VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 48 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie Autor : Prawo
Ochrona Środowiska
Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie

Decyzja środowiskowa będzie ważna nie dwa, lecz cztery lata. Na jej wydanie urzędnicy będą mieli około 100 dni. To dwie z wielu zmian, jakie już wkrótce czekają przedsiębiorców

W Sejmie zakończyły się prace nad nowelizacją prawa ochrony środowiska. Musi ją jeszcze podpisać prezydent, a następnie powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis większości przepisów wynosi trzy miesiące. Zmiany wejdą więc wżycie w wakacje.

- Mają one przede wszystkim ułatwić uzyskanie tej decyzji oraz uprościć postępowanie poprzedzające jej otrzymanie. Niektóre z nich budzą ogromne emocje -mówi Artur Ławicki, zastępca dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska.

firma_a_7-1.F.jpg
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne
firma_a_7-2.F.jpg
Wydawanie pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (III grupa przedsięwzięć)
Kiedy decyzja jest niezbędna

 

Tak jak do tej pory decyzja środowiskowa będzie poprzedzała wydanie zezwolenia niezbędnego przed rozpoczęciem inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU nr 257, poz. 2573 ze zm.). Od tej zasady są jednak wyjątki.

Listę tych zezwoleń zawiera art. 46 ust. 4 prawa ochrony środowiska. Obecnie są na niej:

 • ¦ pozwolenia: na budowę, na wznowienie robót budowlanych, zatwierdzenie projektu budowlanego,
 • ¦ pozwolenie na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 • ¦ koncesja na poszukiwania lub rozpoznawanie złóż kopalin, na ich wydobywanie, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składanie odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • ¦ pozwolenie wodnoprawne, warunki prowadzenia robót melioracyjnych, regulacja wód, budowa wałów przeciwpowodziowych, odwodnień budowlanych oraz robót ziemnych mających wpływ na środowisko naturalne,
 • ¦ zatwierdzanie scalania i podziału nieruchomości,
 • ¦ przekształcanie lasów w tereny rolnicze,
 • ¦ lokalizacja autostrady lub drogi krajowej.

Nowość! Wykaz już wkrótce zostanie rozszerzony o pięć nowych decyzji (do tej pory nie wymagały one wydania decyzji środowiskowej), a mianowicie o:

 • ¦ warunki zabudowy dla zalesienia danego terenu,
 • ¦ ustalenia szczegółowych warunków wydobywania kopalin, oraz decyzje dotyczące przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (tzw. grupa III), ale niezwiązanego bezpośrednio z ochroną tego obszaru,
 • ¦ ustalenie warunków rekultywacji,
 • ¦ ustalenie rekultywacji i zagospodarowania,
 • ¦ zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych lub leśnych pod budownictwo.

- W tych trzech ostatnich decyzjach chodzi tylko o obszary Natura 2000 - wyjaśnił Artur Kawicki.

- Tylko tam decyzja środowiskowa będzie wymagana przed ich wydaniem. Chodzi o to, że realizacja przedsięwzięć na tych terenach może wiązać się na przykład z wycinką drzew albo ze zamianą przeznaczenia terenów rolnych na budowlane.

Natomiast sama lista inwestycji, zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r., pozostanie taka sama. Nadal będą znajdować się na niej takie przedsięwzięcia, jak:

 • ¦ budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowej, z wyjątkiem przyłączy. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o kilka metrów, czy o wiele kilometrów. Decyzja środowiskowa jest wymagana w każdym wypadku;
 • ¦ budowa lub przebudowa dróg publicznych. Wyjątkiem są remonty i zjazdy z tych dróg. One nie wymagają oceny. Podobnie
 • jak wyżej decyzja jest niezbędna nawet dla krótkich odcinków;
 • ¦ budowa instalacji do: pozyskiwania skrobi, stacji demontażu samochodów oraz zakładów ich przetwarzania, hodowli egzotycznych zwierząt;
 • ¦ budowa stacji remontowej sprzętu budowlanego lub rolniczego;
 • ¦ budowa dużych parkingów.

 

Warto jednak pamiętać, że lista inwestycji zawarta w rozporządzeniu nie jest zamknięta. Wiele inwestycji, których ono nie wymienia, wymaga decyzji środowiskowej. Chodzi o te realizowane na obszarach Natura 2000.

 

Obszary Natura 2000

 

Są to tereny, na których znajdują się ptaki, rośliny, zwierzęta lub ich siedliska objęte ochroną (obecnie dotyczy to ok. 11 proc. Polski). Pojęcie to do polskich przepisów wprowadziła ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 z późn. zm.), bo wymagała tego Komisja Europejska. Zawierają je unijne dyrektywy: tzw. ptasia i siedliskowa (79/409/ EWG i 92/43/EEC).

