VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 32 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Dotyczy kontrolowanego przedsiębiorcy Autor : God
Ciekawe tematy - Nie tylko BHP

Do drzwi przedsiębiorcy może zapukać nie tylko inspektor pracy czy kontroli skarbowej. Czasem będzie to policjant, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli będzie to uzasadnione np. toczącym się śledztwem. Do czego mają prawo, a czego nie wolno im robić? Jak się zachować w czasie kontroli przedsiębiorstwa? Jakie prawa przysługują kontrolowanemu? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi przygotował dla DOBREJ FIRMY Business Centre Club


Jakie dokumenty muszą być okazane kontrolowanemu przedsiębiorcy?


Co do zasady czynności kontrolne mogą być wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy. Upoważnienia te mogą wynikać z różnych przepisów. Przykładowo, zgodnie z art. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 września 2006 roku w sprawie upoważnienia do wykonania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 2006, nr 169, poz. 1203) upoważnienie takie musi wydać, określając szczegółowy zakres kontroli, szef CBA lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu. W przypadku zaś kontroli dokonywanej przez funkcjonariusza policji upoważnienie do przeprowadzenia kontroli będzie wydawane przez różne organy w zależności od przedmiotu kontroli.


Przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona (np. zatrudniony sprzedawca czy nawet ochroniarz) ma prawo domagać się zarówno okazania legitymacji, jak i wręczenia mu upoważnienia. Upoważnienie powinno być wręczone przed rozpoczęciem kontroli, jeżeli jest ona podejmowana bez uprzedzenia. Przedsiębiorca ma prawo dokładnie zapoznać się z okazaną legitymacją i sprawdzić jej ważność. W razie jakichkolwiek wątpliwości powinien skontaktować się z organem przeprowadzającym kontrolę w celu sprawdzenia, czy dana osoba ma rzeczywiście prawo do dokonywania takich czynności w jego firmie. Warto pamiętać, że z wyjątkiem ekstremalnych sytuacji, takich jak np. zagrożenie międzynarodowym terroryzmem, przedsiębiorca ma prawo być obecny podczas całej kontroli. Jeżeli kontrolujący odmawia okazania legitymacji, przedsiębiorca ma pełne prawo nie wpuścić go na teren swojego przedsiębiorstwa. Gdy kontrolujący przedstawi swoją legitymację, pouczy o prawach i obowiązkach, przedsiębiorca powinien to pokwitować własnoręcznym podpisem.


Co musi zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli?


Osoba kontrolowana powinna sprawdzić, czy przedstawione jej upoważnienie do wykonywania kontroli zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 79 ust. 4 ustawy z 2 lipca 2007 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym upoważnienie takie powinno co najmniej zawierać:


> wskazanie podstawy prawnej,


> oznaczenie organu kontroli,


> datę i miejsce wystawienia,


> imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej,


> firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą,


> określenie zakresu przedmiotowego kontroli,


> wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,


> podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,


> pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.


Jakie prawa przysługują sprawdzanej firmie?


Prawa przysługujące kontrolowanemu przedsiębiorcy różnią w zależności od organu upoważnionego do przeprowadzenia kontroli. Co do zasady kontrolowany przedsiębiorca powinien uczestniczyć w kontroli. Może też upoważnić do tego inną osobę – musi to wówczas uczynić na piśmie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach kontrola może zostać przeprowadzona pod nieobecność przedsiębiorcy albo upoważnionej przez niego osoby (np. gdy osoba przeprowadzająca kontrolę podejrzewa usiłowanie ukrycia lub zniszczenia dokumentów). Przedsiębiorca może żądać wyszczególnienia w protokole kontroli czynności, które zostały podjęte pod jego nieobecność, a także pod nieobecność wskazanej przez niego osoby.


W trakcie kontroli przedsiębiorca albo osoba upoważniona mają prawo składać na bieżąco wyjaśnienia oraz brać udział w przeprowadzeniu dowodów z zeznań świadków lub oględzin. Kontrolujący powinien poinformować, kiedy i gdzie taki dowód będzie przeprowadzony.


Warto pamiętać, że organy kontrolne nie mogą jednocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli. Łączny czas kontroli w roku nie powinien przekraczać czterech tygodni w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ośmiu tygodni u pozostałych przedsiębiorców. Naturalnie może się pojawić konieczność przedłużenia kontroli, ale wtedy przedsiębiorca powinien otrzymać jego uzasadnienie na piśmie (wyjątkiem są takie sytuacje, jak np. kontrola uzasadniona zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego). Niekiedy kontrola może trwać dłużej – np. kontrola operacyjna policji może być prowadzona przez trzy miesiące i, w razie potrzeby, przedłużona o kolejne trzy miesiące. Kiedy inspektor przekracza swoje uprawnienia (np. żąda przedstawienia dokumentów niemających związku z przedmiotem kontroli, wykracza poza zakres kontroli itp.), przedsiębiorca może złożyć na niego skargę do organu, który zlecił kontrolę, wymieniając szczegółowo w piśmie zastrzeżenia co do jego działań oraz okoliczności, w jakich określone działania miały miejsce. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca może nawet żądać wyłączenia osoby kontrolującej od podejmowanych czynności. Wówczas na miejsce odwołanego kontrolera zostanie powołana inna osoba.


Kiedy można odmówić odpowiedzi na pytania?


