VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 37 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Służba BHP: ZABAWA Z PRAWEM ZABAWA ZE SŁUŻBĄ BHP-Behapowcem może zostać wyłącznie pracownik Autor : God
Służba bhp Behapowcem może zostać wyłącznie pracownikBrak zatrudnionych z odpowiednimi kompetencjami do pełnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy to żadna wymówka. Nawet wtedy nie możesz ich zlecić komuś z zewnątrz.
Wychodzi na to, że albo trzeba przyjąć dodatkowo osobę na etat albo przeszkolić kogoś z obecnego personelu. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 7 lutego 2008 r. (III SA/Gd 456/07). Zatrudniając ponad 100 osób, pracodawca nie może powierzyć zadań służby bhp temu, kto pracuje w zakładzie także w innym charakterze. Nie wolno ich też zlecić zewnętrznym specjalistom. To wiadomo już od 13 października 2006 r., kiedy taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 263/06). Liczy się stan załogi Przypominamy, że duży pracodawca musi utworzyć wyodrębnioną komórkę (jedno- lub wieloosobową), która pełnić będzie funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlecenie tych zadań osobie zatrudnionej przy innej pracy możliwe jest tylko w firmach z mniej niż setką pracowników. Art. 23711 § 1 kodeksu pracy precyzyjnie odróżnia te dwie formy pełnienia zadań bhp. Przy wyborze jednej z nich pracodawca nie ma swobody, zależy to od liczby zatrudnionych w zakładzie – potwierdził NSA. Do stworzenia komórki bhp wezwano dyrektora pewnego zespołu szkół. Zatrudnionych w nim było 116 pracowników, a zadania służby powierzono jednemu z nauczycieli. Okręgowy inspektor pracy uznał, że w tak dużym zakładzie jedna osoba nie może łączyć dwóch funkcji: dydaktycznej i doradczo-kontrolnej w zakresie bhp. Inspektor nakazał więc dyrektorowi, aby ten utworzył odpowiedni organ. Dyrektorowi polecono, aby w skład służby bhp weszły jedynie osoby, które nie są zatrudnione w tym zakładzie przy innych zajęciach. Z decyzją inspektora zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z 7 lutego 2008 r., III SA/Gd 456/07). Stwierdził, że brak kompetentnych pracowników w tym wypadku nie wystarczy, aby wykonanie zadań bhp powierzyć specjalistom spoza zakładu. Może to zrobić tylko firma, na którą przepisy nie nakładają wymogu tworzenia takiej służby. A to zależy jedynie od liczby zatrudnionych. Wskazanego przez stronę w odwołaniu art. 23711 § 2 k.p. – powołującą się na brak kompetentnych pracowników – nie stosuje się przy bardzo licznej załodze zakładu. Szef decyduje Wymóg, aby do służby bhp powołano wyłącznie pracowników, znaleźć można także w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.). Pracownikiem tej służby może zostać tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Gdy zakład zatrudnia od 100 do 600 pracowników, liczbę tzw. behapowców określa pracodawca. Ma on uwzględnić stan zatrudnienia, warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe. Powyżej tej liczby firma musi zatrudniać co najmniej jednego pracownika służby bhp w pełnym wymiarze czasu na każde 600 osób. Źródło:Rzeczpospolita


Poniżej opinia Wybitnego Znawcy Prawa Pracy Pana Tadeusza Nycza
Autor: Tadeusz M. Nycz


Wykonywanie zadań służby bhp


W artykule omówiono problemy dotyczące poprawnego powierzania wykonywania zadań służby bhp w zależności od liczby zatrudnionych pracowników przez danego pracodawcę


<SCRIPT type=text/javascript>
</SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript>
</SCRIPT>


Ustawodawca w art. 23711 K.p. nieprecyzyjnie skonstruował zapis dotyczący dopuszczalności powierzania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Wątpliwości na tym tle prowadzą do różnego rodzaju sprzecznych wykładni. Zagadnienie to wymaga więc szerszego omówienia wedle zasad poprawnej wykładni prawa obowiązujących w ustroju demokratycznym.


Panuje bowiem błędne przekonanie, jakoby pracodawca zatrudniający do 600 pracowników, nie miał prawa zatrudnić do wykonywania zadań tej służby specjalistów spoza zakładu pracy.


Wyjaśniając tę kwestie, trzeba szczegółowo przeanalizować treść obecnego brzmienia art. 23711 K.p., zwłaszcza w aspekcie gramatycznych zwrotów użytych przez ustawodawcę, dających odpowiedź na pytanie jaki jest zakres uprawnień pracodawcy do powierzania zadań z zakresu bhp specjalistom spoza zakładu pracy.


