VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 24 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 47 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Nieruchomości: Jak uniknąć konfliktu z sąsiadem o przebieg granicy działki Autor : Jan
Nieruchomości

Właściciele posesji muszą współdziałać z sąsiadami przy rozgraniczeniu nieruchomości. Koszty utrzymania wspólnego płotu obciążają obie korzystające z niego strony

Takiego rozgraniczenia można domagać się, jeśli granice nieruchomości w ogóle nie zostały wytyczone albo były kiedyś ustalone, ale z różnych względów stały się sporne. Sposób załatwienia tej sprawy zależy od wielu okoliczności, a przede wszystkim postawy samych sąsiadów. Zasadniczo sprawa trafi do sądu dopiero wówczas, gdy inne drogi do ustalenia granicy zawiodą.

Znaki graniczne

 

Sąsiedzi mają przede wszystkim obowiązek powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby spowodować przesunięcie, uszkodzenie, zniszczenie znaków granicznych. Jeśli jednak granica stała się wskutek takich działań niejasna, może nastąpić tzw. wznowienie znaków granicznych. Muszą jednak istnieć dokumenty pozwalające na ustalenie pierwotnego położenia tych znaków. Wówczas na wniosek właściciela czy właścicieli geodeta ustawia znaki graniczne tam, gdzie powinny się znajdować.

Jeśli jednak między sąsiadami wyniknie spór co do pierwotnego położenia znaków i nie dojdzie do porozumienia, każdy z nich może zwrócić się o jego rozstrzygnięcie do sądu cywilnego. Koszty rozgraniczenia oraz koszty utrzymania stałych znaków granicznych właściciele gruntów sąsiednich ponoszą po połowie (art. 152 kodeksu cywilnego).

 

O rozgraniczenie do wójta

 

Każdy z właścicieli może się zwrócić z wnioskiem o przeprowadzenie rozgraniczenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przebieg granicy ustala wówczas geodeta upoważniony przez tegoż wójta (lub odpowiednio – burmistrza czy prezydenta). Geodeta bierze pod uwagę znaki, ślady graniczne, mapy, dokumenty geodezyjne i inne dokumenty. Jeśli brakuje takich danych, są one niewystarczające albo sprzeczne – ale sąsiedzi są zgodni – geodeta ustali granicę na podstawie ich zgodnego oświadczenia. Wystarczy też oświadczenie jednego z nich, jeśli drugi przeciwko temu nie oponuje.

Gdy między sąsiadami nie ma zgody, spór co do granicy może się zakończyć zawarciem ugody przed geodetą. Ma ona moc ugody sądowej. Jeżeli do ugody nie doszło, ale granicę geodeta ustalił na podstawie dokumentów lub zgodnego oświadczenia sąsiadów, wójt wyda decyzję o rozgraniczeniu. Jednakże właściciel czy właściciele mogą się nie zgodzić z tak ustalonym przebiegiem granicy. Mają wówczas prawo żądać, w ciągu 14 dni od doręczenia im takiej decyzji, przekazania sprawy do sądu.

Może być tak, że sąsiedzi nie chcą zawarcia ugody, a jednocześnie w ocenie geodety nie ma dostatecznych podstaw do wydania przez wójta decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu. Geodeta musi wtedy tymczasowo zaznaczyć punkty graniczne wedle ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów, wskazań samych zainteresowanych, sporządzić szkic graniczny i opinię. Wszystkie te dokumenty przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a ten z kolei przekazuje sprawę automatycznie do sądu.

 

Decyduje prawo własności

 

Jeśli sprawa znajdzie się w sądzie, istotne będzie dla niego przede wszystkim prawo własności. To ono decyduje o przebiegu granic. Sąd uwzględnia w takich sprawach przede wszystkim dokumenty, tj. akty notarialne, wypisy i odpisy orzeczeń sądowych, dane z ksiąg wieczystych, z ewidencji gruntów i budynków, mapy, plany, szkice, wykazy zmian gruntowych. Może też korzystać z zeznań świadków, oględzin w terenie, opinii biegłych itd.

