VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 31 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

PRAWO/PRAWO PRACY: Praca w nocy Autor : gabriela
Praca

PRACA W NOCY

Praca wykonywana jest przez pracowników zazwyczaj w dzień, ale w niektórych firmach może być świadczona tylko w nocy, niekiedy wymaga tego organizacja pracy (praca zmianowa) lub nieprzewidziane okoliczności. Nie wszystkie osoby mogą pracować w nocy, natomiast pracującym w tej porze należy się odpowiednia rekompensata.

Pora nocna

„Pora nocna obejmuje osiem godzin między godzinami 21.00 a 7.00” (art. 1517 § 1 K. p.). Takie uogólnienie zawarte zostało w przepisach Kodeksu pracy, a ich dokładne określenie należy do pracodawcy. Każda firma powinna indywidualnie ustalić porę nocną w niej obowiązującą, by dopasować ją do panujących warunków wewnątrzzakładowych. Takie uregulowanie powinno nastąpić w postanowieniach układu zbiorowego pracy, regulaminie pracy lub poprzez obwieszczenie pracodawcy (wtedy potrzebna jest dodatkowo pisemna informacja przekazywana pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nim umowy o pracę (art. 29 § 3 k.p.)). Porę nocną powinien wyznaczyć nie tylko pracodawca, który zatrudnia osoby w systemie zmianowym lecz również taki, który nie zakłada wykonywania u siebie pracy w nocy. Może bowiem kiedyś dojść do sytuacji, że nastąpi nieprzewidywalna okoliczność wymagająca świadczenia u niego pracy w porze nocnej.

Osoba pracująca w nocy

W Kodeksie pracy została określona definicja osoby pracującej w nocy: „Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy” (art. 1517 § 2 K. p.). Czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli sprawa dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi - art. 128 § 2 pkt 2 k.p.) lub
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii


możliwe jest przekroczenie tego zakazu (ograniczenie nie obowiązuje).

Pracodawca określa wykaz, wykonywanych przez pracowników pracujących w nocy, prac szczególnie niebezpiecznych, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Pracodawca ma także obowiązek, na pisemny wniosek pracownika pracującego w nocy, poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.
Zakaz zatrudniania w porze nocnej

Z uwagi na fakt, iż świadczenie pracy w porze nocnej jest szczególnie uciążliwe dla organizmu, wprowadzony został zakaz pracy w nocy dla:

  • pracownic w ciąży („Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej” - art. 178 § 1 K. p.), zgodnie z art. 1781 K. p. „Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy”,
  • pracownic i pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 – bez ich zgody („Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy” - art. 178 § 2 K. p.),
  • pracowników młodocianych („Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej” - art. 203 § 1 K. p.),
  • pracowników niepełnosprawnych, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad takim pracownikiem, wyrazi na to zgodę lub gdy niepełnosprawny zatrudniony jest przy pilnowaniu (art. 15 ust. 3 i 16 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).


Dodatek za pracę w porze nocnej

Zgodnie z art. 1518 § 1 K. p. „Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów”. Ten odrębny przepis to ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). Dodatek ten należy się każdej osobie pracującej w nocy, bez względu na to czy jest ona zaliczana do pracowników pracujących w nocy czy też nie.

Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu i dlatego może być inna w różnych miesiącach. Pracodawca może również w przepisach u niego obowiązujących podwyższyć wysokość takiego dodatku.

Gdyby zdarzyło się natomiast, że pracownik wykonywałby pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, ma on wtedy prawo do dwóch dodatków – z tytułu pracy w nadgodzinach i w porze nocnej.

W sytuacji, gdy pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, istnieje możliwość zastąpienia tego dodatku ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Przykład 1:
Miesięczne wynagrodzenie pana X wynosi 1800 zł. W lipcu 2008 r. przepracował 12 godzin w porze nocnej. W jakiej wysokości dodatek powinien otrzymać?

Wysokość dodatku obliczana powinna być w następujący sposób:
- kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.126 zł w 2008 r.) należy podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynikający z pełnego etatu (w lipcu były to 184 godziny),
- później trzeba obliczyć z otrzymanej stawki godzinowej 20%,
- na końcu otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu w nocy,
A więc:
1.126 zł : 184 godziny x 20% x 12 przepracowanych w lipcu godzin = 14,69 zł (tyle wynosi dodatek za pracę w porze nocnej, który powinien otrzymać pracownik)

Przykład 2:
Według harmonogramu czasu pracy pan X (nie jest pracownikiem pracującym w nocy) miał pracować 3 lipca 2008 r. od godz. 16.00 do godz. 24.00, ale musiał zostać w pracy dłużej i wykonywał ją do godz. 4.00. Pora nocna w zakładzie pracy została ustalona na godziny 22.00 a 6.00. Miesięczne wynagrodzenie pana X wynosi 2.000 zł. Jakie dodatki powinien otrzymać pan X?
Pan X wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, dlatego powinien otrzymać dwa dodatki: za pracę w porze nocnej – 6 h, za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy – 4 h).

Oprócz normalnego wynagrodzenia należą mu się zatem dodatki w następujących wysokościach:
- z tytułu pracy w porze nocnej:
1.126 zł (minimalne wynagrodzenie w 2008 r.) : 184 godziny (liczba godzin do przepracowania w lipcu 2008 r.) x 20% (dodatek za pracę w porze nocnej) x 6 h (liczba godzin przepracowanych w nocy 3 lipca 2008 r.) = 7,34 zł;
- normalne wynagrodzenie za 4 h między 24.00 a 4.00:
2.000 zł : 184 h do przepracowania w lipcu = 10,87 zł
10,87 zł x 4 h = 43,48 zł;
- z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych:
100% wynagrodzenia na każdą godzinę między 24.00 a 4.00 (4h)
2.000 zł : 184 h do przepracowania w lipcu x 4 h nadliczbowe =43,48 zł


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,97293496131897 sekund.