VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 29 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Nieruchomości: Jak daleko sadzić od płotu, aby nie drażnić sąsiada Autor : Jan
Nieruchomości
Nie ma przepisów określających, w jakiej odległości od ogrodzenia albo od budynku można posadzić krzew, a w jakiej drzewo.

Jedyne przepisy, jakie w tym zakresie obowiązują, dotyczą rodzinnych ogrodów działkowych. Warto się z nimi zapoznać, bo polskie sądy niekiedy posiłkują się regulaminem rodzinnych ogrodów działkowych (w skrócie ROD).Sadzenie drzew i krzewów owocowych precyzuje § 118 tego regulaminu, natomiast sadzenie drzew i krzewów ozdobnych § 119 regulaminu ROD. Przepisy określają minimalne odległości od granicy działki, w jakiej można sadzić drzewa i krzewy, zarówno owocowe, jak i ozdobne.

Zgodnie z § 118 ROD gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone bliżej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny – 3 metry.

Natomiast zgodnie z § 119, mówiącym o drzewach ozdobnych, dopuszcza stosowanie w ogrodach działkowych tylko słabo rosnących odmian drzew i krzewów ozdobnych. Trzeba je sadzić co najmniej 2 metry od granic działki. Możliwe jest sadzenie drzew ozdobnych 1 metr od granicy działki, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

Z kolei silnie rosnące krzewy ozdobne trzeba sadzić w odległości co najmniej 2 metrów, a krzewy słabo rosnące i rozłożyste iglaki co najmniej 1 metr od granic działki. Ponadto w odległości do 2 metrów od granicy działki drzewa i krzewy ozdobne nie powinny osiągać większej wysokości niż 3 metry.

Nie znaczy to, że w przydomowym ogrodzie nie można mieć okazałego drzewa. Lepiej jednak sadzić je dalej od granicy działki, np. w odległości 5 metrów, tak jak drzewa ozdobne. Ponieważ jednak coraz częściej domy powstają na małych działkach, na których nie ma możliwości zachowania przyjętych za właściwe odległości, najlepiej porozumieć się w tej kwestii z sąsiadami. Nie ma też przepisów określających odległość drzew czy krzewów od budynku.

 

Owoce spadające z cudzego drzewa

 

Najczęściej spotykane sąsiedzkie spory dotyczące drzew i krzewów reguluje kodeks cywilny.

Owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki (art. 148 k.c.). Chodzi o zapobieżenie konfliktom sąsiedzkim. Do sporów mogłoby dochodzić wtedy, gdyby właściciel wielokrotnie wchodził na grunt sąsiadów, by zebrać plony. Zgodnie z przepisem sąsiad może bez pytania korzystać z tych owoców, które same spadły na ziemię. Natomiast owoce są własnością właściciela drzewa, dopóki nie opadną — sąsiad nie powinien ich więc zrywać czy strząsać. Z literatury dotyczącej tego przepisu wynika, że chodzi nie tylko o jadalne owoce, ale i o szyszki, kasztany czy żołędzie, a także o kwiaty. Przepisu tego nie stosuje się, gdy sąsiedni grunt jest przeznaczony na użytek publiczny. W takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do konfliktów sąsiedzkich.

 

Nie zawsze można wyciąć korzenie

 

Z kolei art. 149 pozwala właścicielowi gruntu, na którym stoi drzewo, wejść na posesję sąsiada i usunąć zwieszające się z jego drzew gałęzie bądź owoce. Jednak sąsiad może zażądać naprawienia wynikłej z tego powodu szkody. Natomiast zgodnie z art. 150 ten, na którego grunt przechodzą gałęzie czy owoce, ma również prawo je obciąć lub zerwać i zachować dla siebie. Ale zanim to zrobi, ma obowiązek wyznaczyć właścicielowi drzewa odpowiedni termin do ich usunięcia. Przepisy nie mówią natomiast, na czyj koszt ma się to odbyć. Warto się zastanowić, co znaczy odpowiedni termin. Na ogół chodzi o taki, w którym sąsiad zdąży zorganizować cięcie. Ale niektórych roślin nie wolno ciąć przez część roku, gdyż mogą zginąć (dotyczy to choćby śliw). Wówczas termin musi też uwzględniać wiedzę ogrodniczą. Przepis art. 150 pozwala również na wycięcie korzeni z drzewa stojącego na sąsiednim gruncie, i to bez zawiadamiania sąsiada. Nie dość tego, nie daje właścicielowi drzewa prawa do wycięcia korzeni. Trzeba pamiętać, że takie działanie może doprowadzić do śmierci rośliny. Dlatego autorzy niektórych komentarzy twierdzą, że jeżeli przejście korzeni na parcelę sąsiada nie zakłóca korzystania z nieruchomości, a wycięcie korzeni mogłoby doprowadzić do śmierci drzewa, to korzeni jednak wycinać nie wolno.