W art. 23711 § 2 zdanie 2 K.p. ustawodawca pisze: „Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy


powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby”. Specjalnie rozdzieliłem części tej regulacji, aby pokazać w jakim zakresie istnieje w nim odniesienie do § 1. Jak widać ma to miejsce wyraźnie tylko w stosunku do pracownika zatrudnionego przy innej pracy. To odniesienie ma też swoje uzasadnienie w tym, aby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy nie nakładać nadmiaru obowiązków z zakresu bhp. Pierwsze zdanie art. 23711 § 2 K.p. brzmi: „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu”. Jak widać zapis ten, nie odwołuje się do § 1 art. 23711 K.p. Wobec tego o odwołaniu do § 1 można ewentualnie wnioskować ze zdania drugiego art. 23711 § 2 K.p. Z tego wniosek, że specjalista spoza zakładu może także występować bez względu na przesłankę zatrudnienia do 100 pracowników, w granicach do 600 pracowników, gdyż przy zatrudnieniu ponad 600 pracowników musi już być z mocy przepisu wykonawczego zatrudniony 1 pracownik pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600 pracowników.


Powstaje pytanie, czy jest jakiekolwiek uzasadnienie dla twierdzenia, że zdanie pierwsze § 2 art. 23711 K.p. ma mieć odniesienie wyłącznie do pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników? Analizując omawiany przepis, trzeba jednoznacznie uznać, że nie ma podstaw normatywnych do ograniczenia możliwości powierzenia zadań z zakresu bhp specjalistom spoza zakładu tylko do pracodawcy zatrudniającego do 100.


W konsekwencji, pracodawca zatrudniający nie więcej niż 600 pracowników ma takie prawo.


Żaden przepis takiej możliwości nie zakazuje. Niczego przy tym nie sugeruje pojęcie „utworzenie służby bhp”, ponieważ ustawodawca tego pojęcia nie zdefiniował.


Zapisanie obowiązku utworzenia służby bhp w art. 23711 § 1 K.p., nie przesądza wcale o tym, że obowiązek ten musi polegać wyłącznie na zatrudnieniu choćby jednego pracownika w tej służbie. Twierdzenie więc, że utworzenie służby bhp polega wyłącznie na zatrudnieniu pracownika do wykonywania tej pracy nie ma uzasadnienia normatywnego.


Przy dokonywaniu wykładni prawa, wykładnia gramatyczna odgrywa najważniejsze znaczenie. W naszym ustroju demokratycznym przy konstytucyjnie istniejącym trójpodziale władzy na uchwałodawczą, wykonawczą i sądowniczą ma to szczególne znaczenie.


Każdy organ władzy publicznej, zgodnie z art. 7 Konstytucji ma działać na podstawie i w granicach prawa. Działanie w takim zakresie polega na tym, że ani organowi władzy wykonawczej ani sądowniczej nie wolno wkraczać w kompetencje ustawodawcze i zmieniać przy pomocy wykładni tego, co wyraźnie, w sposób gramatyczny uchwalił ustawodawca.


Można powiedzieć, że dany przepis jest źle skonstruowany, nieprecyzyjny, powoduje negatywne skutki społeczne, ale dopóki istnieje, jest wiążący i nikomu, oprócz Sejmu, nie wolno go zmieniać.


Odmienny sposób postępowania stanowi zaprzeczenie ustroju demokratycznego i jednocześnie jest ewidentnym naruszeniem zasad konstytucyjnego trójpodziału władzy (art. 7 Konstytucji RP). Niestety, nie wszyscy parający się wykładnią prawa zdają się to rozumieć.


Dla niektórych mentalnościowe przyzwyczajenia z poprzedniego ustroju są tak silne, że nawet nie zaglądają do Konstytucji RP. A zdarza się to nawet sędziom (por. A. Zoll – Rozważania Rzecznika Praw Obywatelskich – Sędziowie nie lubią pytać Trybunału, Rzeczpospolita z 10.12.2001 r.)


Po co ta długa dygresja? Otóż po to, abyśmy stosowali poprawne zasady wykładni prawa, które będą właściwie wskazywać na dopuszczalny zakres interpretacji przepisów nie naruszający tego, co uchwalił Sejm.


Przechodząc do konkretnej wykładni art. 23711 K.p., jeszcze raz podkreślam, że zasadnicze znaczenie ma przede wszystkim wykładnia gramatyczna danego przepisu. Na jej podstawie, trzeba dokonać porównania języka prawnego (czyli języka aktu jakim jest ustawa), przenosząc dane sformułowania na język potoczny. Jeśli taki zabieg przynosi nam jasną treść przepisu, to na tym kończy się proces wykładniowy.


