VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 55 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w prawie ochrony środowiska Autor : Prawo
Ochrona Środowiska
Mała szkoda w przyrodzie, duży kłopot dla przedsiębiorcy

Na pytania czytelników Rzeczpospolita odpowiadała ekspertka w zakresie ochrony środowiska

¦ Co muszę zrobić, jeżeli działalność mojej firmy spowoduje bezpośrednie zagrożenia szkodą w środowisku?

 

W takiej sytuacji musi pan niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie lub jej zmniejszeniu. Przede wszystkim trzeba będzie wyeliminować lub ograniczyć szkodliwe emisje.

¦ Co mam zrobić w sytuacji, gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, mimo przeprowadzonych działań zapobiegawczych, nie zostało zażegnane, a nawet wystąpiła szkoda w środowisku?

Musi pan zgłosić to wojewodzie i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Trzeba przy tym podać: rodzaj, opis, miejsce i datę wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody oraz opis działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych do chwili zgłoszenia.

¦ Mam grunt w pobliżu zakładu, którego działalność stwarza ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Może się okazać, że szkoda wystąpi właśnie na moim gruncie, kiedyś już tak było. Czy będę musiał udostępnić go w takim wypadku?

Tak. Jeżeli włada pan powierzchnią ziemi, na której powstało bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub wystąpiła szkoda w środowisku spowodowana przez inny podmiot, to ma pan obowiązek umożliwić prowadzenie działań zapobiegawczych i naprawczych z zachowaniem warunków określonych w odpowiedniej decyzji. Wydaje ją wojewoda, a w wypadku szkód związanych z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi - Ministerstwo Środowiska. Również musi pan umożliwić prowadzenie badań związanych z oceną szkody w środowisku.

Jeżeli jednak będą to działania ratownicze (np. dojdzie do wycieku z instalacji), to działania mogą zostać podjęte bez wydania decyzji.

¦ Czy dostanę odszkodowanie za to, że ktoś prowadził prace naprawcze na moim gruncie i np. zniszczył uprawy?

Tak. Odszkodowanie panu przysługuje. W zależności od sytuacji wypłaci je albo podmiot korzystający ze środowiska, albo wojewoda.

¦ Kto zapłaci za spowodowane szkody - ja, jako właściciel gruntu, czy zakład, który nie dba o urządzenia i truje środowisko?

 

Zasadniczo koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska, czyli w opisywanym przez pana wypadku przedsiębiorca prowadzący zakład na sąsiedniej działce. Nie zrobi tego jednak wtedy, gdy wykaże, że bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez inny wskazany podmiot oraz wystąpiły mimo zastosowania przez podmiot korzystający ze środowiska właściwych środków bezpieczeństwa.

Podmiot nie zapłaci także wtedy, gdy wykaże, że szkody lub zagrożenia powstały na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej, ale nie wtedy, gdy nakaz ten wynikał z emisji lub zdarzenia spowodowanego własną działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska.

¦ Prowadzę działalność polegającą na przewozie towarów niebezpiecznych, jestem więc objęty nową ustawą o szkodach w środowisku. Rozumiem, że w razie awarii jednej z moich cystern będę musiał pokryć koszty zebrania substancji, która wyciekła. Czy to wszystko?

 

