VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 31 marca 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: Przyczyny wypadków przy pracy Nowelizacja Autor : god
BHP  PRZEPISY Od 13 grudnia 2006 obowiązuje
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
(Dz. U. z dnia 28 listopada 2006 r.)
Na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 oraz z 2004 r. Nr 14, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:
  1)  § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3.       Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.";
  2)  w § 6:
a)    w ust. 1 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:
"3)         wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
4)          zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
5)          zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,",
b)    uchyla się ust. 2;
  3)  w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.    Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany dalej "protokołem powypadkowym", według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy.";
  4)  w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.    Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 10 ust. 2 i 4 - stanowiące integralną część protokołu.";
  5)  § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. 1.      Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.
2.             Rejestr wypadków przy pracy zawiera: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.

KOMENTARZ

Rada Ministrów znowelizowała przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zmiany dotyczą m.in. składu zespołu powypadkowego, załączników do protokołu powypadkowego oraz rejestru wypadków przy pracy.

Kodeks pracy określa, że pracodawca w razie wypadku przy pracy powinien podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Ponadto pracodawca powinien ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Przepisem określającym tryb dokonania tych czynności jest rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr. 115, poz. 744 z późn.zm.).

Powyższe rozporządzenie zostało znowelizowane obowiązującym od 13 grudnia br. rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 listopada 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 215, poz. 1582).

Zespół powypadkowy

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje zespół powypadkowy.
Dotychczas w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych okoliczności i przyczyny tych wypadków ustalał zespół powypadkowy, w skład którego wchodził pracownik kierujący komórką służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy.

Obecnie okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Natomiast okoliczności i przyczyny innych wypadków ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy (§ 3).

Zespół powypadkowy, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, obowiązany jest przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Przepisy rozporządzenia określają, że w szczególności zespół powinien:

• dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

• jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku,

• zebrać inne dowody dotyczące wypadku,

• dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm.),

• określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Oprócz wymienionych wyżej czynności, przed nowelizacją rozporządzenia, zespół powypadkowy powinien przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; przesłuchać świadków wypadku; zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby innych specjalistów.

 Po nowelizacji, przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy powinien także:

• wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

• zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;

• zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku.

Uchylony został także przepis nakładający na zespół powypadkowy obowiązku uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań przed przesłuchaniem świadka wypadku (§ 6).

Protokół powypadkowy

Zespół powypadkowy obowiązuje 14-dniowy termin, licząc od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w ciągu którego powinien zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić protokół powypadkowy.
Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Przed nowelizacją do protokołu powypadkowego należało dołączyć protokoły przesłuchania poszkodowanego, świadków, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, np. pisemną opinię lekarza, pisemną opinię innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego oraz członków jego rodziny do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o których mowa w § 10 ust. 2 i 4 rozporządzenia, jeżeli zostały zgłoszone.

Od 13 grudnia do protokołu powypadkowego dołącza się:

• zapis wyjaśnień poszkodowanego;

........................................                                                               .......................................... 200... r.
(pieczęć adresowa pracodawcy)                                      (miejscowość i data)
   


                                ZAPIS
wyjaśnień pracownika poszkodowanego w wypadku
                                         
                                                                                                                                          

Poszkodowany(a) 1. Imię i nazwisko: ..........................................

2. Imię ojca: .............................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................
4. Dowód osobisty (seria i nr): ........................................................................................
5. PESEL: ........................................................................................................................

6. NIP:..............................................................................................................................

7. Miejsce zatrudnienia:...................................................................................................

8. Stanowisko służbowe: .................................................................................................
9. Adres zamieszkania: ....................................................................................................

                                            Wyjaśnienia
 
.................................................................................................................

.....................................................................................................................................

  Podpisy zespołu powypadkowego                                                 Podpis poszkodowanego
• zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku;

(pieczęć adresowa pracodawcy)                                                                          (miejscowość i data)                                                                  ZAPIS
               informacji uzyskanych od świadka wypadku
         Świadek 1. Imię i nazwisko: ..........................................................................................................

2. Imię ojca: .....................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................
4. Dowód osobisty (seria i nr): ........................................................................................
5. PESEL: .......................................................................

6. NIP:................................................................................

7. Miejsce zatrudnienia:.....................................................

8. Stanowisko służbowe: ...................................................
9. Adres zamieszkania: .....................................................

                                    INFORMACJE
...........................................................................................
............................................................................................

                                                                                Podpis członków zespołu powypadkowego

                                                                                                           Podpis Swiadka

• inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 10 ust. 2 i 4 rozporządzenia – stanowiące integralną część protokołu (§ 11).


