma wobec osób użytkujących monitor co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.


Zasadniczą kwestią jest więc zaopatrzenie w szkła zgodne z zaleceniami okulisty. Przepisy nie określają, w jakiej formie pracownik ma otrzymać okulary. Przesądził o tym w interpretacji ogólnej minister finansów, uznając, że zarówno zakup przez pracodawcę, jak i bezpośrednio przez zainteresowanego i późniejszy zwrot poniesionych przez niego kosztów, uprawnia do zwolnienia z PIT (nr DD3/033/30/CRS/11/95).


Co ważne, nie ma przy tym znaczenia, na kogo będzie wystawiona faktura. Zwrot na podstawie dokumentu z danymi pracownika także uprawnia go do świadczenia niepomniejszonego o podatek.


Pojawiały się też wątpliwości co do możliwości korzystania ze zwolnienia, gdy pracodawca, zamiast zapewniać okulary, wyposaży zatrudnionego w soczewki kontaktowe lub zrefunduje ich zakup. Również ta niejasność została przesądzona na korzyść podatników. Szkła kontaktowe, jeżeli są zalecane przez lekarza, traktuje się tak samo jak okulary, uprawniają więc do zwrotu bez PIT.


Nie ma natomiast jasnych reguł co do wysokości zwrotu, jaki pracodawca powinien ustalić. Uznaje się, że kwota powinna wystarczyć na zakup okularów lub soczewek zaleconych przez lekarza.


Pieniądze wydane przez pracodawcę na zakup lub refundację są dla niego kosztem uzyskania przychodu. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 marca (nr IBPBI/2/423-1890).


Nie będzie zwrotu za szkła kontaktowe


Pracodawca musi pokryć koszty okularów korygujących wzrok, gdy podwładny pracuje przy komputerze i lekarz zalecił ich stosowanie. Nie ma takiego obowiązku przy soczewkach


- Umowa pracownika przewiduje, że praca przy komputerze może być wykonywana do czterech godzin dziennie. Lekarz medycyny pracy po badaniach wstępnych zaznaczył, że ta osoba może pracować tylko w szkłach kontaktowych. Czy w tej sytuacji firma może kupić pracownikowi okulary? Czy ma jakiekolwiek znaczenie liczba godzin przy komputerze?


Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę z użyciem monitora ekranowego profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym okulary korygujące wzrok. Takiemu prawu nie podlegają pracownicy stosujący szkła kontaktowe.


Podstawą do refundacji kosztów zakupu okularów jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, wydane po wykonaniu badań profilaktycznych. Tak stanowi rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).


Wyniki tych badań muszą wykazać potrzebę stosowania okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pod warunkiem że osoba ta pracuje przy nim co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Lekarz okulista musi więc wyraźnie zalecić stosowanie okularów korekcyjnych podczas pracy i na określonym stanowisku pracy.


Refundacji kosztów nie podlegają orzeczenia lekarza okulisty wydane na życzenie pacjenta poza cyklem badań z zakresu medycyny pracy. Podobnie zresztą jak nie wszyscy mogą z tego przywileju skorzystać.


Obowiązkiem zatrudniającego jest bowiem pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze jedynie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, praktykantom i stażystom, użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy w opisanym wymiarze godzinowym (§ 2 pkt 4 rozporządzenia).


Z tego przywileju nie skorzystają już osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, choć pracodawca może pokryć taki koszt.


Pracownik, który chciałby skorzystać ze zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących, powinien:


- przeprowadzić badania profilaktyczne, w tym okulistyczne w ramach obowiązkowej opieki zdrowotnej,


- dokonać zakupu okularów zaleconych przez lekarza oraz


- złożyć wniosek wraz z dowodem zakupu o refundację okularów u pracodawcy.


Refundacja kosztów przez pracodawcę obejmuje zakup szkieł korekcyjnych i oprawek okularowych. Wobec znacznie zróżnicowanych cen soczewek okularowych i opraw  wielu pracodawców ma wątpliwości co do obowiązku ponoszenia pełnych kosztów ich wykonania.


Wydaje się więc, że ze względów słuszności  pracodawca powinien ponosić pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach wskazanych przez lekarza okulistę.


Pracodawca może jednak ograniczyć swój udział w ponoszeniu kosztów oprawy poprzez ustalenie kwoty refundowania, nie niższej jednak  niż koszt oprawy, odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu (por. Jan Pióro, „Wyjaśnienia – teza 3”, PiZS 2002/3/40).


Coraz więcej osób decyduje się na pracę w soczewkach kontaktowych. Podyktowane jest to zazwyczaj estetyką i komfortem. Niestety, szkła kontaktowe nie podlegają refundacji przez pracodawcę. W tej konkretnej sytuacji polskie przepisy różnią się od norm unijnych.


Dyrektywa Rady UE z 29 maja 1990 w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe wyraźnie wskazuje, że pracodawca musi zrefundować zarówno okulary korygujące wzrok, jak i soczewki kontaktowe.


Niestety, polskie przepisy nie definiują jednoznacznie zastosowania soczewek kontaktowych i ich refundacji przez pracodawcę. Zwrotu kosztów zakupu soczewek kontaktowych pracownik może domagać się jedynie na drodze sądowej.Zobacz: Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 16 marca 2011 r. - okulary i soczewki kontaktowe bez PIT (DD3/033/30/CRS/11/95)


Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 16 marca 2011 r. - okulary i soczewki kontaktowe bez PIT (DD3/033/30/CRS/11/95)


Interpretacja ogólna ministra finansów z 16 marca 2011 r. dotycząca zwolnień z PIT świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (sygnatura DD3/033/30/CRS/11/95)


 


W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organy podatkowe w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, w celu jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam.


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.


Odrębnymi przepisami, o których mowa w powołanym zwolnieniu, w zakresie regulacji dotyczących okularów korygujących, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).


Z opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż stosownie do § 8 ust. 2 ww. rozporządzenie, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.


Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawców powinien być realizowany w odniesieniu do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 tego rozporządzenia).


Powyższe oznacza, że kwestią zasadniczą jest, aby pracownik – względem którego stwierdzono, na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, potrzebę stosowania przy obsłudze monitora okularów korygujących wzrok – został zaopatrzony w okulary zgodne z zaleceniem lekarza, tj. o określonych parametrach (odpowiednich do stanu wzroku pracownika), przeznaczone do pracy przy monitorze.


Przepisy te nie określają jednak formy zapewnienia pracownikowi zaleconych okularów, dlatego też, w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika w okulary.


Może to nastąpić poprzez:


- otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,


- dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą.W tym przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane okulary i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników. Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.


W świetle powyższego należy stwierdzić, że obie wyżej opisane formy zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok – jako zgodne z przepisami powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Ministerstwo Finansów

 


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,89124894142151 sekund.