To byłaby bardzo optymistyczna wersja wydarzeń. Koszty wycieku z pana wozu mogą okazać się znacznie wyższe. Przedstawię to na następującym przykładzie. W cysternach przewozi się substancje niebezpieczne z zakładu A-produkującego te chemikalia, do zakładu B -wykorzystującego te chemikalia w produkcji. Oba zakłady stosują właściwe środki bezpieczeństwa. Jednak z pana winy doszło do rozszczelnienia cysterny na terenie zakładu B i cała jej zawartość wypłynęła na teren tego zakładu. Zakład B niezwłocznie zgłosił wojewodzie bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku. Natychmiast zakładowe pogotowie ratownictwa chemicznego podjęło działania ratownicze. Sytuacja została częściowo opanowana: część chemikaliów została przy użyciu sorbentów zebrana do beczek, ale część zanieczyściła glebę i trochę przedostało się przez kanalizację do strumienia. Mimo działań zapobiegawczych wystąpiła szkoda w środowisku. Musiał pan zgłosić to wojewodzie i do WIOŚ. Wojewoda wydał decyzję uzgadniającą warunki działań naprawczych i zobowiązał do prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie i wodzie podziemnej oraz do monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej w potoku i na jego brzegach. Ponadto zakład B wystąpił z roszczeniem o zwrot kosztów akcji ratowniczej oraz kosztów związanych z udostępnieniem terenu do działań naprawczych (rekultywacja gleby) i prowadzeniem pomiarów. Tak więc koszty mogą okazać się bardzo duże, a ponosić je będzie trzeba (np. przy monitoringu) przez wiele lat.

>Zmiany w prawie ochrony środowiska

SPOŁECZEŃSTWO BARDZIEJ ZDYSCYPLINOWANE

¦ W nowelizacji prawa ochrony środowiska są nowe zapisy artykułów dotyczących składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Nie bardzo je rozumiem. Czy to ważne zmiany?

Tak. Jeżeli pani dotyczy lub jest pani zainteresowana decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, to ma pani na wniesienie do nich uwag i wniosków tylko 21 dni. Takie same zasady obowiązują przy pozwoleniu zintegrowanym dla konkretnego zakładu czy choćby planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nowelizacją prawa ochrony środowiska uwagi lub wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Doprecyzowanie tego przepisu pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której wciąż nowe uwagi i wnioski były składane po upływie 21 dni, na końcowym etapie postępowania, tuż przed wydaniem decyzji, a mimo to organ musiał je rozpatrzyć (art. 32 ust. 1pkt 3 prawa ochrony środowiska - w skrócie poś), wziąć je pod uwagę przy wydawaniu decyzji (art. 56 ust. 1b poś) oraz odnieść się do nich w uzasadnieniu decyzji (art. 56 ust. 8 poś). Doprecyzowanie rygoru terminu prowadzi też do rzeczywistego przeciwdziałania blokowaniu postępowań przez organizacje ekologiczne uczestniczące w nich naprawach strony (art. 32 poś).

¦ Czy organizacje ekologiczne, które uzasadniając to miejscem swojego działania, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym i złożą uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach strony?

Tak. Jeżeli zostanie zachowana odpowiednia kolejność działania. Zgłoszenie przez organizacje ekologiczne chęci uczestniczenia w postępowaniu powinno nastąpić równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków, bo według nowelizacji ustawy zgłoszenia chęci uczestniczenia po złożeniu uwag lub wniosków nie będą uwzględniane. Pozwoli to na uniknięcie występujących dotychczas w praktyce sytuacji, gdy organizacja ekologiczna zgłaszała chęć udziału wdanym postępowaniu administracyjnym na prawach strony w końcowym etapie tego postępowania, tuż przed wydaniem decyzji. Mówi o tym art. 33 poś.

¦ Czy organizacje ekologiczne będą mogły nadal na prawach strony uczestniczyć w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Nie. Ustawa nowelizująca nie daje już możliwości udziału organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Przepis ten wchodzi wżycie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw. Wynika to z art. 127 prawa wodnego zmienionego nowelizacją prawa ochrony środowiska.

 

WÓJT NAKAŻE OBYWATELOWI

¦ Mój sąsiad spala na swojej działce śmiecie, często także opakowania plastikowe, śmierdzący dym truje moją rodzinę, dotychczas nie mogłem temu zaradzić, czy teraz będzie to możliwe?

