VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 42 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Prawo Budowlane: ZANIM ROZPOCZNIESZ DZIAŁALNOŚĆ W NOWEJ SIEDZIBIE Autor : gabriela
BHP  PRZEPISY
Oddajemy budynek firmy do użytku

Nie wystarczy, że przedsiębiorcy uda się przebrnąć przez formalności związane z uzyskaniem pozwolenia budowlanego i samą budową swojej firmy, by mógł zaczynać działalność. Zanim się wprowadzi do obiektu, musi jeszcze uzyskać pozwolenie na użytkowanie

W obecnie wydawanych pozwoleniach budowlanych przedsiębiorca nie znajdzie już sformułowania, że użytkowanie może rozpocząć po uzyskaniu na nie pozwolenia. Będzie tam tylko informacja o tym, jakie grupy obiektów wymagają takiego pozwolenia. Sam musi się zorientować, czy ten obowiązek go dotyczy. Zazwyczaj okaże się, że tak. Nawet wtedy, gdy buduje niewielki warsztat, sklep czy tylko dobudowuje parking przy coraz bardziej obleganej kawiarni.

KROK 1. Sprawdź, czy pozwolenie jest niezbędne

Art. 55 prawa budowlanego mówi, że pozwolenie na użytkowanie jest wymagane wtedy, gdy obiekt jest zaliczony do kategorii budowlanych: V, IX - XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII - XXX. Przy większości inwestycji dotyczących firm przedsiębiorca będzie musiał uzyskać taką decyzję. W ramce poniżej podajemy, o jakie konkretnie obiekty chodzi.

Ponadto pozwolenie na użytkowanie będzie niezbędne, jeżeli ma miejsce legalizacja samowoli budowlanej. Jest potrzebne także wtedy, gdy użytkowanie obiektu ma się zacząć przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. - Nie znaczy to, że można oddać do użytku obiekt wstanie surowym lub nawet surowym zamkniętym -zastrzega Mariola Berdysz, dyrektor Wszechnicy Budowlanej. - Nikt się na to nie zgodzi. Ale np. mogą jeszcze trwać prace wykończeniowe w części budynku albo na terenie przy obiekcie.

 

KROK 2. Zawiadom straż pożarną i sanepid

Inwestor, który musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie, najpierw zawiadamia o zakończeniu budowy odpowiednie inspekcje. Konkretnie chodzi o:

¦Państwową Inspekcję Sanitarną, przy czym zazwyczaj będzie to powiatowy inspektor sanitarny;

¦Państwową Straż Pożarną - za zwyczaj poinformować trzeba komendanta powiatowego (miejskiego);

¦Inspekcję Ochrony Środowiska, czyli zawiadomić trzeba wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

¦Państwową Inspekcję Pracy, za zwyczaj informuje się okręgowego inspektora pracy.

Organy te, według prawa budowlanego, zajmują stanowisko tylko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Nie wolno im kwestionować rozwiązań, które zostały przyjęte w projekcie, nawet jeśli w międzyczasie zmieniły się przepisy.

Często zdarza się, że inspektorzy kwestionują np. brak jakiejś kratki czy urządzenia gaśniczego.- Jeśli nie było ich w projekcie, to zastrzeżeń nie można zgłaszać w tym postępowaniu - mówi Mariola Berdysz. - Inspektorzy nie mogą w ten sposób opóźniać oddania obiektu do użytku. Inna sprawa, że mogą przyjść dzień po otwarciu i wytknąć nieprawidłowości - dodaje.

Uwaga! Nie zawsze trzeba zawiadamiać wszystkich inspektorów, np. inspektora ochrony środowiska zawiadamia się wtedy, gdy jest realizowane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Inspekcję pracy zawiadamia się wtedy, gdy w obiekcie przewiduje się pomieszczenia pracy.

Natomiast inspekcję sanitarną należy zawiadomić o zakończeniu budowy każdego obiektu budowlanego, dla którego jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Podobnie jest ze strażą pożarną.

Inspektor nie zawsze musi zjawić się na budowie. Jeżeli przez 14 dni od otrzymania zawiadomienia od inwestora nie zajmie stanowiska, to znaczy, że nie zgłosił sprzeciwu ani uwag.

Natomiast jeżeli inspektor sprzeciwia się wydaniu pozwolenia, to musi wydać stosowną decyzję.

