VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 35 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Przedsiębiorco rozlicz się z opłat środowiskowych 28/06/2007 Autor : God
Ochrona Środowiska Do 31 lipca przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z tzw. opłat środowiskowych za pierwsze półrocze 2007 r. W tym samym czasie mają też obowiązek przesłać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania na odpowiednich formularzach.
Przedsiębiorco rozlicz się z opłat środowiskowych!

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy rozliczają się z:


  - wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, - wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, - poboru wód, - składowania odpadów.


  Zgodnie z art. 3 pkt 20 prawa ochrony środowiska za korzystanie ze środowiska płacą:


  - przedsiębiorcy w rozumieniuustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, Opłaty ponoszą także: - prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, - osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, - inne osoby fizyczne korzystające ze środowiska; ale tylko wtedy, gdy korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.


  Jeżeli chodzi o odpady, to obowiązek ponoszenia opłat ma zazwyczaj zarządzający składowiskiem odpadów, a nie przedsiębiorca, który je wytwarza.


  Opłatę za korzystanie ze środowiska, tak jak podatki, można obliczyć samemu lub zatrudnić do tego odpowiednią firmę. Skomplikowane jest zwłaszcza wyliczenie opłaty za korzystanie z dużych bądź nietypowych instalacji emitujących różne rodzaje gazów i pyłów. Żeby tego dokonać, trzeba znać procesy technologiczne, w których powstają poszczególne zanieczyszczenia, a także ilości emitowanych substancji. W takim wypadku potrzebna jest pomoc specjalisty.


  Łatwiej natomiast obliczyć środowiskowe koszty użytkowania samochodów czy małych pieców. Dla nich są stawki łączne (ryczałtowe).


  Za korzystanie ze środowiska trzeba zapłacić tylko wtedy, gdy wyliczona opłata przekracza 400 zł za półrocze. Nawet jeżeli firma nie musi płacić, nie zwalnia jej to z obowiązku składania wykazów dotyczących korzystania ze środowiska i prowadzenia ewidencji, na podstawie której ustala się dane zamieszczane w wykazach.


  Zazwyczaj opłatę wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Jeżeli przedsiębiorca ma pojazdy, to opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wnosi na rachunek urzędu zgodnie z miejscem rejestracji firmy. Płaci się nie tylko za spaliny z aut należących do firmy, ale i np. należących do przedsiębiorcy, jeżeli faktury na paliwo były na firmę.


  Natomiast opłaty za gazy i pyły ze źródeł stacjonarnych (np. kotłowni) trzeba uiścić w tych województwach, w których źródła te się znajdują (niekoniecznie tam, gdzie jest siedziba firmy). Taka sama zasada obowiązuje przy opłatach za pobór wód czy odprowadzanie ścieków.


  Oprócz uiszczenia opłaty, przedsiębiorcy muszą pamiętać również o przesłaniu wykazów z danymi. Wypełnione formularze z wyliczoną opłatą trzeba złożyć marszałkowi województwa.


  Ponadto należy je przesłać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, jeśli dotyczą:


  - gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, - ilości i jakości pobranej wody, - ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Natomiast wykazy dotyczące odpadów trzeba przesłać właściwemu wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta.


  Jeśli firma ma swoje zakłady i w nich stacjonarne urządzenia w różnych gminach tego samego województwa, to wprawdzie składa formularz w jednym miejscu, ale odrębnie wykazuje w nim kwoty za korzystanie ze środowiska w poszczególnych gminach. Część pieniędzy z opłat zasila bowiem budżety gmin.


  Przedsiębiorcy wypełniają formularze zgodne z rozporządzeniem o wzorach wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i o sposobie przedstawiania tych informacji i danych. Takie formularze można pobrać ze stron internetowych urzędów marszałkowskich.


  Za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy rozliczają się dwa razy w ciągu roku:


  - do końca lipca za pierwsze półrocze, - do końca stycznia następnego roku za drugie półrocze roku poprzedniego. Odmienny termin rozliczeń obowiązuje tylko hodowców ryb innych niż łososiowate i innych organizmów wodnych. Ci rozliczają się za cykl produkcyjny, czyli swój wykaz składają do końca maja, a opłatę wnoszą do końca czerwca.