Tak. Teraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Dotychczas było to możliwe jedynie wtedy, gdy negatywne oddziaływanie powstało w związku z eksploatacją instalacji w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatacją urządzenia. Tak więc przepis ten umożliwi wydawanie odpowiednich nakazów w razie uciążliwości powodowanej np. przez sąsiada, który spala liście w ogródku czy hałasuje podczas częstych imprez. Do tej pory taką osobę można było tylko ukarać.

 

NIE KAŻDE LABORATORIUM PRZEPROWADZI BADANIA

¦ Czy zgodnie z nowymi przepisami prowadzący instalację będzie musiał zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium?

 

W nowelizacji art. 147a poś uściślono, że obowiązkowe pomiary mogą wykonywać jedynie:
¦ akredytowane laboratoria (w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności),
¦ laboratoria mające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów (nadane zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych).

Wprowadzono jednak wyjątek od tej zasady, pozwalający na wykonywanie pomiarów we własnym laboratorium przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia mającego certyfikat systemu zarządzania jakością, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością. Dodatkowo nowelizacja uściśla, że wymagania co do laboratoriów nie dotyczą wykonywania pomiarów ilości pobieranej wody oraz pomiarów wielkości emisji wykonywanych przez służbę radiokomunikacyjną amatorską w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Ważne jest również, że przepis ten nie będzie obowiązywał od 29 lipca 2007 r., lecz dopiero od 1 stycznia 2008 r.

POWIETRZE W PARKACH NARODOWYCH

¦ Od kiedy na terenach parków narodowych nie będą obowiązywały ostrzejsze normy dotyczące powietrza?

 

Po nowelizacji ostrzejsze normy w powietrzu (dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i wartości odniesienia) nadal będą wymagane dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, ale już nie będą określane dla parków narodowych. Trzeba jednak czekać na zmianę rozporządzeń, dotychczasowe mogą obowiązywać jeszcze maksymalnie przez dwa lata. Zmiany wynikają z art. 86 i 222 prawa ochrony środowiska.

 

OPŁACA SIĘ WYDOBYWAĆ Z WYSYPISKA

¦ Mają się zmienić zasady naliczania opłat za składowanie odpadów, na czym te zmiany będą polegały?

 

Ustawa nowelizująca poś wprowadza taką zasadę: jeżeli na składowisku umieszcza się i wydobywa odpady tego samego rodzaju, podstawą do naliczenia opłat jest różnica pomiędzy masą odpadów umieszczonych na składowisku a masą odpadów wydobytych ze składowiska -wciągu roku kalendarzowego; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, to przyjmuje się wartość zero.

Ponadto, gdy wdanym roku kalendarzowym na składowisku odpadów będą umieszczone odpady oraz zostaną wydobyte z niego odpady tego samego rodzaju, to właściciel składowiska wniesie opłatę do 31 stycznia następnego roku, a nie w okresie półrocznym, jak w pozostałych przypadkach opłaty za składowanie odpadów. W tym samym terminie trzeba też przekazywać wykazy opłat marszałkowi województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przepis ten spowoduje, że nie trzeba będzie płacić za składowanie odpadów, gdy po zdeponowaniu ich na składowisku z jakiegoś powodu odpady tego samego rodzaju zostaną z niego wydobyte i wywiezione lub wykorzystane na terenie składowiska. Jednak nadal nie opłaci się wdanym roku kalendarzowym wydobyć więcej odpadów danego rodzaju, niż złożono ich na składowisku. Nie będzie to bowiem uwzględnione w opłacie.

 

ODRACZANIE KAR

¦ Płacimy kary za przekroczenia zanieczyszczeń w ściekach. Czy będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie na oczyszczalnię ujętą w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych?

Nowe przepisy wprowadzają zmianę, która umożliwi przedsiębiorcom i gminom skorzystanie z odroczenia terminu płatności kar w taki sposób, aby mogły zrealizować inwestycje dostosowujące stan gospodarki ściekowej do wymogów unijnych. Do tej pory możliwe było odroczenie tylko opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to nowelizacja art. 317 prawa ochrony środowiska.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627  z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,91177320480347 sekund.