Przykład

Właściciel działki chce budować zakład wulkanizacji, ale okazało się, że na jego nieruchomości znajduje się siedlisko chronionego modraszka telejusa. Będzie musiał więc przejść postępowania oceniające, czy budowa nie zagrozi temu motylowi. Bez pozytywnej decyzji środowiskowej nie ma szans na uzyskanie pozwolenia budowlanego.

O tym, czy inwestycja znajduje się na takim obszarze, można dowiedzieć się z rozporządzenia ministra środowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU nr 229, poz. 2313) lub ministerialnej bazy danych (www.mos.gov.pl). Nikt jednak do końca nie wie, jaki dokładnie obszar kraju jest objęty Naturą 2000, zwłaszcza gdy chodzi osiedliska.

Rząd przygotował listę tych obszarów i wysłał do Komisji Europejskiej, ta powinna ją notyfikować, przesłać do opublikowania jako rozporządzenie (do tej pory nie zostało wydane). Do KE trafiła także inna konkurencyjna lista przygotowana przez ekologów.

Warto pamiętać, że można złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, zanim się wystąpi o pozwolenie na budowę albo jeszcze przed zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania na terenach ochrony przyrody Natura 2000. Dzięki temu uniknie się nierzadko niepotrzebnych wydatków i straty czasu. Może się bowiem okazać, że nie ma szans na realizację swojego pomysłu albo też trzeba go trochę zmienić.

Nowość! Po wejściu w życie nowelizacji inwestor będzie mógł starać się o decyzję środowiskową, nawet gdy dokonał zgłoszenia na podstawie prawa budowlanego. Wystarczy, że planowana przez niego inwestycja może wpływać na gatunki lub siedliska chronione na obszarze Natura 2000.

 

Kto wydaje

 

Tak jak obecnie decyzję środowiskową wydaje:

 • ¦ wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli inwestycja będzie przekraczała granice jednej gminy, to właściwy będzie ten z trzech wymienionych, na terenie którego leży największa część inwestycji (ma działać jednak w porozumieniu z pozostałymi);
 • ¦ starosta - gdy chodzi o podział i scalanie gruntów;
 • ¦ wojewoda - dla dróg krajowych oraz niektórych linii: kolejowych, elektroenergetycznych oraz rurociągów, dla obszarów morskich, zamkniętych;
 • ¦ dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych -w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny.
Przebieg postępowania

 

Postępowanie rozpoczyna się dopiero, gdy inwestor złoży wniosek (wyjątkiem jest scalanie lub wymiana gruntu, to postępowanie wszczyna się z urzędu). Do wniosku dołącza się:

¦ raport (gdy inwestycja objęta jestobowiązkiem jego sporządzenia, tzw. grupa I) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (gdy sporządzenie raportu jest fakultatywne, tzw. grupa II);

Nowość! Przepis precyzuje, że trzeba dołączyć trzy egzemplarze raportu oraz jego wersję elektroniczną. Ułatwi i przyspieszy to gminom - ocenia Artur Kawicki - rozpatrzenie sprawy. Już w tej chwili wielu inwestorów dołącza trzy egzemplarze i wersję elektroniczną raportu, ale nie wszyscy to robią. Gminy mają trudności z jego kopiowaniem, zwłaszcza gdy chodzi o mapy.

¦ poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, który będzie oddziaływać na przedsięwzięcie;

Nowość! Inwestor będzie musiał dostarczyć poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.

Zmiana ułatwi prawidłowe przeprowadzenie postępowania oceniającego. Przepisy wymagają obecnie dołączania mapy z znaczeniem obszaru, który będzie oddziaływać na przedsięwzięcie. Problem w tym, że nie ma definicji tego obszaru. Istnieją więc duże rozbieżności w jego ustaleniu. Po wejściu w życie zmiany powinny się one skończyć, ponieważ wiadomo będzie, że mapa ma objąć działkę, na której będzie planowana inwestycja, oraz sąsiednie nieruchomości.

¦ wyciąg z miejscowego planu -gdy decyzję środowiskową wydaje wojewoda;

Dla przedsięwzięć, dla których raport jest fakultatywny, a także dla inwestycji niewymienionych w rozporządzeniu a mogących oddziaływać na Naturę 2000 o sporządzeniu raportu decyduje urząd prowadzący postępowanie. W tym celu zasięga on opinii organu ochrony środowiska (najczęściej starosty lub wojewody dla Natury 2000) i inspekcji sanitarnej. Następnie, gdy już wiadomo, czy raport ma być sporządzony, z tymi organami prowadzone są uzgodnienia. Uzgodnienia są prowadzone również dla przedsięwzięć zawsze wymagających raportu.