  W tym półroczu wielu przedsiębiorców zapłaci więcej niż w poprzednim. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. o opłatach za korzystanie ze środowiska, zostało bowiem zaktualizowane obwieszczeniem ministra środowiska zamieszczonym w Monitorze Polskim. Tak więc do wyliczenia opłat za pierwsze półrocze 2007 r. stosuje się stawki ogłoszone w tym właśnie obwieszczeniu. Jeżeli w obwieszczeniu nie ma jakichś wskaźników czy objaśnień, to stosuje się dotychczasowe, wynikające z rozporządzenia.


  Skończył się stosunkowo dobry czas dla firm, które korzystają ze środowiska bez wymaganego pozwolenia albo przekraczają ustalone limity zanieczyszczeń i z tego powodu muszą płacić opłaty podwyższone.


Zgodnie z art. 292 prawa ochrony środowiska trzeba je płacić za:


   - wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, - pobór wód, - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.


  Do końca grudnia 2006 r. opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska były o 100 proc. wyższe od normalnych opłat. Od początku 2007 r. i także w 2008 r. trzeba będzie płacić już o 200 proc. więcej. I to nie koniec podwyżek. Od 2009 r. opłaty podwyższone znowu wzrosną i trzeba będzie płacić o 500 proc. więcej.


  Inne zasady dotyczą opłat podwyższonych za składowanie odpadów.


  Uwaga! Opłaty podwyższone to zupełnie co innego niż kary i odsetki za zwłokę. Te nalicza się i będzie się naliczać tak jak od zaległości podatkowych.


  Najwięcej przedsiębiorców korzysta ze środowiska, używając pojazdów. Muszą się oni rozliczyć niezależnie od tego, czy wykorzystują w swojej działalności samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki, autokary czy maszyny napędzane benzyną, gazem bądź olejem napędowym (np. wózki widłowe).


  Wykazy trzeba sporządzać i przesyłać marszałkowi i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska nawet wtedy, gdy firma korzysta tylko z jednego auta i nie musi płacić za korzystanie ze środowiska (opłata nie przekracza 400 zł półrocznie).


  Płaci korzystający ze środowiska, czyli w praktyce ten, na kogo wystawiona jest faktura. Nie ma przy tym znaczenia, czy pojazd jest jego własnością, czy jest leasingowany, czy należy do pracownika.


  Przy obliczaniu opłaty za spaliny samochodowe jest jeden problem. Rozporządzenie z 20 grudnia 2005 r. określa stawki zryczałtowane w złotych za megagram (czyli za tonę), tymczasem przedsiębiorcy tankują benzynę czy olej w litrach, i zazwyczaj to liczba litrów widnieje na fakturach. Aby więc przeliczyć litry na tony, trzeba znać gęstość paliwa. W rozporządzeniu o wzorach wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych są podane oficjalne przeliczniki.


Zgodnie z nimi zużycie paliwa podane w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, przyjmując, że gęstość:


  - benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l, - gazu płynnego propanu-butanu 0,5 kg/l, - oleju napędowego 0,84 kg/l.


  Stawki ryczałtowe za spaliny określa tabela J obwieszczenia w sprawie wysokości stawek za korzystanie ze środowiska.


  Stawki opłat dla poszczególnych pojazdów zależą od rodzaju paliwa (benzyna, gaz płynny, olej napędowy), a także od rodzaju i wieku pojazdu.


  Wyższe stawki są za spaliny z aut osobowych zarejestrowanych przed 30 czerwca 1995 r. niż zarejestrowanych po tej dacie. To samo dotyczy pojazdów innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (np. wozów dostawczych). Właściciele dużych pojazdów (ciężarowych i autobusów) mogą płacić niższe stawki (patrz tabela), jeżeli ich auta spełniają wymagania Euro 1, 2 lub 3. Muszą to jednak udokumentować.


