VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 24 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 57 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Nieruchomości: Kto wnosi podatek i w jaki sposób Autor : Jan
Nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacimy nie tylko od nieruchomości, które są naszą własnością czy współwłasnością.

Obowiązek ten ciąży też na nas m.in. w razie wynajęcia nieruchomości będącej własnością gminy czy Skarbu Państwa.

Danina ta odnosi się zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, np. spółek z o.o., fundacji, jak i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, jak np. spółka cywilna czy jawna.

Posiadacz działki też musi płacić

 

Jeśli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste, daninę tę płaci użytkownik wieczysty. Zapłacić trzeba także wtedy, gdy jesteś tzw. posiadaczem samoistnym, tj. nie masz uregulowanych spraw własnościowych, ale korzystasz z gruntu czy budynku tak, jakby przysługiwało ci prawo własności. Posiadaczem samoistnym będzie np. ktoś, kto nabył dom, plac na podstawie nieformalnej umowy kupna, lub osoba, której dom i działka przypadły w wyniku nieformalnego działu spadku (bez zachowania formy notarialnej).

Podatek ten płacą w praktyce także m.in. najemcy i dzierżawcy lub zarządzający nieruchomościami i obiektami budowlanymi, jeżeli obiekty te i nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub Agencji Nieruchomości Rolnych.

Jeśli jednak jako prywatny właściciel wydzierżawiłeś np. pawilon handlowy czy oddałeś w najem mieszkanie będące własnością hipoteczną, obowiązek zapłaty podatku obciąża nadal ciebie, a nie dzierżawcę czy najemcę. Podatek ten płacą również właściciele mieszkań stanowiących odrębne nieruchomości (tzw. hipotecznych), z tym że od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w tej współwłasności.

 

Zróżnicowane zasady płacenia

 

Sposób płacenia podatku został unormowany odmiennie w stosunku do osób fizycznych, a odmiennie w stosunku do spółek niemających osobowości prawnej (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych.

Jeśli kupiłeś nieruchomość lub wybudowałeś budynek, musisz złożyć informację o nieruchomości czy budynku na formularzu, który otrzymasz w gminie (ze wskazaniem powierzchni gruntów i budynków i innymi informacjami niezbędnymi do wymiaru i poboru tego podatku). Formularze obowiązujące w poszczególnych gminach ustalają rady tych gmin.

Masz też obowiązek informowania gminy o zmianach, które wpływają na wysokość tego podatku (np. o rozbudowie domu i zwiększeniu jego powierzchni), i to w ciągu 14 dni od wystąpienia tych zmian. Formalności tych dopełnisz w tym urzędzie gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość.

Wójt (burmistrz, prezydent) wydaje decyzję ustalającą wysokość tej daniny. Takie decyzje sporządzane są na urzędowych drukach. Powinny być doręczane najpóźniej do 1 marca. Podatek jest płatny w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada każdego roku. Oczywiście można zapłacić od razu za cały rok.

Gmina może zarządzić pobór tego podatku w drodze inkasa, tzn. przez specjalnych inkasentów, którzy będą go pobierać tak jak np. pracownicy elektrowni — opłatę za zużycie energii elektrycznej. Jeśli z racji posiadania kilku nieruchomości położonych na terenie tej samej gminy jesteś podatnikiem podatku od nieruchomości i podatku rolnego albo leśnego lub wszystkich tych trzech danin, otrzymasz jedną decyzję obejmującą wszystkie te podatki.

Te zasady odnoszą się do osób fizycznych niezależnie od tego, czy chodzi o nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkaniowe, czy w działalności gospodarczej, czy też „pozostałe”.

Natomiast np. spółki z o. o. i akcyjne, fundacje, spółki cywilne, jawne muszą składać w urzędzie gminy coroczne deklaracje na podatek na stosownym druku — w terminie do 15 stycznia każdego roku. W razie zmian mających wpływ na wysokość tej daniny odpowiednio korygować te deklaracje w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Wpłacają podatek na rachunek budżetu gminy co miesiąc w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

 

Zasadniczo obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia następującego po tym miesiącu, w którym powstały przesłanki uzasadniające jego płacenie (kupno nieruchomości, uzyskanie samoistnego posiadania, zawarcie umowy dzierżawy z gminą, Skarbem Państwa, nabycie prawa użytkowania wieczystego). Jeżeli więc np. kupiłeś nieruchomość z domem jednorodzinnym w styczniu 2008 r., masz obowiązek płacenia tej daniny od 1 lutego 2008 r.

