VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 03 czerwca 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 28 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Praca kobiet w kopalniach Autor : God
Praca

Dopuszczenie kobiet do prac tradycyjnie uznanych za męskie
W niniejszym opracowaniu zostaną omówione dwie najczęściej wymieniane sfery ograniczeń zatrudniania kobiet, w których nastąpiło „zderzenie” interpretacji międzynarodowych i europejskich1. Mowa tutaj o pracy nocnej kobiet i pracy kobiet w kopalniach.


Uwagi wstępne


Międzynarodowe prawo pracy utożsamiane w głównej mierze z konwencjami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przyjmowało od początku tradycyjne, wręcz konserwatywne podejście do roli kobiet na rynku pracy. W efekcie uchwalano kilka konwencji, które ze względów społecznych wprowadzały szczególną ochronę kobiet na rynku pracy. W praktyce skutkowało to tym, że nie mogły one być zatrudniane nie tylko na określonych stanowiskach, ale również i branżach2.


To szczególne podejście ochronne do kobiet na rynku pracy zostało zakwestionowane przez Wspólnotę Europejską (WE) jako sprzeczne z zasadą równego traktowania ze względu na płeć3. Zdaniem TS odstępstwa od jednakowego traktowania są uzasadnione wyłącznie ze względu na ciążę i macierzyństwo4. Podejście to opiera się na bezpośredniej wykładni dyrektywy Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy5. Akt ten stanowi w art. 2:„1. Dla celów poniższych przepisów zasada równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, w szczególności przez odniesienie się do stanu cywilnego lub rodzinnego.


2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z zakresu jej stosowania dziedzin działalności zawodowej i, w odpowiednim przypadku, typu kształcenia prowadzącego do ich wykonywania, jeśli ze względu na charakter lub warunki ich wykonywania, płeć pracownika stanowi czynnik rozstrzygający.


3. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczących ochrony kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o ciążę i macierzyństwo”.Natomiast zgodnie z art. 3 ww. dyrektywy „stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków, włączając w to kryteria selekcji, dostępu do wszystkich prac lub stanowisk, niezależnie od sektora czy gałęzi działalności, i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej”.


Wejście w życie tego aktu spowodowało, że wiele państw członkowskich WE musiało zmienić swoje regulacje wewnętrzne. I tak przykładowo władze brytyjskie musiały zmienić Faktory Act z 1961 r. ograniczający normę pracy kobiet do 9 godzin dziennie i 48 tygodniowo, przewidujący przerwy w pracy wyłącznie dla kobiet, zakazujący pracy nocnej oraz w niedziele i ustalający normy pracy dodatkowej dla kobiet na 6 godzin tygodniowo i 100 godzin rocznie6.


Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że z punktu widzenia doktrynalnego europejskie standardy wynikające z dyrektyw nie mogą być poddawane w wątpliwość aż do czasu zmiany stosownych uregulowań. Tymczasem jeżeli chodzi o konwencje międzynarodowe, istnieje możliwość zwolnienia się od obowiązków z nich wynikających poprzez ich wypowiedzenie. W przypadku konwencji MOP proces ten nie jest jednak taki prosty. Zgodnie ze standardowymi postanowieniami każde państwo członkowskie, które ratyfikowało konwencję, może ją wypowiedzieć po upływie 10 lat od daty początkowego wejścia w życie aktem przekazanym Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy (MBP) i przez niego zarejestrowanym. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie roku od daty zarejestrowania. Jeżeli państwo, które ratyfikowało konwencję, w ciągu roku po upływie 10-letniego okresu od wejścia w życie nie skorzysta z wypowiedzenia, będzie nią związane na nowy 10-letni okres.


Praca nocna kobiet


Pierwszą regulacją generalnie zabraniającą pracy kobietom jest nieratyfikowana przez Polskę konwencja Nr 89 dotycząca pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, przyjęta w Genewie 9.7.1948 r.7. Zgodnie z jej art. 3 kobiety niezależnie od wieku nie mogą być zatrudnione w nocy w żadnym przedsiębiorstwie przemysłowym publicznym lub prywatnym, ani w żadnym z jego oddziałów, z wyjątkiem przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są jedynie członkowie tej samej rodziny.