Co ważne, sąd musi uwzględniać skutki zasiedzenia. Jeśli więc sąsiad odpowiednio długo zajmował kawałek nie swojego gruntu, stanie się jego właścicielem. Terminy zasiedzenia wynoszą teraz 20 lat, jeśli aktualny posiadacz albo jego poprzednik wszedł w posiadanie nieruchomości czy jej części w dobrej wierze, a 30 lat – gdy wszedł w posiadanie w złej wierze (tj. przejmując tę nieruchomość, wiedział, że prawo własności mu nie przysługuje). Do okresu posiadania aktualnego posiadacza zalicza się okres posiadania jego poprzednika, np. osoby, od której kupił nieruchomość na podstawie nieformalnej umowy (bez notariusza). Jeśli doszło do zasiedzenia, granica ustalona przez sąd będzie odbiegać od tego, co wynika z dokumentów.

 

Spokojny stan posiadania

 

Dopiero gdy nie jest możliwe ustalenie granic w zgodzie z prawem własności, sąd ustala je według ostatniego spokojnego stanu posiadania (art. 155 kodeksu cywilnego). Chodzi o stan charakteryzujący się znaczną stabilnością, a nie np. tylko z ostatniego roku.

Jeśli ustalenie stanu spokojnego posiadania nie jest możliwe, a nie doszło do ugody między sąsiadami, sąd ustala granice w sposób arbitralny „z uwzględnieniem wszelkich okoliczności”. Uwzględnia np. fakt, że wskutek przekroczenia granicy część budynku znalazła się na gruncie sąsiada.

Może się też zdarzyć, że przy rozgraniczeniu interes jednego z sąsiadów został uwzględniony w stopniu większym niż drugiego. Dlatego też sąd może w takiej sytuacji przyznać jednemu z właścicieli od drugiego odpowiednią dopłatę pieniężną.

Ustalone granice nieruchomości, także na mocy postanowienia sądu, są oznaczane przez uprawnionych geodetów znakami granicznymi. Ostateczne decyzje o rozgraniczeniu, a także postanowienia sądów, są z urzędu automatycznie przesyłane do wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i do starostów – w celu ujawnienia przebiegu granicy w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

 

Obaj sąsiedzi muszą dbać o płot

 

Nawet jeśli tylko my poniesiemy koszty budowy płotu czy innego ogrodzenia, prawo do korzystania z niego ma także sąsiad. Tak wynika z art. 154 kodeksu cywilnego, w którym stwierdza się, że mury, płoty, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących ze sobą służą do wspólnego użytku sąsiadów. Zatem nie tylko właścicieli gruntu, ale także domowników, dzierżawców, użytkowników. To samo dotyczy drzew i krzewów znajdujących się na samej granicy. Z ich owoców mogą korzystać wspólnie.

W myśl wskazanego przepisu sąsiedzi korzystający z owych urządzeń obowiązani są do ponoszenia wspólnych kosztów ich utrzymania. Tak więc np. koszty napraw czy malowania płotu powinni ponosić po połowie. Jeżeli jeden z sąsiadów uchyla się od tej powinności, drugi może nawet wystąpić przeciwko niemu do sądu.

Jednakże dla właścicieli parceli ważniejsza jest kwestia partycypacji w kosztach budowy ogrodzeń, bo w grę wchodzą tu często niebagatelne kwoty. Niestety, żadne przepisy nie ustanawiają obowiązku wspólnego ponoszenia kosztów budowy ogrodzeń i nie nakładają w tej mierze na sąsiadów żadnych obowiązków. Wśród prawników nie ma zgody, czy można na drodze sądowej zmusić sąsiada, który nie jest zainteresowany ogrodzeniem nieruchomości, do ponoszenia ciężaru takiego przedsięwzięcia. Nie wypowiedział się jednoznacznie w tej kwestii także Sąd Najwyższy (por. uchwała SN z 24 stycznia 2002 r., III CZP 75/01). Istnieje jednak powszechnie akceptowany dobry obyczaj uczestniczenia w kosztach budowy płotów, murków itp. urządzeń rozgraniczających działki podjętej czy zainicjowanej przez sąsiada, a nie tylko w ich utrzymaniu.

 

Bez stwarzania zagrożenia

 

Ogrodzenie nie powinno przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co istotne, nie ma też pełnej dowolności, gdy chodzi o sposób grodzenia posiadłości.

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8 m drutu kolczastego, tłuczonego szkła i innych ostro zakończonych elementów.