Gdy jednak chodzi o dom budowany czy wznoszoną budowlę, podatek płaci się dopiero od 1 stycznia roku następującego po dacie, w której budowa została zakończona albo kiedy rozpocząłeś użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

Jeśli nieruchomość sprzedasz, podarujesz, rozwiążesz umowę dzierżawy z gminą, obowiązek płacenia tej daniny przestaje ciążyć na tobie z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym miało miejsce to zdarzenie. Jeżeli obowiązek uiszczania tej daniny powstał albo ustał w trakcie roku podatkowego, podatek płaci się proporcjonalnie tylko za część roku.

 

Odpowiedzialność solidarna

 

Jeśli jesteś współwłaścicielem czy współużytkownikiem wieczystym, odpowiadasz za podatek solidarnie z pozostałymi współwłaścicielami czy współużytkownikami. Solidarna odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych oznacza, że z punktu widzenia organu podatkowego jest bez znaczenia, który ze współposiadaczy zapłaci podatek. Może on żądać go w całości od każdego ze współwłaścicieli lub jednego z nich dowolnie wybranego. Jeśli zapłaci jeden, wszyscy będą wobec gminnego fiskusa zwolnieni z tego obowiązku. Kwestia sposobu rozliczeń z tego tytułu między nimi jest dla odpowiedzialności za podatek bez znaczenia. Natomiast wedle kodeksu cywilnego tego rodzaju wydatki obciążają współwłaścicieli stosownie do ich udziału we współwłasności.

Można skorzystać ze zwolnienia

Przepisy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzają liczne zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Poza tym obciążeni tą daniną mogą się ubiegać o indywidualne ulgi – odroczenie terminu płatności podatku i rozłożenie go na raty, o umorzenie zaległości podatkowych albo tylko odsetek od nich. Zwolnienia obowiązują powszechnie, z mocy samego prawa, bez potrzeby ubiegania się o nie. O przyznanie ulgi trzeba natomiast wystąpić do gminy.

Z licznych zwolnień korzystają rolnicy i leśnicy. Zwolnienie obejmuje daninę od budynków gospodarczych i ich części:

- służących działalności leśnej lub rybackiej,

- położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej,

- zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.Od budynków mieszkalnych i innych płacą zatem podatek od nieruchomości również oni. Okresowym zwolnieniem od tej daniny objęte są budynki i budowle nowo wybudowane lub zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Rada gminy może wprowadzać jeszcze inne zwolnienia z podatku od nieruchomości niż zapisane wprost w przepisach. Gminy mogą zwolnić pewne rodzaje gruntów, budynków, budowli, a nie osób (fizycznych, prawnych) czy jednostek organizacyjnych.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma natomiast jako organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości możliwość przyznawania ulg indywidualnych według reguł ordynacji podatkowej. W praktyce jednak uzyskanie takiej ulgi, np. w postaci umorzenia zaległości (niezapłaconego w terminie podatku) czy choćby karnych odsetek za zwłokę, nie jest jednak łatwe.

 

Altany i ogródki działkowe bez obciążenia

 

Z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki położone na terenie rodzinnych (pracowniczych) ogrodów działkowych, jeśli nie przekraczają norm ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych. Chodzi o altany i obiekty na działkach pracowniczych o pow. zabudowy do 25 mkw. w granicach miast i 35 mkw. poza ich granicami oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich (ich wzniesienie nie wymaga pozwolenia na budowę).

Podatek ten obciąża usytuowane na terenie pracowniczych ogrodów działkowych większe obiekty budowlane będące budynkami w rozumieniu prawa budowlanego. Jednakże również od altan czy budynków gospodarczych mieszczących się w tej normie podatek ten się należy, jeśli zajęte zostały na prowadzenie działalności gospodarczej.

Polski Związek Działkowców został zwolniony z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych z podatków rolnego i leśnego.

 

Problemy z domami letniskowymi

 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wyodrębnia takiej kategorii budynków, jak letniskowe i rekreacyjne. Jest to powodem ciągłych wątpliwości co do stawek, jakimi powinny być one opodatkowane.