  Dokumentem to potwierdzającym jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta albo upoważnionego przedstawiciela. Nie ma natomiast znaczenia, kiedy auto zostało wyprodukowane.


  Odrębne stawki ustalane są dla ciągników rolniczych, maszyn roboczych i pojazdów szynowych. Przedsiębiorcy muszą stosunkowo często rozliczać się rownież za spalanie paliw w kotłach grzewczych. Ci, którzy mają kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie muszą liczyć odrębnie każdego rodzaju zanieczyszczenia i następnie sumować poszczególnych kwot. Mogą się posłużyć, podobnie jak przy spalaniu paliw w samochodach stawką zryczałtowaną za ilość spalonego paliwa. W tym wypadku będzie to tabela I obwieszczenia. Ze stawek zryczałtowanych można korzystać, o ile dla kotła nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane. Zazwyczaj jednak dla kotłów o niewielkiej mocy takich pozwoleń nie potrzeba.


  Natomiast wyliczenie opłaty za spalanie paliw w dużych kotłach lub wymagających pozwolenia to skomplikowana sprawa i najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty.


  Również przedsiębiorcy pobierający wodę podziemną lub powierzchniową ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 274 prawa ochrony środowiska wysokość tej opłaty zależy od ilości i jakości pobranej wody, od tego, czy pobierano wodę powierzchniową czy podziemną oraz od jej przeznaczenia.


  Przedsiębiorca, który chce korzystać z wody musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Jeśli go nie ma, musi płacić opłaty podwyższone. Pobór wody na potrzeby firmy trzeba mierzyć, a urządzenia pomiarowe muszą spełniać wymagania przepisów o miarach.


  Przy pobieraniu wody podziemnej lub powierzchniowej, podobnie jak przy większości opłat środowiskowych, przedsiębiorcy rozliczają się w okresach półrocznych. Muszą prowadzić pomiary i odpowiednią ewidencję, z której będzie wynikać, ile wody wykorzystali. Liczbę metrów sześciennych pobranej wody trzeba pomnożyć przez odpowiednie stawki (patrz tabela nr 1). Stawka opłaty za wodę podziemną zależy od jej przeznaczenia. Ale ilość wody trzeba pomnożyć nie tylko przez tę stawkę. Są jeszcze współczynniki różnicujące wysokość opłaty środowiskowej w zależności od jakości wody. Zależą one od stosowanego procesu uzdatniania.


  Dla wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:


  - 2 - jeżeli woda nie jest uzdatniana lub podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji (ewentualnie innym procesom, które nie są wymienione niżej), - 1,25 - jeżeli woda jest odżelaziana lub utleniana, - 1 - jeżeli woda jest odmanganiana, - 0,5 - jeżeli z wody jest usuwany amoniak, są stosowane procesy koagulacji lub adsorpcji, - 0,3 - jeżeli z wody są usuwane azotany lub metale ciężkie.


  Jeżeli do uzdatniania tej samej wody stosuje się dwa lub więcej procesów wymienionych wyżej, to przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy. Sposób obliczania opłaty za pobór wody powierzchniowej jest trochę inny, podobnie jak przy wodach podziemnych, stawki i współczynniki są w rozporządzeniu w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.


  Jeżeli przedsiębiorca korzysta z wody bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to ponosi podwyższone opłaty. W 2007 r. zwiększają się one o 200 proc. w stosunku do zwykłej opłaty za korzystanie ze środowiska, podobnie będzie w 2008 r.


  Problemy związane z wyliczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska ma wielu przedsiębiorców, także drobnych, którzy stosują urządzenia czy instalacje nieznacznie zanieczyszczające środowisko. Wśród nich są m.in. posiadacze wózków na gaz płynny propan-butan. Kłopoty mają również firmy korzystające ze sprężonego gazu ziemnego spalanego w silnikach autobusów lub innych pojazdów, a także przedsiębiorcy zajmujący się przeładunkiem niektórych paliw, a nawet niewielkie warsztaty rzemieślnicze stosujące np. spawarki.


  Brakuje bowiem stawek ryczałtowych dla tych urządzeń czy instalacji. Nie są one też zwolnione z opłaty.