Nowość! Jeśli organy posiłkujące wypowiedzą się o braku konieczności sporządzenia raportu, jednocześnie uzgodnią warunki realizacji przedsięwzięcia. To zdecydowanie skróci procedurę -ocenia Artur Kawicki. Poza tym nowelizacja ogranicza ilość przypadków, w których powinna się wypowiedzieć inspekcja sanitarna. Sanepid będzie opiniować i uzgadniać inwestycje wymagające pozwoleń lub zgłoszeń wydawanych na podstawie prawa budowlanego, a także decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej i autostrady.

Raportu nie musi sporządzać osoba o określonych uprawnieniach. Od 2001 r. rządzą tu zasady gospodarki rynkowej.

Szczegółowe wymagania co do informacji, które powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko, określa art. 52 prawa ochrony środowiska. Nowelizacja nie wprowadza do niego wielu zmian.

Nowość! Dla większości przedsięwzięć (poza drogami zawsze wymagającymi raportu) raport nie będzie musiał zawierać analizy i oceny możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków. Dotychczasowy wymóg wykraczał poza kompetencje administracji biorącej udział w postępowaniu.

Nadal jednak nie może w nim m.in. zabraknąć:

 • ¦ opisu planowanego przedsięwzięcia,
 • ¦ określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko,
 • ¦ opisu działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 • ¦ analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia,
 • ¦ nazwiska osób sporządzających raport,
 • ¦ źródła informacji wykorzystanych do jego sporządzenia.

Nowość! Obecnie wydanie decyzji środowiskowej zawiesza się, jeżeli toczy się postępowanie o uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Nowelizacja skreśla przepis w tej sprawie. Będzie można więc ubiegać się o decyzję środowiskową niezależnie, czy toczy się wspomniane postępowanie.

O decyzję środowiskową można ubiegać się na każdym etapie załatwiania formalności. Ale trzeba pamiętać, że przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, jak również ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jest ona niezbędna dopiero, gdy składa się wniosek o wydanie jednego z zezwoleń wyżej wymienionych. Teraz wyjątkiem od tej zasady będzie decyzja ustalająca warunki zalesienia danego terenu.

Inwestor nie musi starać się o kolejną decyzję środowiskową, gdy wystąpi o zmianę pozwolenia na budowę. Pod warunkiem jednak, że zmiany dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji) lub zapewnienia dostępu niepełnosprawnym do budynku i nie zmienią wcześniejszych ustaleń decyzji środowiskowej.

Podobnie jest w wypadku koncesji geologicznej. Decyzja środowiskowa nie jest inwestorowi potrzebna, jeżeli modyfikacja koncesji dotyczy: terminu jej ważności, ograniczenia powierzchni, na której będzie prowadzona działalność, zmiany terminu rozpoczęcia działalności (także wykonania poszczególnych prac), ustalenia lub zmiany formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać wskutek wykorzystania koncesji.

Nowość! Obecnie decyzja środowiskowa jest ważna przez dwa lata. Jej byt można przedłużyć o kolejne dwa, ale tylko jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania środowiskowe i techniczne. Po wejściu wżycie nowelizacji ważność decyzji wydłuży się do czterech lat.

- Załatwianie formalności budowlanych trwa latami -wyjaśnił Artur Kawicki. Zdarza się więc, że zanim inwestor zdążył zdobyć komplet dokumentów, decyzja środowiskowa straciła swoją ważność. Dzięki tej zmianie jest szansa, że nie trzeba będzie kolejny raz o nią się ubiegać.

Uwaga! Dla każdego przedsięwzięcia trzeba uzyskać oddzielną decyzję środowiskową.

Przykład

Inwestor planuje kilkadziesiąt inwestycji. Będzie to np. budowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, spalarni odpadów czy modernizacja drogi. Dla każdego przedsięwzięcia niepowiązanego technologicznie trzeba uzyskać oddzielną decyzję. Jeżeli więc planuje się np. 30 przedsięwzięć, to potrzeba 30 pozwoleń na budowę oraz tyle samo decyzji środowiskowych.

