VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 64 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: Firmy muszą bardziej dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy Autor : God
BHP  PRZEPISY
Firma  musi tworzyć u siebie więcej pokoi do wypoczynku. Pracownikom będziesz też udzielać upoważnień na wstęp do miejsc niebezpiecznych oraz odpowiednio ich instruować.


Nowości te i kilka innych wprowadza obowiązująca od czwartku, 21 czerwca, nowela z 2 marca bieżącego roku (DzU nr 49, poz. 330). Modyfikuje ona rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Nowe przepisy nie przysparzają pracodawcom nowych obowiązków, lecz precyzują i poszerzają dotychczasowe. Wymuszają na firmach większą skrupulatność i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na własnym podwórku.


firma_a_1-1.F.jpg


Karta oceny ryzyka zawodowegoMusi je stosować każdy przedsiębiorca bez względu na liczebność załogi, a więc mający choćby jednego pracownika, 20, 100 czy 5000. A to dlatego, że wszyscy oni muszą zapewnić personelowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny. Robią to, m.in. oceniając i dokumentując ryzyko zawodowe związane z wykonywaną u nich pracą oraz stosując konieczne środki profilaktyczne przeciwdziałające ewentualnym zagrożeniom. Zmienione rozporządzenie w § 39, stanowiące rozwinięcie art. 226 kodeksu pracy, uściśla, na czym mają polegać te działania. Przykładowo na:


¦ograniczaniu ryzyka zawodowego i przeprowadzaniu jego ocen,


¦likwidowaniu zagrożeń u źródeł ich powstawania,


¦dostosowaniu warunków i proce sów pracy do możliwości zatrudnionego, głównie przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia jej uciążliwości, zwłaszcza monotonnej i w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie ludzi,


¦stosowanie nowych rozwiązań technicznych,


¦zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,


¦ nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,


¦instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


firma_a_1-2.F.jpg


Obowiązki bhp firm teraz i po zmianachDokładnie badamy ryzyko zawodowe

Od 21 czerwca masz obowiązek dokładniej się przyjrzeć ryzyku zawodowemu, jakie może u ciebie wystąpić. Nowe przepisy określają również elementy, jakie ma zawierać karta oceny ryzyka.


Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, np. pogorszenie zdrowia zatrudnionego, jak i te materialne, powstałe w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Wynika tak z § 2 rozporządzenia. Ocena ryzyka zawodowego to jedno z ważniejszych zadań pracodawcy. Właściwie przeprowadzona pozwala ustalić niezbędne działania profilaktyczne, których realizacja zapewni personelowi zakładu bezpieczeństwo i higienę.


Poziom ryzyka zawodowego można określić różnymi metodami, a ich wybór zależy od: ¦wielkości zakładu pracy, ¦rodzajów stanowisk pracy (stacjonarne, niestacjonarne), ¦wyposażenia oraz organizacji stanowisk pracy, ¦rodzajów i organizacji procesów pracy realizowanych na stanowiskach pracy, w tym stopnia ich złożoności, ¦rodzajów czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy oraz poziomu tych czynników.


Kryteria oceny

Badając ryzyko zawodowe, pracodawca może korzystać z Polskiej Normy PN-N-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Nowe przepisy podpowiadają, kiedy i jak tego dokonać. Robimy to, dobierając odpowiednio wyposażenie stanowisk i miejsc pracy, używane substancje i preparaty chemiczne, biologiczne, rakotwórcze lub mutagenne oraz zmieniając organizację pracy. Należy przy tym uwzględnić wszystkie czynniki środowiska występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.


Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny: ¦zapewniać wzrost poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, ¦być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.


Potwierdź na piśmie

Obecnie istnieje obowiązek potwierdzania w dokumencie sprawdzenia ryzyka zawodowego na danym stanowisku w zakładzie, o czym stanowi art. 226 kodeksu. Jednak nie mówi, co ma się znaleźć na tej tzw. karcie oceny ryzyka. Lukę te wypełnia zmienione rozporządzenie, wyliczając w § 39a ust. 3 jej konieczne elementy. Są to: ¦opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: - stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, - wykonywanych zadań, - występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, - stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, - osób pracujących na tym stanowisku;


¦wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;


¦data przeprowadzonej oceny ryzyka oraz nazwiska i imiona osób jej dokonujących.


Wymóg dokumentowania oceny ryzyka zawodowego narzuciła dyrektywa Wspólnot Europejskich 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.


By było jasne: nowela nie wprowadza oficjalnego wzoru karty oceny ryzyka, lecz wskazuje jedynie jej zawartość. Oznacza to, że każdy pracodawca może stosować dowolny wzór, byleby podawał w nim przynajmniej dane ustalone w rozporządzeniu.