  Ponieważ nie ma przepisów określających, jak w takich wypadkach wyliczyć wielkość emisji, każda metoda obliczenia powinna być uznana za właściwą. Ale wysokość opłat obliczonych według różnych metod będzie różna. Poza tym kosztowne jest też uzyskanie informacji niezbędnych do wyliczenia opłaty. Można ją na przykład obliczyć, przeprowadzając własne wieloletnie badania różnych wariantów pracy źródła emisji, własne pomiary jednostkowe. Można też skorzystać z literatury albo szukać wskaźników na stronach internetowych. Wskaźniki emisji będą różne, w zależności od metody, a co za tym idzie - wyliczone opłaty dla tych samych ilości paliw będą różne.


  Brak jednolitych przepisów może spowodować, że marszałek województwa będzie miał zastrzeżenia do wykazu sporządzonego przez przedsiębiorcę. Trzeba więc umieć uzasadnić, dlaczego te, a nie inne wskaźniki emisji zostały przyjęte przez przedsiębiorcę.


  Przedsiębiorcy używający urządzeń, dla których brakuje stawek ryczałtowych, nie mogą się posługiwać innymi wskazanymi w rozporządzeniu, np. nie wolno im przy obliczaniu spalania w silnikach korzystać ze stawek ryczałtowych dla kotłów. W silnikach bowiem proces spalania przebiega w innych warunkach inne są też poziomy emisji. W razie kontroli takie wyliczenia zostaną zakwestionowane.


  Marszałek może to zrobić na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jest to zgodne z art. 288 prawa ochrony środowiska. Ponieważ nie ma konkretnych przepisów dotyczących sposobów ustalania opłat, przedsiębiorcy trudno się będzie obronić przed niekorzystną dla niego decyzją marszałka. Jeżeli więc z decyzji będzie wynikać wyższa kwota, to taki przedsiębiorca musi się liczyć nie tylko z dopłatą, ale i z odsetkami za zwłokę, tak jak przy zaległościach podatkowych.


 Tabela 1

Lp. Rodzaj silnika spalinowego  

Jednostkowa stawka w zł za tonę gazów wprowadzonych do powietrza z jednostki spalonego paliwa  


benzyna silnikowaJednostkowa stawka w zł za tonę gazów wprowadzonych do powietrza z jednostki spalonego paliwa  


gaz płynny propan-butanJednostkowa stawka w zł za tonę gazów wprowadzonych do powietrza z jednostki spalonego paliwa


olej napędowy  


1 2 3 4 5
1 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych pierwszy raz do 30.06.1995 r 57,66 37,58 16,31
2 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych pierwszy raz po 30.06.1995 r. 13,21 16,17 9,22
3 Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych pierwszy raz do 30.06.1995 r. 56,35 37,58 18,76
4 Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych pierwszy raz po 30.06.1995 r. 14,43 18,75 9,94
5 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań Euro 1 -- -- 15,95
6 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań Euro 2 -- -- 14,33
7 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań Euro 3 -- -- 11,16
8 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań Euro 1, 2 lub 3, z wyjątkiem autobusów 77,02 -- 40,41
9 Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań Euro 1, 2 lub 3 -- -- 46,12
10 Silniki w ciągnikach rolniczych -- -- 30,51
11 Silniki w maszynach roboczych 200,98 -- 35,65
12 Silniki w pojazdach szynowych -- -- 38,95


Opłaty za zanieczyszczenie 1 mkw. trwałej nawierzchni rocznie w 2007 r.


 Za jaki teren trzeba płacić Wysokość stawki rocznej
tereny przemysłowe, składowe, bazy transportowe 0,23 zł
porty i lotniska 0,058 zł
drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej (także na terenach przemysłowych) 0,046 zł
parkingi powyżej 500 samochodów o nawierzchni nieszczelnej 0,068 zł
za drogi i parkingi o szczelnej nawierzchni w miastach o gęstości zaludnienia większej niż 1300 osób na km kw. 0,034 zł


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,2721171379089 sekund.