O tym, na jakie pytania można odmówić odpowiedzi, decyduje rodzaj dokonywanej kontroli oraz to, kto ją przeprowadza. Przykładowo, zgodnie z art. 41 ustawy o CBA pracownicy jednostki kontrolowanej mają prawo uchylić się od odpowiedzi, jeśli ich wyjaśnienia dotyczą: tajemnicy ustawowo chronionej albo faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego bliskich (małżonka albo osobę pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli). Prawo odmowy udzielenia wyjaśnień trwa mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.


W postępowaniu karnym podejrzany lub oskarżony ma prawo odmowy składania wyjaśnień oraz odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania bez podania przyczyny (art. 175 kodeksu postępowania karnego). Taka postawa podejrzanego lub oskarżonego nie będzie miała dla niego żadnych ujemnych skutków procesowych, o czym powinien zostać pouczony. Trzeba jednak pamiętać, że złożenie wyjaśnień może się przyczynić nie tylko do dokonania ustaleń korzystnych dla osoby kontrolowanej, ale także do szybszego zakończenia postępowania karnego.


Jakie dokumenty kontroler musi zostawić przedsiębiorcy?


Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli, upoważnienia oraz protokoły kontroli. Muszą one być okazywane na każdorazowe żądanie organu kontroli. Każda kontrola powinna więc być szczegółowo dokumentowana, a kontroler ma obowiązek zostawić kontrolowanemu egzemplarz upoważnienia i protokołu przeprowadzonej kontroli.


Dotyczy to również przeszukania i zatrzymania rzeczy w ramach toczącego się postępowania karnego. Zgodnie z art. 143 § 1 pkt 6 k.p.k. przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych wymaga spisania protokołu. Chociaż w k.p.k. nie ma przepisu, który expressis verbis nakładałby na zatrzymanego bezwzględny obowiązek podpisania protokołu zarówno z zatrzymania, jak i przeszukania, należy mieć na uwadze te przepisy k.p.k., które dotyczą protokołów (rozdział 16). Z wyjątkiem protokołu rozprawy lub posiedzenia protokół podpisują osoby biorące udział w czynności. Przed podpisaniem należy go odczytać i uczynić o tym wzmiankę. Osoba uczestnicząca w czynności może zaś, podpisując protokół, zgłosić jednocześnie zarzuty co do jego treści; zarzuty te należy wciągnąć do protokołu wraz z oświadczeniem osoby wykonującej czynność protokołowaną.


Na jakiej podstawie dokonywana jest rewizja osobista?


W polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie „rewizja” ani pojęcie „rewizja osobista”, jedynie „kontrola osobista”. Podstawą prawną jej przeprowadzenia jest art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o policji (DzU 2002 r., nr 7, poz. 58 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (DzU 2005 r., nr 141, poz. 1186). Funkcjonariusz policji ma prawo przeprowadzić kontrolę osobistą, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary. Podobnie jak przy przeszukaniu osoba, która ma być poddana kontroli osobistej, może żądać obecności przy tej czynności osoby wskazanej przez siebie (np. małżonka) oraz osoby przybranej przez prowadzącego czynności, jeżeli obecność tych osób nie utrudni lub nie uniemożliwi kontroli. Kontroli osobistej powinna w miarę możliwości dokonywać osoba tej samej płci w pomieszczeniu niedostępnym na czas kontroli dla osób postronnych.


W art. 219 § 2 k.p.k. została też przewidziana możliwość przeszukania osoby. Pod tym pojęciem należy także rozumieć przeszukanie jej odzieży oraz podręcznych przedmiotów. Od kontroli osobistej przeszukanie różni się tym, że ma ono charakter czynności procesowych. Oznacza to, że czynności te są przeprowadzane w ramach toczącego się postępowania karnego. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem można przeszukać osobę w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukanie osoby może nastąpić również w związku z zatrzymaniem i wówczas jego celem jest sprawdzenie, czy osoba zatrzymywana ma broń lub inne niebezpieczne przedmioty oraz rzeczy mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo stanowić dowody rzeczowe lub podlegać przepadkowi. Osobę, która ma być poddana przeszukaniu, należy zawiadomić o celu przeszukania i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów.


Kiedy mogą zostać przeszukane pomieszczenia?


Zgodnie z art. 219 § 1 k.p.k. w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. Przeszukania, zgodnie z art. 220 § 1 k.p.k., może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ.


Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone (art. 220 § 2 k.p.k.). Postanowienie takie nie zawsze jest jednak konieczne – w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania (art. 220 § 3 zd. 1 k.p.k.). Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie siedmiu dni od daty czynności, jeżeli zgłosiła do protokołu takie żądanie. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć (art. 220 § 3 zd. 2 i 3 k.p.k.).


Czy do zatrzymania niezbędne jest postawienie zarzutów?


Trzeba odróżnić zatrzymanie prewencyjne dokonywane przez policję na podstawie art. 15 § 1 pkt 3 ustawy o policji od zatrzymania właściwego regulowanego przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Według k.p.k. zatrzymanie jest środkiem przymusu. W żadnym z powyżej wymienionych wypadków do zatrzymania nie jest wymagane przedstawienie zarzutów. Zgodnie bowiem z art. 244 § 1 k.p.k. policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną (a nie podejrzanego), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie (np. anonimowy telefon), że popełniła ona przestępstwo (w tym przestępstwo skarbowe), a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.


Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach oraz wysłuchać go.


Pełny tekst poradnika można znaleźć na stronie internetowej: www.bcc.org.pl.


Business Centre Club dziękuje Kancelarii Chałas i Wspólnicy za pomoc przy realizacji poradnika


Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0676419734955 sekund.