Karta poświadcza dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Informuje także pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wystarczy wówczas, że pracodawca zapozna pracownika z takim dokumentem, z którego wyczyta on informacje dotyczące jego stanowiska pracy.


W tabeli przedstawiamy przykład wzoru dokumentu, który uwzględnia wymagania określone w nowym rozporządzeniu.


Pokoje do wypoczynku dla konserwatorów i montażystów

Od przyszłego czwartku zapewniasz więcej pomieszczeń do wypoczynku m.in. pracującym w trudnych i uciążliwych warunkach.


Obecnie trzeba je organizować wyłącznie dla osób zatrudnionych w miejscach o temperaturze spowodowanej procesami technologicznymi stale wyższej niż 300 stopni C (303 K). Od 21 czerwca firmy są zobowiązane udostępniać je także wykonującym prace: ¦wymagające stosowania indywidualnych środków ochrony układu oddechowego, ¦okresowe, w szczególności montażowe, konserwacyjne i remontowe w pomieszczeniach ciasnych lub niskich, niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu dla pomieszczeń stałej pracy (dotyczących minimalnej wysokości, powierzchni i objętości pomieszczenia).


Nowość tę przewiduje poprawiony rozdział 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z nakazu dyrektywy Wspólnot Europejskich 89/ 654/EWG.


Tam, gdzie warunki wykonywania pracy powodują zmęczenie i obciążenie organizmu, pracodawca organizuje zatem pokoje do wypoczynku. Wymienione w rozporządzeniu trzy sytuacje nie wyczerpują listy, gdzie i kiedy trzeba je utworzyć. Decyduje zawsze szef po analizie warunków wykonywanej pracy i po ocenie ryzyka zawodowego. Przypomnijmy, że pomieszczenia takie trzeba wyposażyć w stoły i krzesła z oparciami spełniającymi wymagania ergonomii. Na pięciu pracowników zatrudnionych na najliczniejszej zmianie ma przypadać przynajmniej jedno miejsce siedzące. Od najdalszego stanowiska pracy do pokoju wypoczynku nie może być dalej niż 75 metrów. Należy w nich zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W pokojach wypoczynkowych dla pracujących stale w temperaturze przekraczającej300 stopni C musi być klimatyzacja. Nie dotyczy to jednak zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych. Na pomieszczenia do wypoczynku wolno wykorzystać jadalnie pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.


W pokojach do wypoczynku pracodawca musi zapewnić możliwość umycia się, szczególnie w ciepłej porze roku. W pobliżu pomieszczeń pracy umieszcza natryski ręczne na giętkich przewodach, z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody.


Dostęp do miejsc niebezpiecznych tylko za upoważnieniem

Do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będziesz mógł dopuszczać jedynie osoby przez ciebie upoważnione i odpowiednio poinstruowane.


Wynika tak ze zmienionego § 81 ust. 2 rozporządzenia, które precyzuje funkcjonujący od dawna art. 237kodeksu. Zgodnie z tym ostatnim przepisem zatrudniający nie może dopuścić do pracy osoby niemającej wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także nieznającej dostatecznie regulacji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki tej zmianie firmy wiedzą, jak zrealizować ten ogólny nakaz.


Nowelizacja uściśliła także w § 39 rozporządzenia obowiązki informacyjne i szkoleniowe zakładów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe obowiązki w tej dziedzinie określa jednak rozdział VIII działu dziesiątego kodeksu, według którego szef musi:


¦zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie,


¦zaznajamiać zatrudnionych z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,


¦wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy i zapoznawać z nimi pracowników.


Gdzie szukać przepisów


Opisane zmiany były konieczne w związku z dostosowaniem do regulacji unijnych, a zwłaszcza do dyrektyw: ¦ 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, ¦ 89/654/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.


Oprócz tego nowela miała na celu zapewnienie spójności z innymi przepisami wydanymi w ostatnich latach, głównie z rozporządzeniami: ¦ ministra zdrowia z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU nr 280, poz. 2771 ze zm.), ¦ ministra gospodarki i pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzU nr 157, poz. 1318), ¦ ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 81, poz. 716), ¦ ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.), oraz z ¦ ustawą z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11, poz. 84 aktami wykonawczymi do niej dotyczącymi klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.


Co jeszcze ?


Z § 50 rozporządzenia usunięto regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu drabin przenośnych. Odesłano do rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.). Dzięki temu przepisy się nie dublują.


¦ Definicję materiałów niebezpiecznych, określoną w § 91 rozporządzenia, rozszerzono o materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia.


¦ Niektóre przepisy rozporządzenia (zawarte np. w § 8, 11, 38, 43 - 46, 70, 97 i 98) dostosowano do nazewnictwa stosowanego w ustawie z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych oraz aktów wykonawczych do niej


Otwórz akt prawny tutaj


TUTAJ też Dyrektywy


2


Ogólne zmianyKomentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,238532781601 sekund.