VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 07 lipca 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Służba BHP: Czy zadania bhp można zlecić innej firmie Autor : God
Służba bhp
PRACODAWCA TWORZY W FIRMIE SŁUŻBĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Czy zadania bhp można zlecić innej firmie

Duzi pracodawcy mogą korzystać z tzw. outsourcingu w zakresie bhp - twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. Niektórzy uważają jednak, że zatrudniający powyżej 100 pracowników nie mogą powierzyć zadań służby bhp specjalistom spoza firmy

- Czy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników może zlecać zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY redagowanej przez Rzeczpospolita

Choć odpowiedź na pytanie czytelnika wydaje się prosta, to odmienne opinie na ten temat mają Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Co to za służba

Powoływanie służby bhp reguluje art. 237 11 k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.).

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona jednostka organizacyjna pełniąca funkcje doradcze i kontrolne. Takie zadania powinny być wykonywane w każdej firmie. To jednak, kto miałby je wykonywać i w jakiej formie, zależy od liczebności załogi w zakładzie.

Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników tworzy odrębną służbę bhp. Natomiast ten, u którego stan załogi nie przekracza 100 osób, powierza wykonywanie obowiązków służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Z firmy czy spoza niej

Co do zasady pierwszeństwo w pełnieniu służby bhp powinni mieć zatrudnieni w firmie. Takie wytyczne wynikają z dyrektywy nr 89/391/ EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz z kodeksu pracy.

Jeżeli jednak pracodawca uzna, że wśród zatrudnionych brakuje osób kompetentnych do tego, aby pełnić zadania służby bhp, to może powierzyć je specjalistom spoza zakładu.

I tu pojawia się wątpliwość, która nie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czytelnika. Z przepisów nie wynika bowiem, jaki pracodawca może zlecać zadania służby bhp osobom spoza firmy. Dopuszczający to art. 237 11 k.p. nie odnosi się ani do pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników, ani do takiego, u którego załoga jest liczniejsza. Trudno zatem przyjąć, że pracodawca z więcej niż setką ludzi nie może zlecić zadań służby bhp firmie zewnętrznej. Pogląd taki podzielają Naczelny Sąd Administracyjny oraz Główny Inspektorat Pracy.

NSA uznał, że różnicowanie pracodawców zatrudniających więcej lub mniej niż 100 pracowników pod kątem powierzenia wykonywania zadań służb bhp specjalistom spoza zakładu pracy jest nieuzasadnione (wyrok z 23 września 2005 r., I OSK 40/05).

Pracodawca behapowcem

Kodeks pracy dopuszcza również, aby obowiązki służby bhp pełnił sam pracodawca. Jest to możliwe, jeżeli zatrudnia:
> do 10 pracowników albo
> do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 237 11 k.p.).

Uwaga! Pracodawca, który zechce skorzystać z tej możliwości, musi spełnić jeszcze jeden warunek. Ma ukończyć szkolenie z zakresu zadań służby bhp.

Ilu w służbie

Kodeks pracy nie mówi, ile osób powinno wchodzić w skład służby bhp. Z rozporządzenia w sprawie służby bhp wynika jedynie, że tę liczbę ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę lub zatrudnia w niej pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Gdy załoga przekracza 600 osób, pracodawca zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Na polecenie inspektora

Pracodawca musi też pamiętać o tym, że zwiększenie liczby pracowników tej służby może mu nakazać inspektor pracy. Natomiast u pracodawców, którzy nie musieli jej dotychczas tworzyć (np. zatrudniających poniżej 100 pracowników), inspektor ma prawo domagać się utworzenia nowej.

Uwaga! Decyzja inspektora pracy musi być uzasadniona stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

Etat albo zlecenie

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wyjaśnia, że realizacja zadań służby bhp powinna być powierzona w ramach (pismo nr GNP/112-4561-3/2006):
> umowy o pracę - w razie utworzenia służby bhp na podstawie nakazu inspektora pracy lub powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikom zatrudnionym przy innej pracy,
> umowy cywilnoprawnej - gdy zadania służby bhp powierza się specjalistom spoza firmy.

MARTA GADOMSKA, m.g.

Służba bhp według Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GNP/112-4561-3/2006)

(...) W świetle wykładni art. 237k.p. dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 23 września 2005 r. (I OSK 40/05) pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy (...).

Służba bhp według Departamentu Warunków Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DWP-I-053-560-ZR/06)

(...) Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (podobnie jak możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy) powinno dotyczyć pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników. Art. 237§ 2 k.p. nie powinien być bowiem rozpatrywany w oderwaniu od § 1 tego artykułu. Przepis ten nakłada na zatrudniających powyżej 100 pracowników wyraźny obowiązek tworzenia służby bhp, uzależniając jednocześnie powierzenie wykonywania jej zadań (na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia) od mniejszej liczby zatrudnionych w zakładzie pracowników - nie więcej niż 100. Oczywiście obowiązek utworzenia służby bhp powinien być realizowany także zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego przepisy uszczegóławiają regulacje zawarte w kodeksie pracy, przyjmując, że przy tworzeniu służby bhp podstawowym kryterium jest liczba zatrudnionych pracowników (...).Roch Pałubicki, prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Pogląd, że zatrudniający powyżej 100 pracowników nie może powierzyć zadań służby bhp specjalistom spoza firmy, jest dość rozpowszechniony. Zważywszy na to, że głoszą go niektóre organy administracji, stosowanie się do niego to wyraz przezorności pracodawców i sam rekomenduję klientom takie postępowanie.

Pogląd ten nie wynika raczej z kodeksu pracy, ale z rozporządzenia. Art. 23711 § 1 k.p. stanowi, że zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, ale nie wymaga wyraźnie, aby służba składała się koniecznie z pracowników. Ten ostatni obowiązek został wyraźniej określony w § 1 rozporządzenia RM z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawa nie jest jednoznaczna, ale z powodu dość jasnego sformułowania przepisów wykonawczych argumentacja, że duzi pracodawcy mogą swobodnie korzystać z outsourcingu w zakresie bhp, jest ryzykowna. Niestety § 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp jest zbyt restrykcyjny i zasadna byłaby jego zmiana. Roch Pałubicki, prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak


Źródło Rzeczpospolita 04.10.06 Nr 232ARTYKUŁ POWIĄZANY TEMATYCZNIE

Źródło Rzeczpospolita 04.10.06 Nr 232

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,81284403800964 sekund.