Źródło : Rzeczpospolita

Zamiataj chodnik przed swoim domem i segreguj wyrzucane śmieci

Rzadko rzeczywistość tak rozmija się z teorią jak przy obowiązujących mieszkańców przepisach o porządku i czystości w gminach. Zwłaszcza tych dotyczących segregacji odpadów

W praktyce często bywa tak, że właściciel posesji nie podpisuje umowy z firmą wywożącą odpady lub nieczystości płynne, tylko wzywa na telefon tę, która akurat może przyjechać w dogodnym terminie. Zamiast płacić za wywóz śmieci, upycha je do pobliskiego publicznego śmietnika albo wywozi do lasu. A o odśnieżeniu chodnika przypomina sobie wtedy, gdy strażnik miejski zagrozi mandatem.

Tymczasem sprawy związane z porządkiem na posesjach są w miarę jasno określone w przepisach o czystości i porządku w gminach, a także niektórych innych aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami (patrz podstawa prawna). Większość gmin ma także własne regulaminy czystości i porządku, z których wynikają dodatkowe obowiązki dla właścicieli posesji; różnią się one w poszczególnych miejscowościach.

Uwaga! Za właścicieli uważa się nie tylko osoby i firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoby, które w inny sposób weszły w ich posiadanie.

Właściciel powinien mieć zawarte umowy na wywóz śmieci i nieczystości płynnych. Umowa musi być podpisana z firmą mającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Ewentualnie może ona zostać zawarta z zakładem komunalnym zajmującym się taką działalnością. Przepisy nie mówią natomiast, na jaki czas ta umowa ma być podpisana. W razie sprawdzenia posesji, np. przez straż miejską, trzeba okazać zarówno umowę, jak i dowód płacenia za takie usługi. Rada gminy może też ustalić inny sposób dokumentowania wykonania tych obowiązków.

 

Bez śmietnika i szamba ani rusz

 

Przede wszystkim zarządca nieruchomości jest obowiązany wyposażyć swoją posesję w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym (ale już nie gruzu z wykonywanych we własnym domu prac remontowych). Przepisy nie określają wprawdzie, że muszą to być pojemniki czy kontenery, ale często takie doprecyzowanie można znaleźć w regulaminach gmin. Urządzenia te powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Czasem gminy zgadzają się na worki foliowe. Niektóre regulaminy gmin określają też, jakiej wielkości mają być pojemniki. Ustalają również minimalną częstotliwość wykonywania usług wywozu odpadów.

Właściciel posesji musi nie tylko mieć urządzenie do zbierania odpadów, ma także obowiązek podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli nie jest to możliwe, nieruchomość musi być wyposażona w szczelne szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Szambo i oczyszczalnia muszą mieć nieprzepuszczalne dno i ściany oraz odpowiednie odpowietrzenie. Przepisy określają też, w jakiej odległości od budynku, granic działek i dróg powinny się znajdować. Na przykład odległość szamba od granicy działki nie powinna być, co do zasady, mniejsza niż 2 metry.

 

Ile płacimy za śmieci

 

Maksymalną stawkę za wywóz śmieci ustala rada gminy, przedsiębiorcy nie mogą określić wyższej, nie ma natomiast przeszkód, by zaproponowali niższą. Gmina może natomiast zróżnicować stawki zależnie od odległości do miejsca unieszkodliwiania odpadów i gęstości zaludnienia. Ponadto stawki za wywóz odpadów zbieranych selektywnie mają być niższe od pobieranych za wywóz odpadów wrzucanych do jednego worka. Po ostatniej fali podwyżek cen wywozu śmieci spowodowanej wzrostem stawek za składowanie odpadów warto sprawdzić, czy zaproponowana przez firmę wywożącą odpady opłata nie jest wyższa od ustalonej przez gminę. Jeżeli gmina przejmie śmieciowe obowiązki od mieszkańców, wówczas to ona ustala ceny ich wywozu. O przyjęciu takiego rozwiązania decydują mieszkańcy w referendum gminnym.

 

Duże gabaryty traktowane inaczej

 

Na ogół właściciele posesji podpisują umowy o wywóz śmieci tylko na odpady komunalne (segregowane lub nie). Problem powstaje, gdy trzeba się pozbyć odpadów wielkogabarytowych czy np. gruzu z budowy. Niekiedy gminy, w trosce o czystość okolicznych lasów i pól, organizują tzw. wystawki, czyli w określonych terminach wystawiają kontenery, do których można wyrzucać nietypowe odpady. Jeżeli termin jest odległy lub gmina tego nie robi, trzeba zamówić odrębnie wywóz takich śmieci. Zgodnie z ustawą o porządku i czystości w gminach powinna je odebrać każda firma zajmująca się wywozem odpadów komunalnych. Ma jednak prawo żądać za to odrębnej opłaty (i zazwyczaj to robi).

 

Selektywna zbiórka

 

Odpady – przynajmniej niektóre – powinny być zbierane selektywnie. Odrębnie trzeba gromadzić baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gminy powinny podawać, gdzie można taki sprzęt oddać. Jednak często się ograniczają do wskazania adresów sklepów zobowiązanych, zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do przyjmowania jednej sztuki sprzętu tego samego rodzaju (czyli telewizor za telewizor czy kuchenka za kuchenkę). Stosunkowo rzadko prowadzone są akcje bezpłatnego oddawania takiego sprzętu. Zbiórki baterii prowadzone są natomiast dość często przez szkoły, urzędy gmin albo sprzedające je sklepy. Zazwyczaj również w aptekach można oddać przeterminowane lekarstwa. Z kolei zużyty akumulator samochodowy należy odwieźć do sklepu po założeniu nowego (płaci się kaucję).