W wielu wypadkach realizację inwestycji blokują interwencje ekologów. Niektóre ich protesty nie są pozbawione słuszności, ale nie wszystkie. Przepisy dają im prawo uczestniczenia w postępowaniu oceniającym, ale nie wszystkim, tylko tym, którzy potrafią to uzasadnić miejscem swojego działania. Chodzi o to, by regionalna organizacja, zajmująca się np. ochroną nietoperzy w Gdańsku, nie blokowała inwestycji w Zakopanem.

Organizacje same muszą ponadto zatroszczyć się o swój udział. Mają na to 21 dni. W tym czasie raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wykłada się do publicznego wglądu. Wójt (burmistrz, prezydent) informuje o tym m.in. na stronie internetowej swojego urzędu. Jeżeli organizacja zauważy ogłoszenie, to na swój wniosek stanie się stroną w tej sprawie, potem nie ma już szans.

Uwaga! Nowelizacja doprecyzowuje przepisy w tym zakresie. Zgłoszenie przez organizacje ekologiczne uczestnictwa w postępowaniu powinno być wniesione równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków, a zgłoszenia po złożeniu uwag lub wniosków nie uwzględnia się.

 

Uproszczenia dla dróg

 

Od dwóch lat dla budowy dróg przeprowadza się takie samo postępowanie oceniające, jak dla innych inwestycji. Przeważnie są to inwestycje wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W ostatniej nowelizacji drogowcom udało się jednak przeforsować kilka istotnych zmian.

Nowość! W raporcie wyłączono obowiązek określania wariantów lokalizacyjnych dla przedsięwzięć polegających na przebudowie drogi oraz dla dróg, dla których została wydana decyzja o ustaleniu drogi lub decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Obecnie w przypadku przebudowy drogi potrzebne jest tyle decyzji środowiskowych, przez ile województw przebiega dana droga. To się zmieni.

Nowość! Dla przebudowy drogi przebiegającej przez kilka województw będzie można uzyskać tylko jedną decyzję środowiskową. To jednak nie koniec. Dla dróg nie będzie, tak jak obecnie, wymagany wypis z miejscowego planu.

Przez długie lata postępowanie oceniające wpływ inwestycji na środowisko było częścią innych postępowań, m.in. o wydanie pozwolenia budowlanego. To się zmieniło blisko trzy lata temu. Wtedy to wyodrębniono je i wprowadzono nowy rodzaj decyzji - środowiskowej.

Wciąż wielu inwestorów nie skompletowało wymaganych dokumentów i nadal usiłuje na starych zasadach załatwić formalności środowiskowe.

Nowość! Nowelizacja przewiduje, że mogą (nie muszą) ubiegać się o wydanie decyzji środowiskowej wciągu sześciu miesięcy od wejścia jej wżycie.

 

Problem z terminami

 

Postępowanie oceniające toczy się według kodeksu postępowania administracyjnego. Według niego najdłuższy termin na wydanie decyzji to dwa miesiące. W praktyce bywa jednak różnie. W wielu wypadkach na decyzję środowiskową czeka się nawet rok. Z tego powodu nowelizacja określa, ile dokładnie ma trwać takie postępowanie. Zgodnie z nią termin na przeprowadzenie:

 • ¦ uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia to 60 dni,
 • ¦ wydanie opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 14 dni,
 • ¦ wydanie postanowienia określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 30 dni.

- Problem jednak w tym, że nie są to terminy zawite -uważa Artur Kawicki. Mają one tylko charakter instrukcyjny. Oznacza to, że jeśli urząd wydający decyzję środowiskową nie będzie go przestrzegał, to tak jak obecnie będzie przysługiwała skarga na opieszałość i nic więcej. Przepis prawdopodobnie niewiele zmieni.

 

Co zawiera decyzja

 

Treść decyzji jest następująca:

 • ¦ rodzaj i miejsce inwestycji,
 • ¦ "ekologiczne" warunki wykorzystania terenu (np. zagospodarowanie odpadów czy ścieków, sposób prowadzenia wykopów itp.),
 • ¦ wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym (np. ekrany akustyczne, elektrofiltr, separatory, nasadzenia itp.),
 • ¦ ewentualne wymagania dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych i ograniczania oddziaływania transgranicznego,
 • ¦ ewentualnie informacje o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania oraz przeprowadzenia monitoringu lub analizy po realizacji inwestycji.
Jaka opłata skarbowa

 

Do końca ubiegłego roku nie trzeba było płacić opłaty skarbowej. To się jednak zmieniło. Obecnie opłata wynosi 205 zł. Wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie. Płaci się gotówką lub przelewem na konto gminy.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,88145399093628 sekund.