Bramy i furtki nie mogą mieć progów utrudniających wjazd osób na wózkach inwalidzkich. Szerokość bramy powinna wynosić minimum 2,4 m, a szerokość furtki – 90 cm. Odrębnie unormowano kwestię drogi przeciwpożarowej. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Mogą więc być przesuwane albo otwierać się tylko do wewnątrz.

 

Czasem potrzebne zgłoszenie

 

Na budowę ogrodzeń pozwolenie nie jest wymagane. Jednakże trzeba zgłosić w urzędzie zamiar budowy ogrodzeń przylegających do dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych. Zgłoszenia wymaga także budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 metra. W zgłoszeniu adresowanym do gminy, na terenie której znajduje się grodzona posesja, trzeba określić, jakie ogrodzenie ma być wykonane, w jaki sposób i kiedy rozpoczną się roboty. Trzeba też złożyć oświadczenie, że przysługuje nam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (takie prawo daje np. prawo własności, użytkowanie wieczyste, a także zgoda właściciela nieruchomości, jeśli ktoś buduje się na cudzym gruncie – np. rodziców). Składa się je na oficjalnym formularzu, który można otrzymać w gminie. W miarę potrzeby warto też dołączyć do zgłoszenia odpowiednie szkice lub rysunki. Zgłoszenie musi być dokonane na 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robot. Milczenie adresata zgłoszenia oznacza aprobatę.

Sprzeciw gminy jest możliwy, ale musi on mieć podstawę w przepisach.

 

Gdzie szukać przepisów

 

- ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)

- rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)

 

 

Zdaniem Sądu Najwyższego

 

 

 • Podział nieruchomości na odrębne przedmioty własności może nastąpić m.in. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W takim wypadku, jeżeli dochodzi do podziału nieruchomości, powstają nowe odrębne nieruchomości, choćby ich granice nie były skonkretyzowane. Właśnie wtedy właściciele tych nieruchomości mają obowiązek współdziałania przy ich rozgraniczeniu. Jeżeli jeden z nich uchyla się od obowiązku współdziałania przy dobrowolnym rozgraniczeniu, drugi może na podstawie art. 153 kodeksu cywilnego wystąpić do sądu o ustalenie granicy (III CRN 194/68).

   

   

 • O zakresie rozgraniczenia rozstrzyga cel określony przez konkretne potrzeby. Oznacza to, że rozgraniczenie wszystkich granic określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami dokonywane jest na podstawie art. 29 ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego jednie w miarę potrzeby. Potrzeba ta powstaje wtedy, gdy ze wszystkimi właścicielami nieruchomości sąsiednich powstał spór co do prawidłowości przebiegu poszczególnych granic albo gdy nie zostały wytyczone i utrwalone granice nowo utworzonej nieruchomości (II CKN 309/97).

   

   

 • Przedmiotem żądania rozgraniczenia są granice w terenie, tj. na gruncie, a nie na mapie. Mapa zaś – z natury rzeczy – jest tylko wtórnym wyrazem granic na gruncie. Ponadto w sprawie o rozgraniczenie chodzi nie o same granice na gruncie, lecz o to, do jakiej granicy na gruncie sięga prawo własności nieruchomości sąsiadujących (II CRN 272/77).

   

   

 • „Stanem spokojnego posiadania” jest posiadanie, które trwa tak długo, że pozbawienie posiadacza przyległego pasa gruntu przez ustalenie granicy „z uwzględnieniem wszystkich okoliczności” nie dawałoby się pogodzić z zasadami współżycia społecznego. Jeśli także spokojnego stanu posiadania nie można byłoby stwierdzić, a postępowanie nie doprowadziłoby do ugody, dopuszczalne jest ustalenie przez sąd granicy „z uwzględnieniem wszystkich okoliczności” (III CRN 81/74).

   

   

 • Przez „stan prawny” nieruchomości rozumie się też zasiedzenie przygranicznych pasów ziemi (II CR 424/66).

   

   

 • Rozgraniczenie może być przedmiotem ugody sądowej co do przebiegu linii granicznej. Celem takiej ugody jest ustalenie granic ze skutkami w zakresie stanu własności (III CRN 91/74).

   

   

 

Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,92143487930298 sekund.