Europejska Karta Społeczna Rady Europy8 (EKS), opierając się na postanowieniach tej konwencji, zobowiązała w art. 8 § 4 pkt a) państwa członkowskie, które ratyfikowały ten punkt9, do określenia zasad zatrudniania pracownic w porze nocnej w przemysłowych zakładach pracy. Jednakże jak wskazują organy kontrolne, państwa członkowskie nie zostały zobowiązane do wprowadzenia zakazu pracy kobiet w porze nocnej, a tylko do uregulowania zasad takiej pracy. Muszą bowiem mieć na uwadze, czy ustanowienie przepisów o ochronie pracy kobiet nie spowoduje kolizji z obowiązkiem równego traktowania bez względu na płeć i zakazem dyskryminacji w zatrudnieniu10.


Pierwszym krajem, którego ustawodawstwo przewidujące zakaz pracy nocnej kobiet zostało zakwestionowane przez TS, była Francja. Jak wskazuje N. Vignal11, we Francji od 2.11.1892 r. obowiązywał w przemyśle zakaz pracy w godzinach nocnych dotyczący kobiet. Zakazu tego nie zniesiono na mocy ustawy transpozycyjnej w 1983 r., gdyż został on potraktowany jako marginalny w odniesieniu do wymogów wspólnotowych. Francja przez długi okres odpierała naciski ze strony instytucji europejskich, stając na stanowisku, że obejmujący kobiety zakaz pracy nocnej wynika z konieczności ochrony płci, ponieważ zatrudnienie w przemyśle niesie ze sobą liczne niedogodności, a intencją ustawodawcy było umożliwienie kobietom łączenia życia zawodowego i rodzinnego. A zatem wg strony francuskiej zakwestionowanie tak wyrażonej zasady oznaczałoby poważny regres społeczny. W rezultacie Francja przegrała dwukrotnie przed TS w sprawach C-345/89 Stoeckel z 25.7.1991 r. oraz C-197/96 Republique Français z 13.3.1997 r. Mimo niekorzystnych wyroków Francja nie do końca wprowadziła jednak konieczne zmiany, co spowodowało, że 10.3.1999 r. Komisja Europejska zwróciła się do TS z pozwem przeciwko temu krajowi o zasądzenie kwoty 142 425 euro za każdy dzień zwłoki z wdrożeniem wyroku C-197/96. Groźba ta spowodowała, że Francja ostatecznie wprowadziła stosowne uregulowania.


Podobne wyroki, wynikające z ratyfikowania konwencji MOP Nr 89, zostały wydane przeciwko Belgii – sprawa C-13/93 Minne z 3.2.1994 r. oraz Włochom – C-207/96 Commission v Italia Republic z 4.12.1997 r.12.


Trybunał w swoim orzecznictwie nie wykazał się jednak konsekwencją. Jak bowiem stwierdzono w wyroku w sprawie C-158/91 Levy z 2.8.1993 r., sąd krajowy jest zobowiązany zapewnić stosowanie art. 5 dyrektywy 76/207 w odniesieniu do wykluczenia zakazu pracy nocnej kobiet, chyba że zakaz taki wynika z zobowiązań, jakie państwo członkowskie zaciągnęło wobec państw niebędących członkami Wspólnoty przed wejściem w życie Traktatu, co dotyczy w szczególności konwencji Nr 89 MOP13.


Tak jak wskazano wyżej, dopuszczalność wypowiedzenia konwencji MOP ograniczona jest ścisłymi limitami czasowymi. I tak w przypadku konwencji Nr 89, która weszła w życie 27.2.1951 r., wypowiedzenie mogło być dokonane do 27.2.1992 r. W tym też terminie wypowiedziała ją Francja, która jednak jeszcze kilka lat zwlekała z wprowadzeniem do swojego ustawodawstwa faktycznego zakazu pracy nocnej kobiet. Podobnie uczyniły również m.in.: Belgia, Hiszpania, Grecja, Włochy, Malta, Holandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Szwajcaria.


Polska nie była stroną tej konwencji, więc nie musiała dokonywać jej wypowiedzenia. W tym więc kontekście niezwykle ciekawy wydaje się pogląd T. Liszcz, której zdaniem akcentowanie i rzeczywiste egzekwowanie równości płci w stosunkach pracy wynika z występującego w UE, a także USA przewrażliwienia na te równości kobiet i mężczyzn, które toleruje szczególne uprawnienia kobiet wyłącznie ze względu na biologiczne macierzyństwo. Autorka zaś uważa, że w polskich warunkach uzasadnione jest pozostawienie powszechnej ochrony pracy kobiet na dotychczasowym poziomie, a nawet jej wzmocnienie przez przywrócenie zakazu pracy nocnej14.
Strona << | 1 | 2 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,86113500595093 sekund.