 

KROK 3. Wystąp o pozwolenie do PINB

O pozwolenia na użytkowanie występuje się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej inwestycji. Od jego decyzji można się odwoływać do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie trzeba dołączyć:
¦oryginał dziennika budowy;
¦oświadczenie kierownika budowy:
-o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a w razie korzystania także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
¦oświadczenie o właściwym za gospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli od tego zależy eksploatacja obiektu;
¦protokoły badań i sprawdzeń;
¦inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą;
¦potwierdzenie, zgodnie z od rębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
¦oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony inspekcji, które trzeba zawiadomić. Jeżeli projekt był zmieniany już po jego zatwierdzeniu, to trzeba też dołączyć kopie rysunków z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Wówczas oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony).

Jeżeli okaże się, że dostarczone do PINB dokumenty są niekompletne lub nieścisłe, to inwestor musi je uzupełnić.

 

KROK 4. Inspektor budowlany kontroluje budowę

Inspektor sanitarny czy ochrony środowiska nie musi pojawiać się na budowie, ale inspektor nadzoru budowlanego musi przyjść i przeprowadzić obowiązkową kontrolę. Ma ją wykonać przed upływem 21 dni od doręczenia wezwania inwestora (wezwaniem jest wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie). O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora wciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W kontroli ma obowiązkowo uczestniczyć inwestor (możliwe jest ustanowienie do tego pełnomocnika).

Sprawdzone będą:
¦zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania;
¦zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w tym kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji, wykonanie widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego, geometria dachu, wykonanie urządzeń budowlanych, zasadniczych elementów wyposażenia w instalacje; przy kontroli obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego inspektor sprawdzi też, czy z tego obiektu mogą korzystać osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich;
¦wyroby budowlane ważne dla bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego;
¦uporządkowanie terenu budo wy.

KROK 5. Dostajesz protokół

 

Inspektor po kontroli sporządza protokół. Jeden z trzech egzemplarzy doręcza inwestorowi. Przedsiębiorca musi go przechowywać przez czas istnienia danego obiektu. Wzór protokołu kontroli znajduje się w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (DzU z 2003 r. nr 132, poz. 1231).

Po zakończeniu postępowania budowlanego PINB ma też obowiązek zwrócić (bezzwłocznie) inwestorowi niektóre dokumenty. - I to nie ich kopie, tylko oryginały - zaznacza Mariola Berdysz.

Chodzi o dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

 

KROK 6. Możesz się wprowadzać

Jeśli już przedsiębiorca ma w ręce pozwolenie na użytkowanie, to od razu może się wprowadzać bądź rozpoczynać działalność. Prawo budowlane mówi, że przed przystąpieniem do użytkowania trzeba uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Przedsiębiorcy zastanawiają się często, jak długo muszą odczekać z wejściem do obiektu, by decyzja stała się ostateczna.

- Ma tutaj zastosowanie art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego -wyjaśnia Mariola Berdysz. - Mówi on, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. A zgodnie z prawem budowlanym jedyną stroną jest w tym wypadku występujący o pozwolenie. Jeśli więc nie ma zamiaru się odwoływać, to może od razu wprowadzać się do obiektu.

Dla jakich obiektów trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie 

Pozwolenie na użytkowanie niezbędne jest wtedy, gdy obiekt jest zaliczony do kategorii budowlanych: V, IX - XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII - XXX. Podajemy przykładowe obiekty w poszczególnych kategoriach; całą listę zawiera załącznik do prawa budowlanego.  

NUMER KATEGORII POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE WYMAGAJĄ
V obiekty sportu i rekreacji: stadiony, amfiteatry, wyciągi narciarskie, odkryte baseny, zjeżdżalnie
IX budynki kultury, nauki i oświaty: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
X budynki kultu religijnego: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety, pogrzebowe
XI budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy społecznej, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych, hotele robotnicze
XII budynki administracji publicznej, sądów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych, obiekty budowlane Sił Zbrojnych
XIII pozostałe budynki mieszkalne (niejednorodzinne i nieletniskowe)
XIV budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne
XV budynki sportu i rekreacji: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
XVI budynki biurowe i konferencyjne
XVII budynki handlu, gastronomii i usług: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe
XVIII budynki przemysłowe: produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe
XX stacje paliw
XXII place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi
XXIV obiekty gospodarki wodnej: zbiorniki wodne, stawy rybne
XXVII budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne
XXVIII mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
XXIX wolno stojące kominy i maszty
XXX obiekty do korzystania z wód: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,93981099128723 sekund.