W rachubę wchodzą w stosunku do nich dwie różne stawki podatku od nieruchomości: od budynków mieszkalnych oraz od tzw. pozostałych. Rzecz w tym, że te pierwsze są znacznie niższe od drugich.

Do kwestii tej odniosło się Ministerstwo Finansów w dwóch pismach: z 11 marca 2005 r. (LK-833/PP/O5/ST-52) i z 28 marca 2006 r. (LK-833/46/KM/ 06/195). Według ministerstwa podstawą przy ustalaniu, czy budynek jest mieszkalny, czy należy do kategorii „pozostałe budynki”, musi być przede wszystkim dokumentacja budowlana, tj. ewidencja gruntów i budynków, bądź, w razie jej braku, inne dokumenty urzędowe. Jeśli wedle ewidencji jest to budynek mieszkalny, obowiązuje stawka przewidziana dla tych budynków, jeśli inny – stawka dla „pozostałych budynków”.

Organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonania samodzielnego klasyfikowania funkcji budynku i powinien oprzeć swoje ustalenia na zapisach w ewidencji gruntów i budynków.

Jeśli ewidencja nie jest lub nie była prowadzona, podstawowym kryterium zaliczenia danego budynku do odpowiedniej kategorii jest dokumentacja budowlana, np. pozwolenie na budowę, decyzja o dopuszczeniu budynku do użytkowania itp. Jeśli z dokumentacji tej wynika jednoznacznie kategoria budynku – za taki powinien go uznać organ podatkowy gminy dla celów wymiaru podatku od nieruchomości. Jeśli zaś nie ma ewidencji gruntów i budynków ani dokumentacji budowlanej, organ podatkowy powinien – jak stwierdza się we wspomnianym piśmie ministerstwa – powołać biegłego w celu wydania opinii.

Firmy uiszczają więcej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to budynki i grunty znajdujące się w twoim posiadaniu obciąża podatek od nieruchomości wyliczony według stawek wielokrotnie wyższych niż dotyczące budynków mieszkalnych.

Tak jest także wówczas, gdy nieruchomości nie są z jakichś względów używane w prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, np. wskutek jej zawieszenia. Wtedy nadal trzeba płacić. Inaczej jest tylko wtedy, gdy nieruchomość nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej ze względów technicznych lub jest to budynek mieszkalny albo grunt związany z takim budynkiem.

Przedsiębiorcy ustalający koszty uzyskania przychodów, tj. rozliczający się z dochodów z działalności gospodarczej za pomocą księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych, mają prawo podatek od nieruchomości zaliczać w ciężar kosztów.

Dla zastosowania najwyższych stawek podatkowych zasadnicze znaczenie ma interpretacja dwóch pojęć: „zajęte na działalność gospodarczą”, a także „związane z działalnością gospodarczą”.

To pierwsze odnosi się do budynków mieszkalnych i ich części, a jego wykładnia jest stosunkowo prosta. Tak więc podatek od nieruchomości według najwyższych stawek będzie obciążał je tylko wówczas, gdy są faktycznie wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej, np. gdy w stosunku do części budynku mieszkalnego wyłączona została funkcja mieszkalna.

Pojęcie „zajęte na działalność gospodarczą” jest istotne także dla rozgraniczenia między podatkiem od nieruchomości a podatkami rolnym i leśnym. Ten pierwszy bowiem obciąża grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy, a więc podlegające co do zasady podatkowi rolnemu lub leśnemu, jeśli są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Co natomiast rozumieć przez grunty, budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą? Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy przewiduje, że przez to określenie należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Wyłączone są tylko będące w ich posiadaniu budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami, w tym działki przeznaczone wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe, a także grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki elektrowni wodnych oraz budynki, budowle i grunty znajdujące się w ich posiadaniu, jeśli nie są i nie mogą być wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej ze względów technicznych. Oczywiście podatek od nieruchomości nie wchodzi w rachubę, jeżeli kupiony przez przedsiębiorcę grunt zakwalifikowany jest w ewidencji gruntów i budynków jako rolny lub leśny, chyba że jest na nim faktycznie prowadzona działalność gospodarcza.

Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,90581893920898 sekund.