Nie wolno natomiast wkładać w usta ustawodawcy sformułowań, które może nawet byłyby celowe, społecznie potrzebne itp., jeśli ustawodawca w przepisie takich zwrotów nie zawarł. Tak jest właśnie w tym przypadku. Z art. 23711 § 1 i § 2 K.p. żadną miarą nie wynika, że pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników nie może powierzyć zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu.


Tego rodzaju twierdzenie jest nadinterpretacją tego przepisu. Jest dopisywaniem treści, których ustawodawca nie użył. A tego w demokratycznym państwie robić nikomu nie wolno.


Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia utworzenia służby bhp. Nie jest zatem trafne spostrzeżenie, iż utworzenie tej służby może polegać wyłącznie na zatrudnieniu choćby jednego pracownika do wykonywania tych zadań. Na to brak jest uzasadnienia normatywnego.


Można znaleźć wiele różnych argumentów opartych na gramatycznych zwrotach użytych przez ustawodawcę, świadczących coś wręcz przeciwnego.  W art. 23711 § 2 K.p. ustawodawca używa słów „pracownik” i „specjalista” w obu przypadkach w liczbie mnogiej. W konsekwencji, uzasadnione jest twierdzenie, że nie jeden ale kilku specjalistów może zastępować kilku hipotetycznych pracowników służby bhp.


Trudno natomiast bronić tezy, że pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powinien mieć, co do zasady, więcej niż jednego pracownika służby bhp. Może i niejeden pracodawca zatrudniający do 100 pracowników, ma więcej niż 1 pracownika służby bhp, ale zjawisko to praktycznie ma charakter wyjątku a nie zasady.


W konsekwencji, logicznie widać, że użyte zwroty w liczbie mnogiej, świadczą o tym, że owe zastępowanie pracowników służby bhp specjalistami ukierunkowane jest na większą liczbę niż 100 pracowników u danego pracodawcy.


Jednoznacznie możemy powiedzieć w myśl treści przepisu wykonawczego do omawianego artykułu, że dopiero zatrudnianie więcej niż 600 pracowników u danego pracodawcy zmienia zasadniczo sytuację prawną w zakresie obowiązków dotyczących służby bhp.


Zacytuję więc dokładnie par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 109, poz. 704.


§ 1. 1. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.


2. Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.


3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.


4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.


5. Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką organizacyjną służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten stosuje się także do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 7.


Zacytowany przepis wydany został na podstawie art. 23711 § 5 K.p. Trzeba jednak pamiętać, że § 1 do § 4 tego przepisu, z dniem 29 listopada 2002 r. raz, a następnie z dniem 1 stycznia 2004 r. drugi raz  zostały zmienione.


Paragrafy 1 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego podlegają pewnemu ograniczeniu w związku z nowa treścią art. 23711 par. 2 zdanie pierwsze K.p.


Nie można więc, w obecnym stanie prawnym, definiować pojęcia „służba bhp” na podstawie § 1 cyt. rozporządzenia, ponieważ ustawodawca w oczywisty sposób zmienił to pojęcie w treści art. 23711 § 1 i 2 K.p., nie przewidując granicy 100 zatrudnionych dla celów powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.


Nadal w pełni aktualna jest treść § 4 rozporządzenia wykonawczego i dlatego można twierdzić, że dopiero zatrudnienie więcej niż 600 pracowników wymaga zatrudnienia 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600 zatrudnionych.


W konsekwencji, pracodawca zatrudniający nie więcej niż 600 pracowników, ma prawo korzystać z postanowienia art. 23711 § 2 K.p. i w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.


Trzeba pamiętać także o tym, że z systemowego punktu widzenia każdy przepis bhp ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Naruszenie każdego takiego przepisu wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 283 § 1 K.p.


Przyjęcie więc odmiennej, od prezentowanej wykładni, eliminowałoby możliwość stosowania sankcji wobec pracodawców, naruszających tę regulację, gdyż w istocie zakaz powierzania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu w przypadku zatrudnienia więcej niż 100 a nie więcej niż 600 pracowników, normatywnie nie istnieje.


W procesie w sprawach o wykroczenia, (podobnie jak w procedurze karnej), wszelkie wątpliwości muszą być interpretowane na korzyść obwinionego.


poleć artykuł znajomemu     wersja do druku


Tadeusz M. Nycz – wybitny specjalista z zakresu prawa pracy, autor 15 komentarzowych książek z tej dziedziny prawa, w tym 6 wydań komentarza do Kodeksu pracy napisanego indywidualnie. Od 20 lat czynnie współpracuje z Katedrą Prawa Pracy... więcej informacji »
 


 


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0512320995331 sekund.