Ponieważ obowiązek selektywnej zbiórki dotyczy również firm wywożących od mieszkańców odpady komunalne, narzucają one właścicielom domów obowiązek segregacji śmieci. Chodzi o:

- makulaturę,

- odpady plastikowe,

- szkło (ewentualnie z podziałem na białe i kolorowe),

- odpady ulegające biodegradacji (czyli nadające się do kompostowania).

O tym, co należy zbierać selektywnie, a co można wrzucać do jednego worka, decydują regulaminy czystości i porządku w gminach, a niekiedy same firmy wywożące odpady.

 

Pamiętaj o chodniku

 

Nie wystarczy zadbać wyłącznie o czystość na swojej działce. Trzeba pamiętać również o chodniku przylegającym do posesji. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników leżących bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy do jej właściciela, chyba że na tym chodniku utworzony jest płatny parking samochodowy. Jest jeszcze jeden wyjątek. Jeżeli na chodniku przed posesją znajduje się przystanek komunikacyjny, to utrzymanie na nim porządku jest obowiązkiem przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

 

Odpowiedzialność za wypadki

 

Właściciel odpowiada za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik. Jeśli np. ktoś poślizgnął się na nieuprzątniętym lodzie i złamał rękę, skręcił nogę, upadł i doznał dotkliwych potłuczeń, może zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa, a także pokrycia innych strat, m.in. utraconych zarobków.

 

Strażnik sprawdzi

 

Służby gminne mają prawo sprawdzić, czy właściciel nieruchomości zawarł umowę z firmą wywozową i czy ma opłacone rachunki. Jeżeli nie, można podejrzewać, że właściciel posesji pozbywa się odpadów w nieprawidłowy sposób.

Wobec takich osób zostaje wszczęte postępowanie administracyjne. Na jego podstawie wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję, w której właściciel zostanie zobowiązany do uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Decyzja określi też wysokość opłat, terminy ich uiszczania oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Za nieprawidłowości związane ze zbieraniem odpadów, nieczystości płynnych czy nieutrzymywaniem chodników we właściwym stanie właścicielowi grozi też kara grzywny. Taka sama kara możliwa jest za nieprzestrzeganie regulacji zawartych w regulaminie gminnym.

 

Obowiązki regulaminowe

 

Gminy mają też prawo nałożyć na właścicieli inne obowiązki dotyczące czystości i porządku. Mogą one dotyczyć zwierząt domowych i gospodarskich, utrzymania posesji czy chociażby palenia ognisk.

Przykład

W Poznaniu właściciele nieruchomości muszą selektywnie zbierać odpady powstałe przy pielęgnacji zieleni i przekazywać je firmom śmieciowym. Wyjątek stanowią ci, którzy kompostują odpady w sposób nieuciążliwy dla otoczenia.

W niektórych gminach są dodatkowe obostrzenia przy sprzątaniu chodników. W Chojnicach nie wolno śniegu czy błota zgarniać na jezdnię. Wiele gmin nakazuje usunąć z nieruchomości wraki pojazdów mechanicznych. Także mycie aut może się odbywać na prywatnych posesjach tylko w taki sposób, żeby zanieczyszczenia nie trafiały bezpośrednio do kanalizacji deszczowej wód otwartych lub ziemi. W niektórych gminach, np. w Raszynie, przepisy są bardzo szczegółowe: mieszkańcy mają obowiązek umyć zużyte opakowania szklane, żeby nie pozostawały na nich resztki zawartości, poza tym do pojemników na szkło nie mogą wrzucać porcelany ani potłuczonych szyb okiennych lub z pojazdów. Do segregowanego papieru i tektury nie powinni natomiast wrzucać kalki technicznej, prospektów i foliowanych katalogów. Są też miejscowości, które nakazują oznakowanie tabliczką bramy lub furtki tych posesji, w których są zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Wiele kłopotów może też przysporzyć zapalenie na posesji ogniska. Właścicielom radzimy najpierw sprawdzić, czy w ich gminie jest to dozwolone oraz w jakich godzinach i w jakich miesiącach.

 

Nie tylko wywóz odpadów

 

Przypominamy najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów o porządku i czystości w gminach.

Właściciele nieruchomości muszą:

- wyposażyć nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywać je w odpowiednim stanie,

- przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, gdy nie jest to możliwe, zbudować zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe albo przydomową oczyszczalnię ścieków,

- zbierać powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zgodnie z wymaganiami regulaminu gminy,

- przekazywać odpady i nieczystości płynne firmom z odpowiednimi zezwoleniami,

- uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia (np. opadłe liście) z chodników wzdłuż nieruchomości,

- wykonywać inne obowiązki określone w regulaminie gminy.

 

 

Gdzie szukać przepisów

 

- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)

- ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1495 ze zm.)

- ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.)

- rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)

 

 

Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,87479019165039 sekund.