Załącznik nr 2 do protokółu wypadkowego nr...................... 

.......................................................

    (jednostka organizacyjna)                                                                      ....................................., dnia  .....................................

                                                                                                                               

                                                               Przychodnia lekarska udzielająca                                  pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku                Na podstawie Ustawy o zawodzie lekarza Art.2 pkt1 Dz.U. 28/97 oraz Rozp. Rady Ministrów z 28 .07.98r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Dz.U. Nr 115 poz 744.z póź. zmianami oraz Rozp. Min. Min. Zdrowia z 10.08.2001r. Dz. U. 88 poz. 966 w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki, sposobu jej prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępnia oraz w świetle przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych                                           Prosimy o wydanie opinii lekarskiej
                                            
w sprawie urazu, jakiego doznał wskutek wypadku przy pracy w dniu..........................o godz.....................  Pan (i)..................................................................................  urodzony (a) dn.................................................. zamieszkały.................................................................................<u></u><u>Krótki opis przebiegu wypadku:</u><u> </u> 

                                                                                                                    ......................................                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    (pieczątka i podpis osoby)          

                                                                                                                                      wypełniającej skierowanie<u>     </u> Dane te są niezbędne w celu sporządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji powypadkowej / protokołu powypadkowego/. Powyższa opinia - do celów służbowych -  nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych                                                                        

...............................................................................................................................................................                                                                                                                    

   

 .................................................................

         (pieczątka zakładu lekarskiego)                                               .....................................   dnia  ................................................

                                                                                                                     

                                                       Opinia lekarska                                         w sprawie urazu jakiego doznał pracownik   Nazwisko i imię poszkodowanego .....................................................................lat............................. Data badania lekarskiego .......................................................................................  godz. ................ 

<u>Rodzaj urazu: </u>(w języku polskim i czytelnie)

<u> </u><u> </u> Czy wypadek jest ciężki* (opinia w chwili zaopatrzenia medycznego) :    TAK                      NIE  *Zgodnie Ustawą: o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30.10.2002r. Dz.U nr 199 poz 1673 oraz Rozporządzeniem MGiP  w sprawie statystycznej karty wypadku z 8.12.2004r. DzU 269 poz. 2672- za ciężki wypadek -uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita niezdolność do pracy w zawodzie wykonywanym przed wypadkiem albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała    Przypuszczalny okres leczenia......................: ............................................................................................                                                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                                                                                 (pieczęć i podpis lekarza)Rejestr wypadków

Przed nowelizacją pracodawca prowadził rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr zawierał: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe.

Od dnia wejścia w życie nowelizacji obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.
Rejestr ten zawiera:
imię i nazwisko poszkodowanego,
 miejsce i datę wypadku,
informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
datę sporządzenia protokołu powypadkowego.
Ponadto w rejestrze powinny się znaleźć:
stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego (§ 16).

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o technicznej zmianie treści § 8 ust. 1 rozporządzenia. Zastąpiono w nim nazwę organu ustalającego rozporządzeniem wzór protokołu powypadkowego: zamiast Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jest minister właściwy do spraw pracy.
Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 215, poz. 1582).

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Autor: sandra319
| Data: 06.07.08, 11:30
Mąz uległ wypadkowi na terenie Niemiec gdzie byl oddelegowany przez Polską firmę protokole zostala potwierdzona nieprawda dotycząca okoliczności wypadku jak i obrażeń protokole stwirdzono że potluczenie trzech  kręgów okazalo się że jest zlamanie bylo  to w sierpniu 2007 co możemy zrobić żeby wykazać stan faktyczny tego wydarzenia .Nadmieniam że podczas pobytu szpitalu na terenie Niemiec  bezpośrednim tlumaczem byl pracodawca męża z uwagi na nieznajomośc języka.


wypadek w pracy na terenie Niemiec
Autor: sandra319
| Data: 06.07.08, 11:31

Mąż  uległ  wypadkowi  na  terenie Niemiec  gdzie  był oddelegowany  przez  Polską  firmę    w  protokole  została  potwierdzona  nieprawda

dotycząca  okoliczności  wypadku  jak i obrażeń      /w  protokole  stwierdzono  że  to  jest  potłuczenie  trzech  kręgów  a  okazało  się  że  to  jest  złamanie/ bylo  to  w  sierpniu  2007  co  możemy  zrobić  żeby  wykazać  stan  faktyczny  tego  wydarzenia  .Nadmieniam  że  podczas  pobytu  w  szpitalu  na  terenie  Niemiec  bezpośrednim  tłumaczem  był  pracodawca męża  z  uwagi  na   nieznajomośc  języka.


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,125431060791 sekund.